Счетоводна политика на БФСТ

 

Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството на федерацията по спортни танци. С прилагането на така разработената и оповестената счетоводна политика се цели да се създаде вътрешна организация на счетоводната дейност, при която получаваната счетоводна информация следва да представя вярно и честно имущественото и финансово състояние и паричните потоци в счетоводните документи на федерацията и в годишния финансов отчет в съответствие с всички изисквания на действащото счетоводно законодателство.

Счетоводната политика може текущо (през годината) да се коригира и допълва при следните обстоятелства:

 • при промяна на действащото счетоводно и данъчно законодателство;
 • при обоснована необходимост;
 • при разширяване на обема и вида на дейността и други съществени причини. 

 

Във федерацията се третира като промяна на счетоводната политика:

 • прилагане на счетоводна политика за операции, други събития или условия, които се различават по същество от предишните;
 • прилагане на нова счетоводна политика за операции, други събития или условия, които не са се случвали преди или са били незначителни.

 

Счетоводната политика на сдружението е приета ............ 2016г. 

 

 

 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ИЗХОДНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА 

 

 1. Обща информация за федерацията

Наименованието на юридическото лице е Българска федерация по спортни танци. За краткост се нарича „БФСТ”. 

Седалището на БФСТ е в град София. Адресът на управление се определя от Управителния съвет. 

БФСТ е българско юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА по смисъла на ЗЮЛНЦ.

БФСТ е единствената организация, легитимно призната от Международната федерация по спортни танци (WDSF), която представлява спортните танци и състезателните танцови стилове на WDSF в страната и чужбина. 

Спортните танци са: 

  • Стандартни танци: бавен валс, танго, виенски валс, бавен фокстрот и куикстеп;
  • Латиноамерикански танци: самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле и джайв; 
  • Състезателни танцови стилове, признати за спорт от WDSF.

  БФСТ притежава единствена изключителните права да регламентира, организира и провежда държавните първенства и турнири по спортни танци в РБългария.

   

  1. Предмет на дейност

  2.1.БФСТ осъществява следните дейности:

  • Организира курсове и школи за социално танцуване, тренировъчна и спортно-състезателна дейност.
  • Регламентира, администрира и провежда Държавен спортен календар (ДСК) и Международен спортен календар (МСК) в страната с аматьорско и професионално участие.
  • Администриране на отношенията между членовете й.
  • Създава и развива център за подготовка на кадри според Закона за професионалното обучение и образование  - инструктори, треньори и съдии по спортни танци и други състезателни танцови стилове.
  • Излъчва шампионите в съответните възрастови групи. Удостоява със звания спортисти, треньори и деятели.
  • Осъществява спортни, методически и делови контакти. 
  • Издава и разпространява методически помагала и специализирана литература в областта на спортните танци, организира и подпомага научно-изследователската дейност.
  • Селекционира и организира подготовката на националните отбори на Република България и представлява Република България на международни спортни състезания и форуми.
  • Укрепва и развива международната дейност.
  • Осъществява тясно сътрудничество със Световната федерация по спортни танци (WDSF). 
  • Популяризира хуманните принципи на спорта; недопуска употребата на допинг и насилие преди, по време, и след провеждане на спортни мероприятия; възпитава в дух на уважение и спазване на законите, правилата и спортната етика. 
  • Поддържа публичен регистър на клубове по спортни танци, треньори, съдии и състезатели и администрира правата и задълженията им.
  • Взаимодейства и партнира с компетентни държавни институции и местни органи на властта.
  • Развива публично-частно партньорство в страната и чужбина, с цел включване в програми за дейност и финансиране.
  • Подготвя специализирани технически и административни кадри.
  • Подпомага финансово, организационно и методически КСТ.
  • Приема правила и осъществява спортно правосъдие и спортно-технически арбитраж
  • Работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата и физическата култура. 

  2.2.БФСТ осъществява стопанска дейност, която е предназначена да обслужва основната (нестопанска) дейност на организациятa. Стопанската дейност на сдружението включва орагнизирането на платени образователни и спортни събития. 

   

  1. База за изготвяне

  Финансовите отчети на БФСТ се изготвят в хиляди лева на базата на концепцията историческа цена.

   

  1. Съответствие 

  Финансовите отчети на БФСТ са изготвени в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия , приети с ПМС № 46 от 21.03.2005г., изменени и допълнени съгласно ПМС № 251 от 17.10.2007г., в сила от 01.01.2008 година. За  нерешени  въпроси  в  НСФОМСП  се  прилага  политика  в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети.

   

  1. Нормативна (информационна) база

  Дейността по счетоводното отчитане на сделките и другите събития в БФСТ е съобразена и с разпоредбите на: 

  • Закон за счетоводството (ЗСч);
  • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
  • Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
  • Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
  • Закона за младежта и спорта

   

  1. Прилагани основни счетоводни принципи

  Счетоводството на федерацията се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяване със следните основни счетоводни принципи, регламентирани в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството:

  Текущо начисляване  - приходите и разходите по сделките и събитията се отразяват счетоводно в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или на техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

  Действащо предприятие - приема се, че сдружението е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще. Ако то има намерение или необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност, ще се прилага ликвидационна или друга счетоводна база при изготвяне на финансовите си отчети.

  Предпазливост – извършва се оценка на предполагаемите рискове и на очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на отделните операции и процеси, като не се допуска надценяване на активите или на приходите, нито занижаване на пасивите или на разходите. Целта е Сдружението да се предпази от нежелани икономически и финансови резултати.

  Съпоставимост между приходите и разходите - неговото съблюдаване предполага признаването на разходите, свързани с определена сделка или дейност и отразяването им в намаление на финансовия резултат да става през периода, през който читалището черпи изгода от тяхното извършване. Аналогичен подход се предвижда и за признаването на възникналите приходи, които следва да се отразяват през периода, през който юридическото лице с нестопанска цел е отчело разходите за тяхното получаване.

  Предимство на съдържанието пред формата - предполага сделките и събитията да се отразяват в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, независимо от правната им форма. На  него се основава текущото отчитането и представянето на информацията във всяка от структурните части на финансовите отчети.

  Независимост на отделните отчетни периоди - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

  Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.

   

  1. Документооборот 

  Счетоводството се осъществява чрез документална обоснованост на стопанските операции и фактите, като се спазват изискванията за съставянето на документите и техните задължителни реквизити, съгласно действащото законодателство – чл. 4, ал. 3; чл. 7 - 11 от Закона за счетоводството.

  В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството БФСТ  разполага с утвърден от страна на ръководството Правилник за документооборота, с който се определя движението на счетоводните документи от мястото на съставяне или получаване в организацията до момента на предаването им в постоянния счетоводен архив за съхранение.

  В случаите, когато се налага покупка без документ задължително се съставя протокол съдържащ изискуемите в чл. 7 от Закона за счетоводството реквизити с уточнение на потребността, придобитите количества, цена и обща стойност.

  При изтичане на законово определения срок за съхранение на счетоводната документация и след прегледа й за необходимост от специално съхранение, се унищожава в присъствието на комисия, назначена от ръководството.

   

  1. Индивидуален сметкоплан

  Текущото счетоводно отчитане се организира по утвърден от ръководството Индивидуален сметкоплан, който да осигури правилното и точно отчитане на специфичните дейности и възприетата цялостна организация на счетоводството. 

  В индивидуалния сметкоплан на сдружението сметките са подредени в раздели и групи. С едноцифрени числа - от 1 до 9, са номерирани разделите. В тях са включени близки по характер групи и сметки. 

  Групите сметки са номерирани с двуцифрени числа, като към номера на раздела отдясно са поставени цифрите от 0 до 9.

  В индивидуалния сметкоплан на федерацията са включени синтетични сметки с трицифрени номера, в които се отразяват информацията за състоянието и измененията на собствения капитал, на активите и пасивите, както и за отчитане на приходите и разходите на федерацията.

  В съответствие с потребностите от диференцирана информация за финансово-счетоводния анализ и оперативното управление към синтетичните сметки се водят аналитични сметки. Всеки проект има свой отделен бюджет детайлизиран по бюджетни пера, което е основа за организирането на аналитичната отчетност по видове проекти и съответните бюджетни пера. 

  По аналитичните сметки се отчитат диференцирано проектите и съответните им бюджетните пера. Съществуващата счетоводна организация на сметките в индивидуалния сметкоплан е сведена до степен на аналитичност - бюджетно перо.

  В индивидуалния сметкоплан са създадени сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.

  Индивидуалния сметкоплан може да се допълва текущо през годината, като това не се счита за нарушаване на счетоводната политика.

   

  1. Инвентаризация

  Ежегодно, преди датата на съставяне на годишния финансов отчет се извършва инвентаризация на дълготрайните материални и нематериални активи, материалните запаси, вземанията, задълженията и паричните средства в съответствие с изискванията на глава четвърта от Закона за счетоводството. Чрез извършването на този процес се цели достоверно представяне на активите и пасивите в годишните финансови отчети. 

  Инвентаризациите на паричните средства в касата се извършват обикновено всеки месец, както и в края на годината като се съставят протоколи за установените наличности.

  Инвентаризацията на вземанията и задълженията се извършва на база потвърждения от съответните контрагенти.

   

  1. ОЦЕНКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ПРОЦЕСИ

   

  1. Отчитане и представяне на собствения капитал

  Собственият капитал на федерацията се състои от основен капитал и резерви. В баланса на сдружението собственият капитал не съдържа отделно перо за финансов резултат, тъй като този резултат се отнася в статията Други резерви. 

   

  1. Отчитане и представяне на дълготрайни материални активи (ДМА)

  Дълготрайни материални активи са средствата и обектите, в които е направена дългосрочна инвестиция и се очаква да бъдат използвани в дейността на организациите повече от един отчетен период. Избраният праг на същественост за дълготрайни материални активи на БФСТ е в размер на 700 лв., под която стойност придобитите ДМА ще се отчитат като текущ разход. 

  Първоначално всеки ДМА се отчита по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние. 

  Разходите по текущото обслужване на ДМА – труд, консумативи, резервни части, се отчитат като текущи разходи през периода, през който са извършени. Последващите разходи, свързани с отделен материален актив, се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива (капитализират се), когато е вероятно предприятието да придобие икономическа изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. 

  След първоначално признаване всеки отделен ДМА се отчита по цена на придобиване, намалена с разходите за амортизации и евентуалните натрупани загуби от обезценка. Начислените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния период.

  ДМА се отписва от баланса на сдружението при продажба, при освобождаването му или когато активът окончателно е изваден от употреба и след отписването му не се очакват никакви други икономически изгоди. Предприятието не отписва дълготрайни материални активи, когато се извеждат временно от употреба - за ремонтиране, за подобрения, за консервиране и т.н.

   

  1. Отчитане и представяне на дълготрайни нематериални активи (ДНА)

  Нематериални активи са установими непарчни активи без физическа субстанция. 

  Нематериалните дълготрайни активи са продукти от научна дейност, патенти, лицензии, фирмени марки, програмни продукти. Избраният праг на същественост за дълготрайни нематериални активи на сдружението е в размер на 700 лв., под която стойност придобитите ДНА ще се отчитат като текущ разход.

  Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното признаване, се признават в отчета за приходи и разходи в периода на тяхното възникване, освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически изгоди и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези случаи разходите се добавят към себестойността на актива.

  Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния период.

  Балансовата стойност на нематериален актив се отписва от баланса на сдружението при продажба, когато не се очакват никакви други икономически ползи от актива или при освобождаването му. 

   

  1. Амортизационна политика за амортизируемите активи

  Амортизируем актив е дълготраен актив, за който се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период, има ограничен срок на годност и се държи от сдружението за извличане на стопански изгоди.

  БФСТ е избрала дълготрайните активи да се амортизират, като се прилага

  систематично линейния метод на амортизация върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:

   

   

   

   

  Машини    

  3.34 години

  Транспортни средства 

  4 години

  Стопански инвентар 

   6.67 години

  Компютри                  

  2 години

  Софтуер                                      

  2 години

  други ДНА                                

  6.67 години

  За всеки актив или група се разработва и утвърждава амортизационен план. Въз основа на индивидуалните амортизационни планове се съставя годишен обобщен амортизационен план на всички амортизируеми активи на предприятието. Амортизацията започва да се начислява от месеца, следващ месеца, в който материалният актив е придобит или въведен в употреба. 

  Амортизирането се преустановява от месеца, следващ месеца, през който активът е изваден от употреба. 

  Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив за срока на ползване на амортизируемия актив. 

  Не се начисляват амортизации на напълно амортизираните активи.

   

  1. Отчитане и представяне на стоково-материалните запаси

  Материалните запаси включват материали и стоки. БФСТ е избрала при придобиването им стоково-материалните запаси да се завеждат  по  доставната  им  стойност, представляваща  сумата  от  всички  разходи  по закупуването  и  преработката,  както  и  от  други  разходи,  направени  във  връзка  с доставянето  на  стоково-материалните  запаси  до  сегашното  им  местоположение  и състояние.  

  Последващо  стоково-материалните  запаси  се  оценяват  по  по-ниската  от доставната и нетната реализируема стойност, която е равна на предполагаемата продажна цена, намалена с очакваните разходи по продажба. Оценката  на  нетната реализируема  стойност  се  базира  на  най-сигурните  съществуващи  данни  по  време  на съставянето на тази оценка, като се отчитат колебанията в цените. Разликата се отчита като други текущи разходи  за  дейността. Когато нетната реализируема стойност е по-ниска от балансовата стойност, се извършва обезценка чрез намаляване на балансовата стойност. В случай че материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че условията, довели до обезценката не са вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема стойност. 

  Сумата на обратно възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на материалните запаси, преди обезценката.

  БФСТ определя разходите за материални запаси, като използва метода среднопретеглена стойност.

   

  1. Отчитане и представяне на ефектите от промяна в обменните курсове

  Сделките в чуждестранна валута се отразяват при спазване изискванията на СС 21 Ефекти от промени във валутните курсове.

  Отчетната валута на БФСТ е в български лева.

  Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупко-продажба на чуждестранна валута, се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на сдружението по официалния обменен курс за деня на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиването, а продадената по валутния курс на продажбата. Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки, преоценяването на паричните позиции и финансиранията в чуждестранна валута в края на периода (по заключителния курс на БНБ) се отразяват в Отчета за приходи и разходи като финансови приходи или финансови разходи. 

  Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997г. в изпълнение на препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото българския лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1EUR = 1.95583 лв.

   

  1. Отчитане и представяне на обезценката на активи

  Балансовата стойност на активите на БфСТ, с изключение на стоково-материалните запаси, се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, с цел да се идентифицира наличието или не на признаци за обезценка. В случай, че се установи наличие на признаци за обезценка се прави приблизителна оценка на възстановимата стойност на съответния актив. 

  Загуба от обезценка се признава винаги и единствено в случай, че балансовата (преносна) стойност на един актив или група активи, генерираща парични постъпления, част от която е той, превишава неговата възстановима стойност. В този случай балансовата стойност на актива се намаля чрез отразяването като текущ разход за дейността на загуба от обезценка до размера на неговата възстановима стойност.

  При обезценка на дълготраен материален или нематериален актив, за който е създаден резерв от последваща оценка, загубата от обезценка се отразява в намаление на този резерв. Ако загубата от обезценка е по-голяма от създадения резерв, превишението се отразява като текущ разход за дейността.

  Ако след извършена обезценка на актив неговата възстановима стойност превиши балансовата му стойност, се отразява възстановяване на загубата от обезценка - като текущ приход от дейността - до размера на предходната обезценка и само, когато загубата от обезценка през предходни периоди е била отчетена като текущ разход и до размера на този разход.

  При определяне на необходимостта от обезценка на активи сдружението прилага принципа на същественост.

   

  1. Отчитане и представяне на разходите

  Отчитането на разходите се организира по раздели, групи и дейности. Съгласно 

  Закона за счетоводството, те задължително се отразяват по сметките за отчитане на 

  разходите по икономически елементи. 

  В зависимост от сферата на дейност във връзка, с която възникват, разходите могат да се разграничат като:

  • разходи, свързани с уставната дейност;
  • разходи, свързани със стопанската дейност;
  • финансови разходи. 

   

  Критерии  за признаване на разходите  - в момента на тяхното възникване, независимо от плащането на паричните средства. При извършване на разходи за организиране на мероприятия, разходите по провеждането им се отчитат по видове и съответствуващите им счетоводни сметки. Общият размер на разхода по мероприятието се обобщава по групи разходи и се представя в отделна справка. 

  За отчитане на стопанската дейност сдруженитео използва сметка Разходи за стопанска дейност (61 група). Аналитично отчитане към сметката може да се организира по видове стопански дейности. 

   

  1. Отчитане и представяне на приходите

  Приходите на сдружението се формират от дарения, членски внос и като постъпления  

  от такси за проведени събития. Критерии за признаване на приходите - в момента на тяхното 

  възникване. Приходите  се  определят  по  справедливата  стойност  на  полученото  или подлежащото  на  получаване  възнаграждение  под  формата  на  парични  средства  или парични еквиваленти. 

   

  Приходите се отчитат по специално създадената в примерния сметкоплан група Приходи в предприятия с нестопанска цел, която има следната структура:

  • приходи от регламентирана дейност, организиране на спортни състезания;
  • приходи от членски внос;
  • приходи от предоставяне на спортни   услуги на  граждани 
  • приходи от реклама,     телевизионни и      други приходи от права върху националния                                                                       отбор
  • приходи от финансиране на програми (от дарения под условия);
  • приходи от други дарения (без условия);
  • предоставени средства от Държавата, Общините и други организации
  • трансфери на състезателни права
  • приходи от средства по програм, проекти и договори с МФВС и отчисления от БСТ
  • други приходи.

   

  Отчитане на приходите от нестопанска дейност:

  Даренията, които не са обвързани с условия се признават като текущ приход за периода, при спазване изискванията на СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. 

  Членският внос води до увеличение на икономическата изгода под формата на приток на активи, което от своя страна увеличава собствения капитал и също се отчита като текущ приход. 

  Даренията, които са обвързани с определени условия (при поставяне от дарителя или финансиращата организация на условия за спазване или цели за постигане), се отчитат като финансиране по реда на СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. 

   

   

  1. Отчитане и представяне на финансовия резултат от стопанска дейност

  Финансовият резултат е резултатна величина, която са получава след приспадането на направените разходи от получените приходи. 

  Финансовия резултат от стопанската дейност подлежи на данъчно облагане според ЗКПО по общия ред за юридическите лица. 

  След приключване на стопанския резултат в сметка Печалби и загуби от текущата година, след като бъдат начислени и дължимите данъци, крайният стопански резултат се приключва в сметка Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел. 

  В началото на следващия отчетен период стойностите по сметка за резултата от нестопанската дейност се прехвърлят в допълнителните резерви. 

   

   

  III. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

   

  Финансовите отчети на БФСТ се съставят за една календарна година, веднъж годишно към 31 декември, в хиляди левове. 

  Счетоводният баланс и Отчетът за собствения капитал се съставят, съгласно СС 1 "Представяне на финансовите отчети". 

  Отчетът за приходите и разходите се съставя в двустранна форма, съгласно приложение №2 на СС 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел“. 

  Отчетът за паричния поток се изготвя съгласно приложение №4  на СС 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел“ на база прекия метод и при спазване на разпоредбите на СС 7 "Отчети за паричните потоци".

  За стопанската си дейност сдружението съставя отделен отчет за приходите и разходите съгласно изискванията на СС 1 Представяне на финансови отчети.

  Счетоводната политика се оповестява в приложение 7, елемент 7.1 към годишния счетоводен отчет при спазване изискванията на т. 19.3.1 до 19.4 от СС 1.