Правилник на треньорска колегия и треньорски съвет

 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.1. С този правилник се определят устройството и дейността на Треньорската Колегия (ТК) и  Треньорския Съвет (ТС) на Българската федерация по спортни танци (БФСТ);

 

II. ТРЕНЬОРСКА КОЛЕГИЯ

 

2.1. ТК се състои от всички редовно картотекирани в БФСТ треньорски кадри на КСТ.

2.2. Ръководни органи на дейността на ТК са:

- Общо Събрание (ОС) на ТК

- Треньорски Съвет

2.3. ОС на ТК се свиква поне веднъж годишно по решение на ТС.

2.4. ОС на ТК има следните пълномощия:

- избира състава на ТС

- приема ежегодно отчета за дейността на ТС

- приема програми за подпомагане и усъвършенстване дейността на треньорските кадри в системата на БФСТ.

III. ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ

 

3.1. ТС е специализиран орган на БФСТ, който подпомага УС на БФСТ и има следните права:

- Да прави предложения до УС по всякакви въпроси, касаещи спортно-състезателната  дейност в спортните танци на територията на Р. България. Предложенията се внасят в УС от председателя на ТС.
- Разглежда други въпроси и задачи, възложени от УС на БФСТ.

3.2. Съставът на ТС се избира от ОС на ТК на БФСТ и е с мандат равен на мандата на УС.

3.3. Председателят и всички членове могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата, ако 50% + 1 от членовете на ТК пожелаят това и направят мотивирано предложение до УС на БФСТ.

3.4. При промяна на състава на ТС промяната се утвърждава от УС на БФСТ.

3.5. Член на ТС може да бъде изключен от състава му и при:

- подаване на оставка пред УС на БФСТ;
- при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
- по решение на ОС на ТК

3.6. За трайна фактическа невъзможност ще се счита отсъствие от 3 поредни присъствени заседания на ТС.

3.7. ТС се събира на редовни заседания поне веднъж на  3 месеца.

3.8. Извънредно събрание на ТК се свиква с решение на УС на БФСТ по предложение на  председателя на ТС, или по искане на 1/3 от членовете му.

3.9. Свикването на ТС и оповестяването на дневния ред се съобщават от председателя на ТС на членовете му най-късно 3 дни преди заседанието.

3.10. Писмените материали по въпросите от дневния ред, които ще се обсъждат на заседанието трябва да бъдат получени  най-късно 2 дни преди заседанието.

3.11. Заседанието на ТС се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове.

3.12. Всеки член на ТС има право на един глас. Възможно е гласуване чрез директна конферентна връзка с членовете на ТС.

3.13. Решенията на ТС се взимат с обикновено мнозинство на гласовете.

3.14. Решенията на ТС могат да се обжалват от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок пред УС на БФСТ.

3.15. УС на БФСТ отменя решение на ТС, ако то противоречи на закона, на Устава на БФСТ или на правилниците и наредбите, приети от УС на БФСТ.

3.16. За заседанията на ТС се води протокол, в който се вписват: дата, броят на присъстващите членове, дневен ред, обсъжданите въпроси и взетите решения. Задължително се вписват отрицателните вотове и мотивите за тях.

3.17. Протоколът се подписва от председателстващия, присъстващите членове на ТС и протоколчика на заседанието.

3.18. Съдържанието на всеки протокол на ТС се одобрява на следващото заседание на УС.

3.19. ТС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на ТС.

3.20. ТС може да вземе решение по електронна поща при съгласуване в оперативен порядък, като в този случай взетото решение следва да се впише в протокола от следващото заседание, като бъде отбелязано, че е съгласувано по електронна поща.

3.21.При необходимост, ТС привлича в своята работа допълнително координатори и експерти, които участват в изработването на материалите и тяхното обсъждане, без право на глас.

3.22. ТС изготвя и контролира изпълнението на етапните и годишни тренировъчни планове за подготовка и участие на НО в състезанията от МСК.

3.23.ТС в изпълнение на своите задължение и въз основа на етапните графици, обсъжда хода на подготовката на НО като:

/1/ Одобрява програма за подготовката и участието на НО в състезанията от МСК.
/2/ Утвърждава  личните тренировъчни планове на националните състезатели включени в НО, както и на тези, включени в разширения му състав за отделните възрасти.
/3/ Контролира и анализира състоянието на подготовката им. Необходимата информация и документи за обсъждане се представят на разположение на ТС от националните треньори 10 дни преди неговото заседание.
/4/ Съставя експертна оценка на извършената подготовка и ако е необходимо дава препоръки за нейното подобряване.
/5/ Осигурява по възможност необходимата спортно–техническа и методическа информация на членовете на ТК
/6/ Дава ежегодна, мотивирана оценка за работата на треньорите и консултантите на НО

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ

 

4.1. ТС избира председател измежду членовете си за срок до изтичане мандата на ТС.

4.2. Изборът на председател се извършва на първото заседание на ТС.

4.3. Председателят на ТС:

- oтговаря за дейността на ТС

- председателства заседанията на ТС;

- разпределя отговорностите по различните направления в дейността на ТС между членовете му.

- внася в УС на БФСТ предложенията на ТС;

- участва в заседанията на УС на БФСТ с право на съвещателен глас.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

5.1. Правилникът подлежи на изменение и допълнение съотвествие с настъпили изменения на Нормативните документи на БФСТ.

5.2. Всички непосочени в настоящия Правилник въпроси по организацията на работа на ТК и ТС се решават от УС на БФСТ.

5.3. ТС се отчита пред ТК и УС на БФСТ.