Правилник за категоризацията на клубовете по спортни танци на БФСТ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) Настоящият Правилник за категоризация клубовете по спортни танци (КСТ) на Българска федерация по спортни танци се утвърждава съгласно изискванията на Закон за физическото възпитание и спорта и Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта на Министерство на младежта и спорта. 

(2) Прилагането на Правилник за категоризация клубовете по спортни танци на Българска федерация по спортни танци се извършва по система от критерии в 

съответствие с правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта на Министерство на младежта и спорта.  

 

РАЗДЕЛ II. ОБХВАТ

Чл.2 (1) Правилникът се прилага ежегодно спрямо КСТ, членове на Българска федерация по спортни танци 

(2). Право на кандидатстване за субсидиране имат тези лицензирани КСТ – рагистрирани с дейност в обществена полза, на които включените за оценка състезатели са участвали през предходната година в състезания по възрастови групи и клас, включени  в ДСК на БФСТ.

 

Чл.3 Клубовете по спортни танци се разпределят в следните четири категории:

1. Категория “Висша”

2. Категория “Високо спортно майсторство” /ВСМ/

3. Категория “Детско-юношески спорт” /ДЮС/

    4.Категория „ Масов спорт” /МС/

 (4). Резултатите от класиранията на спортистите в различните възрастови групи групи и клас се зачитат само, ако притежават състезателни права и са картотекирани от БФСТ. 

 

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  КЛУБОВЕТЕ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

Чл.4  (1) Всеки КСТ, член на Българска федерация по спортни танци е длъжен ежегодно да подава данни по следните критерии за категоризация: 

1.Информация за клуба –Актуално състояние, справка ЦРЮЛНЦ, справка НР на СО на ММС, Удостоверение от НАП за липса на задължения.

2. Справка за спортно-педагогическите специалисти-картотекирани съдии и треньори.

3.Брой нива на подготовка-брой състезатели по възрастови групи и по класове.

4. Оценка на спортно-техническите резултати на състезателите по възрастови групи и по класове.

5. Оценка на дейностите на КСТ- трансфери, организация на състезания от ДСК.

6. Финансов отчет.

7.Информация за спортния обект .

8. брой спортисти със статут на високоразряден спортист;  

9. брой спортисти, включени в националните отбори за съответната 

възрастова група;  

10. брой спечелени медали и призови места от световни първенства и 

европейски първенства за съответната възрастова група;  

11. брой участници в проявите от държавния спортен календар;  

12. предлагани спортни услуги на населението.  

(2) БФСТ ежегодно изготвя формуляр за подаване на данните от КСТ. 

(3) Критерии по категории:

 

 

 

критерии за категоризация

I категория „Висша”

 

II категория

ВМС

III категория

ДЮС

IV категория

МС

Брой нива /възрастови групи/ на подготовка 

развива всички нива 

развива минимум  4 нива 

развива под 3 нива 

развива 1 ниво 

Брой картотекирани спортисти по възрастови групи

минимум 10 картотекирани спортисти

 

минимум 8 картотекирани спортисти 

 

под 5 картотекирани спортисти 

 

под 3 картотекирани спортисти 

 

Брой участници в проявите от ДСК

90 % от картотекираните

60 % от картотекираните

под 50 % от картотекираните

Под 20 % от картотекираните

Брой спортисти, включени в нац. отбори по възрастови групи

има спортисти, включени в нац. отбори

има спортисти, включени в нац. Отбори- Юноши

няма спортисти, включени в нац. отбори

няма спортисти, включени в нац. отбори

Брой високоразрядни спортисти

спортисти клас „М”  и „А”

спортисти клас „В” и „С”

спортисти клас „Д”

няма високоразрядни спортисти

Брой спечелени медали 

спечелени медали  от МСК и ДСК 

Финали в МСК и ДСК

Финал и полуфинал в МСК и ДСК

няма спечелени медали

Брой треньори и квалификация

минимум 1 треньори с висше спортно образование

минимум 1 треньор с висше спортно образование

Работи с чужд треньор

Работи с чужд треньор

Брой предлагани услуги

наличие на подготвителни групи или др.

наличие на подготвителни групи или др.

наличие на подготвителни групи или др.

наличие на подготвителни групи или др.

Спортна база – собственост и пригодност

наличие на съвременна, добре поддържана база

наличие на годна за тренировъчна дейност база

наличие на годна за тренировъчна дейност база

наличие на годна за тренировъчна дейност база

 

РАЗДЕЛ IV Определяне категорията на Спортните клубове

Чл. 5 След определяне категорията на СК, клубовете се класират в отделните категории според събраните точки от класирането на състезания от ДСК и Национален принос.

 

  1. Първа категория “Висша” – СК, който задължително отговаря над 100% от посочените критерии 
  2. Втора категория “ВСМ” – СК, който отговаря 100% на посочените критерии 
  3. Трета категория “ДЮС” – СК, който отговаря 100% на посочените критерии 
  4. Четвърта категория Масов спорт „МС” – всички останали СК

 

 

РАЗДЕЛ V КОНТРОЛ

Чл.6.(1) На контрол подлежат КСТ, членове на Българска федерация по спортни танци, подали / неподали данни по критериите за категоризация. 

(2) Контрол може да бъде извършен по искане на: 

1. Министерство на младежта и спорта; 

2. Българска федерация по спортни танци; 

Чл.7 При нарушение на Правилника за категоризаци на КСТ се налагат съответните наказания съгласно нормативните документи.  

Чл.8 При неподадени документи  в срок до 31.01. на спортно-състезателната година,  Управителният съвет на Българската федерация по спортни танци налага съответните санкции съгласно нормативните документи, заличаване от ЦР на СО на ММС.

 

РАЗДЕЛ V. СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СПОРТНО РАЗВИТИЕ ЗА 

 

 Чл.8. Регламент според ранга на първенството

 

ДЪРЖАВНО  ПЪРВЕНСТВО – по възраст

Категория

Дисциплина

Брой фигури 

Диапазон на местата, които носят точки

Деца

СТТ,ЛАТ, комбинация

229

1-18

ЮМВ 

СТТ,ЛАТ, комбинация

299

1-18

ЮСВ

СТТ,ЛАТ, комбинация

430

1-18

Младежи

СТТ,ЛАТ, комбинация

430

1-18

Състезатели до 21 год.

СТТ,ЛАТ, комбинация

430

1-18

Състезатели над 19г.

СТТ,ЛАТ, комбинация,

Свободен стил СТТ/ЛАТ

430

1-18

ДЪРЖАВНО  ПЪРВЕНСТВО – Купа „България”

Възрастова група

Дисциплина

Брой фигури 

Диапазон на местата, които носят точки

ЮМВ

СТТ,ЛАТ

430

1-18

ЮСВ

СТТ,ЛАТ

430

1-18

Младежи

СТТ,ЛАТ

430

1-18

Състезатели над 19г.

СТТ,ЛАТ

430

1-18

ДЪРЖАВНO  ПЪРВЕНСТВО  по клас 

Възрастова група

Дисциплина

Брой фигури 

Диапазон на местата, които носят точки

Многобой 

70

1-18

11Е

Многобой

70

1-18

11Д

Многобой

229

1-18

13Е

Многобой

70

1-18

13Д

Многобой

229

1-18

13С

Многобой 

299

1-18

15Е

Многобой

70

1-6

15Д

Многобой

229

1-12

15С

Многобой

299

1-18

15В

СТТ,ЛАТ

430

1-18

18Е

Многобой 

70

1-6

18Д

Многобой

229

1-6

18С

Многобой

299

1-12

18 В

СТТ,ЛАТ

430

1-18

18А

СТТ,ЛАТ

430

1-18

18М

СТТ,ЛАТ

430

1-18

Над19 Е

Многобой 

70

1-6

Над19 Д

Многобой

229

1-6

Над19 С

Многобой

299

1-18

Над19 В

СТТ,ЛАТ

430

1-18

Над19 А

СТТ,ЛАТ

430

1-18

Над19 М

СТТ,ЛАТ

430

1-18

Републиканско лично отборно първенство

Многобой 

70

1-12

11Е

Многобой

70

1-12

11Д

Многобой

229

1-12

13Е

Многобой

70

1-12

13Д

Многобой

229

1-12

13С

Многобой 

299

1-12

15Е

СТТ,ЛАТ

70

1-12

15Д

СТТ,ЛАТ

229

1-12

15С

СТТ,ЛАТ

299

1-12

15В

СТТ,ЛАТ

430

1-12

18Е

СТТ,ЛАТ

70

1-12

18Д

СТТ,ЛАТ

229

1-12

18С

СТТ,ЛАТ

299

1-12

18 В

СТТ,ЛАТ

430

1-12

18А

СТТ,ЛАТ

430

1-12

18М

СТТ,ЛАТ

430

1-12

Над19 Е

СТТ,ЛАТ

70

1-12

Над19 Д

СТТ,ЛАТ

229

1-12

Над19 С

СТТ,ЛАТ

299

1-12

Над19 В

СТТ,ЛАТ

430

1-12

Над19 А

СТТ,ЛАТ

430

1-12

Над19 М

СТТ,ЛАТ

430

1-12

3.Спортни резултати:

1. През годината един състезател може да участва в толкова състезания и дисциплини, колкото реши КСТ, но се отчитат на всеки един състезател максимум до 5 крайни класирания.

2.Не се допуска отчитане класиранията на един състезател  от едно състезание в две и повече възрастови групи.

3.Отборните първенства се третират като допълнителна дисциплина, като КСТ имат право да отчетат само едно отборно класиране по избор за всяка възрастова група за годината.

Чл. 8. (1) Правилата за отчитане на резултатите са:

1.Стойностите на спортните постижения са в зависимост от вида на състезанието и заетото от тях място в крайното класиране. Оценката на състезателите и отборите е по таблици 1, 1А, 1Б, 1В, 1 Г и 1Д (Приложение 1) от Инструкцията на ММС.

2.СК  трябва да участват  в състезанията от ДСК с минимум пет двойки , независимо от коя възрастова група са – състезатели над 19г., младежи, ЮСВ, ЮМВ, деца. Клуб, който е под норматива отчита класирането на състезателите си, но не получава коефициент за обхват.

3.Крайния резултат на КСТ е в зависимост от броя на възрастовите групи, взели участие в ДСК и става с коефициент на обхват: 1 група= 1; 2 групи=1,05; 3 групи=1,1; 4 групи=1,2. 

4.Резултатите на състезателите – ветерани не се отчитат.

5.КСТ, които имат национални състезатели, определени от БФСТ да участват през предходната година в официални международни състезания, получават допълнително точки от една дисциплина по избор, начислени от крайното им класиране само от Държавното първенство. Броят на състезателите, които получават допълнително точки,не може да бъде повече от 6(шест). 

6. КСТ, чийто спортист е преминал в друг КСТ и е сменил клубната си принадлежност без трансфер, получава само за първата година 100% от точките на състезателя, начислени от новия клуб.

 

Чл.9. (1) БФСТ ежегодно обявява състезанията за оценка на дейностите и категоризация на спортните клубове

(2) Първенства по възраст:

1.Държавно първенство – по възраст за всички възрастови групи. Излъчва се шампиона за всяка възрастова група. Класирането определя селекцията на основния състав на Националния отбор. Участват само елитни състезатели от всички възрастови групи, притежаващи  “върхов състезателен клас” за съответната възраст.

2.Купа “България” – провежда се на турнирен принцип за възрастовите групи -  юноши, младежи и състезатели над 19 години. Излъчва се носител на Купа “България” за всяка възрастова група в съответната календарна година. Крайното класиране определя селекцията на представителния състав на Националния отбор.

(3) Първенства по състезателен клас:

Държавно първенство по клас Излъчва се първенец  за клас „Е” “Д”   във възрастовите групи: деца-I, деца II, ЮМВ, ЮСВ, младежи и състезатели над 19 години.  Излъчва се първенец  за клас “С”   във възрастовите групи: деца II, ЮМВ, ЮСВ, младежи и състезатели над 19 години. Излъчва се първенец  за клас “В”   във възрастовите групи:ЮМВ, ЮСВ, младежи и състезатели над 19 години. Излъчва се първенец  за клас “А” ”  във възрастовите групи: ЮСВ, младежи и състезатели над 19 години. Излъчва се първенец  за клас  “Международен”  във възрастовите групи: младежи и състезатели над 19 години. 

Държавно лично отборно първенство  - Излъчва се клубен първенец на база личен резултат за клас, за възрастова група, за състезателна дисциплиона

 

(4)Таблица за определяне на точките  на КСТ по личен резултат

 

Класиране (място)

Деца I 

Деца II

ЮМВ

ЮСВ

младежи

Съст. над 19г.

 

7

13

31

44

46

77

 

4.9

11.5

25

37

38

64

 

3.8

9.4

22

33

33

57

 

2.6

7.4

18

27

28

48

 

2

6

15.5

24

24

43

 

1.5

5

13.5

22

21

38

 

1

3.8

11

18

18

32

 

0.8

3.1

9.6

16

15.5

28

 

0.5

2.5

8

14

13.5

24

 

0.4

2.1

7

12.5

11.5

22

 

0.3

1.6

6

10.5

10

18.5

 

0.2

1.3

5.2

9.4

8.8

16.5

 

0.1

1

4.4

8.2

7.4

14.5

 

0.09

0.7

3.8

7.2

6.6

13

 

0.08

0.4

3.3

6.4

5.8

11.5

 

0.05

0.2

2.8

5.8

5

10

 

 

 

 

4.9

2

8.6

 

 

 

 

4.4

1

7.8

(5)Диапазон на местата и точки за различните рангове

 

 

 

деца

ЮМВ

ЮСВ

младежи

Над19г.

Купа България

1-14

1-14

1-12

1-10

1-12

ДП-по клас

1-14

1-18

1-18

1-16

1-16

ДП-по възраст

1-16

1-16

1-16

1-16

1-16

ДЛОП

1-16

1-16

1-18

1-18

1-18

КБ, РЛОП и ДП по клас -% от точките

Кл.Е, Д

Кл.С

Кл.В

Кл.А

Кл.М

20%

40%

60%

80%

100%

(6) Коефициент за обхват – 5 и над 5 танцови двойки

 

1 двойка

1

2 двойки

1.05

3 двойки

1.1

Повече от 5 двойки

1.2

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Правилникът подлежи на изменение и допълнение в съотвествие с настъпили изменения на Нормативните документи на БФСТ.

§2.  Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно 

 

 разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.
§3.  Настоящият Правилник е утвърден от УС на БФСТ  в Протокол № 3/ 25.08.2016г.