Правилник за дейността на комисията за лицензиране, картотекиране и акредитация

 

чл.  1 (1) Комисията по лицензиране, картотекиране и акредитация (за краткост по-долу посочвана като „Комисията”) е постоянен помощен орган на БФСТ. 

(2) Съставът на Комисия и Председателят на Комисията се определят от Управителния съвет.

(3) Председателят на Комисията свиква и ръководи заседанията на Комисията.

(4) Комисията заседава не по-малко от веднъж на три месеца в офиса на БФСТ, като първото за годината заседание се провежда между изтичането на срока за картотекиране на състезатели, но не по-късно от 31 януари. 

(5) Дейността на Комисията се подпомага от Генералния секретар и администрацията на БФСТ.

(6) Членовете на Комисията, които живеят извън на населеното място на заседанието, имат право на пътни разходи, дневни и нощувки за дните на заседанието на Комисията за сметка на бюджета на БФСТ.

чл. 2 (1) Заседанията на Комисията са закрити.

(2) На заседанията на Комисията присъства Генералният секретар на БФСТ. На заседанията на Комисията могат да присъстват без право на глас членовете на Управителния съвет и членовете на Контролната комисия. 

(3) По искане на председателя на Комисията, Генералният секретар на БФСТ възлага на служители от администрацията на БФСТ да окажат техническо съдействие за подготовката и провеждането на заседанието на Комисията.

(4) Членовете на Комисията и лицата, участвали в заседанията на Комисията по реда на ал. 2 и 3, подписват декларация за конфиденциалност и защита на личните данни.

чл. 3  Въз основа и в рамките на закона, Устава на БФСТ и актовете на Управителния съвет на БФСТ Комисията взема решения за издаване, за отказ за издаване и за отнемане:

1. лиценз на организатори на прояви и състезания по спортни танци;

2. лиценз на мениджъри и агенти на състезатели по спортни танци;

3. акредитация на танцовите школи към КСТ за предоставяне на спортни услуги  в областта на спортните танци;

4. картотека на състезатели по спортни танци;

5. картотека на треньорите по спортни танци;

6. лиценз на съдии по спортни танци;

7. регистрация на секретари на състезания по спортни танци;

8. лиценз на инструктори по спортни танци.

чл. 4 (1) За издаването на лиценз, акредитация, картотека или регистрация заинтересованите лица подават БФСТ заявления в срокове и по образец, утвърдени от Управителния съвет на БФСТ.

(2) Управителният съвет на БФСТ утвърждава вида документите, които следва да бъдат приложени към заявлението по ал. 1 в заверени от лицето преписи, като при поискване лицата са длъжни да представят оригиналите за сверка.

(3) Ако в срок от 7 дни лицето не представи за сверка поискан орилигинал да документ по ал. 2, се приема, че съответният документ не е приложен към заявлението.

чл. 5 (1) Когато заявителят следва да представи удостоверение от държавен орган, Комисията разглежда и се произнася по заявлението 

(2) Ако заявлението бъдете уважено от Комисията, лицето е длъжно да представи съответното удостоверение в срок до един месец от дата на публикуването на решението на Комисията на интернет страницата на БФСТ. 

(3) Ако в срока по ал. 2 съответното удостоверение не бъде представено, действието на решението на Комисията по ал. 2 се спира по право до представянето на съответното удостоверение и всички права, придобити от лицето въз основа на решението на Комисията по ал. 2 от дата на публикуване на решението до датата на спиране на неговото действие, се отнемат по право.

(4) От дата на представяне на удостоверението действието на решението на Комисията се възстановява по право за напред.

(5) Този член не се прилага по отношение на медицинските удостоверения.

чл. 6 (1) Заявленията се завеждат в дневник с поредна номерация, отделна за всеки вид лиценз, акредитация, картотека или регистрация, като се отбелязва дата на получаване.

(2) Генералният секретар проверява редовността на заявленията и изискуемите приложения в срок от 7 дни от дата получаването на заявлението. 

(3) При формални нередовности на заявлението, Генералният секретар по телефона указва на заинтересованото лице нередовностите в заявлението и дава на срок до 7 дни за отстраняване им. Освен в случая на чл. 5, нередовните заявления се оставят „без движение” до отстраняването на нередностите.

(4) Ежедневно Генералният секретар обявява указанията по ал. 3 и на официалната интернет страница на БФСТ.

чл. 7 Генералният секретар докладва допуснатите за разглеждане заявления и нередовните заявления, за които е изтекъл срока на отстраняване на нередностите, на първото заседание на Комисията след дата на постъпване на заявленията.

чл. 8 (1) При необходимост председателят на Комисията може да поиска становище от Медицинската комисия или от друг помощен орган на БФСТ във връзка разглеждане на заявленията.

(2) Комисията се произнася по съответното заявление след като получи исканото становище по ал. 1.

чл 9 (1) Комисията се произнася с решение, което се взема с обикновено мнозинство от всички свои членове. 

(2) Решенията на Комисията влизат в сила веднага и се обявяват на официалната интернет страницата на  БФСТ в срок до три дни.

чл. 10 (1) Решенията на Комисията за отказ за издаване или отмяна на лиценз, картотек, акредитация и на регистрация могат да се обжалват от заинтерисованите лица чрез писмена жалба на заявителя пред Арбитражната комисия в 14 четеринадесет дневен срок от узнаването на решението. 

(2) Решенията на Комисията се приемат за узнати от заявителя от дата на обявяването им на официалната интернет страницата на  БФСТ. 

(3) Обжалването не спира изпълнението на решението на Комисията, освен ако Арбитражната комисия реши друго.

чл. 11 (1) Генералният секретар води национални регистри за:

1. лицензираните организатори на спортни прояви и състезания по спортни танци;

2. лицензираните мениджъри и агенти в областта на спортните танци;

3. акредитираните танцови школи към КСТ, предоставящи спортни услуги;

6. картотекираните състезатели;

7. картотекираните треньори;

8. картотекираните съдии;

9. картотекираните секретари на състезания.

10. лицензирани инструктори по спортни танци.

(2)  Генералният секретар утвърждава със своя заповед формата на националните регистри.

(3) Генералният секретар осигурява публикуването на интернет страницата информация за вписванията в националните регистри във формат, утвърден с негова заповед. 

чл. 12 (1) Въз основа на решенията, с които Комисията уважава заявлението, Генералният секретар извършва вписване на заявителя в съответния регистър.

(2) Въз основа на влязло в сила решение на Арбитражната комисия за отмяна на решение на Комисията или на решение на Дисциплинарната комисия, Генералният секретар заличава лицето от съответния регистър.

чл. 13 (1) Генералният секретар регистрира със своя заповед състезателните двойки от картотекирани състезатели по заявка на КСТ, които притежава или ползва състезателните права на съответните състезатели за съответния период.

(2) КСТ могат да правят заявки за регистрация на състезателни двойки.

(3) Генералният секретар се произнася в срок до 7 дни от постъпването на заявката.

(4) Заповедите на генералния секретар могат да бъдат обжалвани от заинтересованите КСТ пред Арбитражната комисия в срок от 7 дни от публикуването на заповедта на интернет страницата на БФСТ.

чл. 14 (1) Преписките по заявления за лицензиране, картотекиране, акредитация и регистрация се съхраняват за срок от 5 години, след което се унищожават.

(2) Записите в електронните регистри се съхраняват безсрочно.

(3) Съхранението и унищожаването се извършват по ред, утвърден със заповед на Генералния секретар.

чл. 15 (1) На предпоследното заседание в годината Управителният съвет разглежда отчета на Комисията.

(2) На предпоследното заседание в годината Управителният съвет разглежда отчета на Генералния секретар за воденето на националните регистри по чл. 41 ал. 3 от Устава на БФСТ.

чл. 16 Промени в актовете, уреждащи реда и условията за лицензиране, картотекиране, акредитация и регистрация, се приемат от Управителния съвет най-късно на неговото предпоследното заседание за годината и влизат в сила от 1 януари на следващата година, освен ако в нормативен акт не са предвидени по-раншни срокове.

 

 

Заключителна разпоредба

 

§ 1 Настоящият правилник е приет на 11.01.2007 година от Управителния съвет на основание чл. 43 ал. 3 и чл. 50 ал. 1 от Устава на БФСТ.