Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БФСТ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Българска федерация по спортни танци 
и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.


РАЗДЕЛ II.РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


Чл.2.  Българска федерация по спортни танци  извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:
1.   Подпомага и организира дейности свързани със спорта “спортни танци” и други, които имат отношение към този спорт;
2. Работи за популяризиране и масовизиране на спорта “спортни танци” и издигане на спортното майсторство;
3.  Организира и осъществява спортно-състезателна дейност;
4. Осъществява сътрудничество с други сдружения и спортни формирования;
5. Организира и провежда танцови школи, семинари и други форми на обучение;
6. Поставя своята дейност на широка обществена основа, като организира, насърчава и всестранно разгръща творческата дейност и инициатива на спортистите, деятелите и любителите, които обединява.


Чл. 3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на Българска федерация по спортни танци  като се използват предвидените средства.
Чл. 4. (1) Всяка година Общото събрание на Българска федерация по спортни танци 
приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му.
(2) Управителят изготвя проекти по програми за осъществяване на дейността на Българска федерация по спортни танци, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.
(3) Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на Общо събрание до провеждането му.
(4) Всеки член на сдружението може да прави възражения и предложения по проекта за програма.
Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2, т. от Правилника се създават работни групи от специалисти.
(2) Специалистите - членове на работните групи могат да бъдат както членове на Българска федерация по спортни танци, така и външни на сдружението лица.
(3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става със Заповед на Председателя на Българска федерация по спортни танци.  С решението се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.
(4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Председателя на Българска федерация по спортни танци документите, свързани с осъществяването на посочените дейности.
Чл. 6. (1) УС взема решения за Българска федерация по спортни танци, в изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) С решението се определя програмата на дейностите за Българска федерация по спортни танци, необходимите средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.
Чл. 7. Председателят издава заповеди, въз основа на които се определя реда за работа по проекти и програми на Община, БФСТ , ММС и др.

Чл. 8 Българска федерация по спортни танци осъществява и младежки дейности.

 Чл. 9. (1) Българска федерация по спортни танци  може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на сдружението.
(2) При осъществяването на тази дейност органите на сдружението се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.
Чл. 10. (1) Председателят в началото на всяка година изготвя Отчет за дейността на Българска федерация по спортни танци 

(2) Отчетът съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.
(3) Отчетът се докладва на членовете на сдружението 

(4) Общото събрание приема Отчета за дейността на сдружението след обсъждане.
(5) До 31 май на всяка година Отчетите- финансов и съдържателен се представят за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

РАЗДЕЛ III.НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА  Българска федерация по спортни танци

 

Чл. 11. Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.
Чл. 12. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Българска федерация по спортни танци .

 (2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Председателя не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения.
(3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от УС .
(4) В срок до 31 януари на всяка година Председателя съставя годишен счетоводен отчет и го представя в Българска федерация по спортни танци.
(5) В срок до 31 май на всяка година Председателят заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет след приемането му от Общото събрание.
Чл. 13. (1) Източници на средства на сдружението са движими и недвижими вещи, права върху вещи и целеви средства по програми и проекти към  държавни органи, общини, кметства, фирми, кооперации, банки, обществени организации, граждани и др., предоставени на сдружението за осъществяване на неговата дейност. Спонсорства, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на сдружението от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина. Средствата набирани от членски внос. Допълнителни имуществени вноски от членовете на сдружението по решение на Общото събрание.

(2) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им..
Чл. 14. Средствата на Българска федерация по спортни танци  се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението
Чл. 15. (1) При осъществяване на дейността си Българска федерация по спортни танци 

разходва средствата си възмездно и безвъзмездно
(2) Българска федерация по спортни танци  може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.
Чл. 16. (1) Българска федерация по спортни танци  може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.
(2) За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъствуващи членове.
Чл. 17. Разходите, които юридическото лице с нестопанска цел извършва включват:
1. разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:
а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;
б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;
в) разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел 

г) разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.
2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 2 от Правилника:
а)разходи за тренировъчната и материалната база, с цел предоставянето и ползването й на членовете на сдружението и външни лица;
б) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, школи, семинари и др.;
в) отпускане на стипендии за членове на сдружението и външни лица за постигнати високи резултати, определени от Управителя;
г) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника.
д) средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на спортните танци;
е) разходи за спортно-състезателна дейност .
3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на юридическото лице с нестопанска цел.
Чл. 18. (1) Българска федерация по спортни танци  разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и годишна програма за дейността на сдружението.
(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на дружеството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на по чл. 2 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 15а, т. 2 от Правилника.
Чл. 19. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Българска федерация по спортни танци  подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:
а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана информация в областта на  спортните танци;
б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари идруги форми на обучение по спортни танци, организирани и провеждани от сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;
в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на спортните танци, организирани от други лица, в страната и в чужбина;
г) отпускане на стипендии за издръжка, обучение,  спортна подготовка и др. областта на спортните танци;
д) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разходи за участие в състезания;
е) предоставяне на парични и други материални награди на членове на сдружението и външни лица за заслуги и постижения в областта на спортните танци;
ж) средства за картотека, права и лицензи в ММС, WDSF и др.
Чл. 20. (1) Българска федерация по спортни танци подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава.
(2) Могат да се подпомагат лица, които са членове на сдружението или външни лица,  по програми и проекти на Българска федерация по спортни танци .
Чл. 21. (1) В годишната програма на Българска федерация по спортни танци, се определят дейноста и мероприятията, включени в предмета на основната дейност на сдружението по чл. 2 от Правилника, които юридическото лице с нестопанска цел ще извършва през съответната календарна година.
(2) С приемането на годишната програма се одобряват предложените от УС и Председателя проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.
(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година се предвиждат в годишния бюджет.
(4) С годишната програма Общото събрание на сдружението (върховния колективен орган) възлага на УС на сдружението да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го оправомощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият Правилник е утвърден от УС на БФСТ  в Протокол № 3/ 25.08.2016г. 

 

§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.