Правилник по спортни танци

01. Общи правила

1. 1. Настоящият Правилник (Правилникът) регламентира спортно-състезателната дейност  по спортни танци в Република България.                          
1.2.Спортните танци са:
а) Стандартни танци: валс(В), танго(Т), виенски валс(ВВ), бавен фокстрот(БФ), куикстеп(К).
б) Латиноамерикански танци: самба(С), ча-ча-ча(Ч), румба(Р), пасо добле(ПД), джайв(Д).
1.3. Спортните танци са колективен спорт, като отборът е в постоянен състав от двама състезатели- лице от мъжки и лице от женски пол. Те са състезателна двойка (партньор и партньорка).
1.4. Клубовете по спортни танци (КСТ) са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или акционерни дружества, които развиват, популяризират и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на спортните танци. КСТ в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи в БФСТ за вписване в Националния регистър на спортните организации. Вписването на КСТ в Националния регистър е официално признаване и разрешение за осъществяване на спортна дейност в областта на спортните танци с произтичащите от това права, задължения и отговорности.
1.5. Държавен спортен календар (ДСК) е система за целесъобразно подредени във времето състезания по спортни танци за цялата страна.
1.6. Международен спортен календар (МСК) е система за целесъобразно подредени във времето състезания по спортни танци, утвърдени от Световната Федерация по Спортни Танци (WDSF).
1.7. Класовете по спортни танци са: Е(е), Д(де), С(це), В(бе), А(а) и М(ем-международен).
1.8. Спортно-състезателната година съвпада с календарната година.

02. Класификация на състезателите. Състезателни програми. Състезателни облекла.

Възрастова група Клас Състезателни програми  
    Бр.танци ограничения
Деца -1 “Е” За ОТ-Cha, J, W,Q

За ДП-Cha,Ru,J,W,T,Q
Приложение 1
Деца -2 "Е", "Д"

За клас “E” : Cha,Ru,J,W,T,QЗа клас “Д”:Sa, Cha,Ru,J,W,T,VW,QОт клас “С” нагоре: Sa,Cha,Ru,Pd,J,W,T,VW,F,Q


Кл. Е- Приложение 1Кл Д, с и В- Приложение 2


Юноши -1 "E", "Д", "C"    
Юноши -2 "E", "Д", "C", "B"    
Младежи "E", "Д", "C", "B", "A", “М”    
Състезатели до 21 г.            
Състезатели над 19г.      
Сеньори      


2.1. БФСТ ежегодно регламентира в Наредба за ДСК правото на участие в състезанията от Държавния и Международния спортен календар, касаещи възрастови ограничения, смесени състезания по възраст и/или клас.
2.2. Състезател няма право да се състезава с различен партньор в различните видове танци.
2.3. В програмите не се допускат фигури с повдигане на партньор. Повдигане е всяко движение, по време на което един от танцьорите е с двата си крака във въздуха с помощта или подкрепата на партньора. Председателят на СС може да дисквалифицира двойки, които изпълняват такива повдигания.
2.4. Състезателните костюми за СТТ и ЛАТ са в строго съответствие с Правилника на WDSF, съгласно Приложение 3. Всяка двойка има право да рекламира до четири спонсора върху своите костюми. Партньорът има право на до три спонсора, а партньорката – един. Размерът на спонсорския рекламен банер не трябва да превишава 40 кв. см за всеки спонсор. Такива банери могат да бъдат разположени само на кръста, гърдите и ръкавите.
2.5. Рекламата върху състезателния номер е ограничена до 20 процента от неговия размер. Размерът на състезателния номер не може да надвишава размер DIN A5, като от него 20% са за реклама. Двойките трябва да приемат състезателните номера, така както са им дадени и не трябва да намаляват техния размер. Състезателния номер не трябва да е съставен от повече от три цифри. Рекламния текст върху състезателните номера на състезания от ДСК се съгласува с БФСТ.
2.6. Формациите по спортни танци се състоят от 6 или 8 състезателни двойки, които изпълняват заедно и по определен регламент състезателни композиции по стандартни и/или латиноамерикански танци. Правилата за формации са в Приложение 4.
2.7. Състезанията по “Свободен стил”(Free style) се провеждат по правилата на WDSF в Приложение 5.


03. Статут, права и задължения на състезателите


3.1. Статут на състезателите-непрофесионалисти
3.1.1. Само редовно картотекирани състезатели имат право да участват в състезания в България и в чужбина.Само редовно картотекирани състезатели на БФСТ имат право да участват в турнири на WDSF. Участието на картотекирани в БФСТ състезатели  в състезания на други организации става с писмено разрешение от БФСТ.      
3.1.2. Материални и парични приходи.Допустими са: изплащане на командировъчни средства, средства за тренировъчни лагери, стипендии, семинари, курсове и награди от състезания в рамките на БФСТ. Възнагражденията за демонстрации в рамките на БФСТ не се разглеждат като материални приходи.
3.1.3. Спонсорски парични средства.Изплатени спонсорски средства за състезателна дейност на състезатели-непрофесионалисти не се разглеждат като материални приходи, ако постъпят в специален дарителски фонд  на КСТ или БФСТ, който предстои да бъде създаден.
3.1.4. Допустима тренировъчна дейност на състезатели-непрофесионалисти.Действащи състезатели-непрофесионалисти, т.е. участващи в състезания, имат право да провеждат педагогическа дейност срещу възнаграждение само в качеството на „стажант-инструктор”. Разрешава се да работи само в КСТ към който е картотекиран.
ТС определя тесен кръг от състезатели, които да имат право да преподават на семинари и тренировъчни курсове. Необходимо е писменно съгласуване на проявата с БФСТ.
3.1.5. Парични награди.Паричния награден фонд за състезанията по спортни танци се съгласуват с БФСТ (по правилата на WDSF).
3.1.6. Условия за загубване на статута състезател-непрофесионалист.Състезател-непрофесионалист, губи състезателни права, ако:
А. Участва в съдийска комисия срещу възнаграждения.
Б. Заявява танцова двойка на състезание от свое име като треньор, дори и да работи с нея като „стажант”.
В. Стане член на професионална танцова организация.        
Г. стане притежател на частно училище по танци, или комерсиално танцово шоу,
Д. Участва в комерсиално танцово шоу, филм и др. без разрешение на КСТ и БФСТ.
Е. заема административна длъжност в КСТ, член на БФСТ.
Ж. променя клубната си принадлежност без трансфер на състезателни права.  
З. състезава се за чуждестранен клуб или федерация без писменно разрешение на БФСТ.
И. публично се обяви за професионалист.
К. притежава и използва по предназначение документ удостоверяващ статуса му на треньор, независимо дали е издаден в България или чужбина.
3.1.7. Танцьор-сеньор има право да управлява клуб или да бъде треньор в клуб.
3.1.8. Състезател-професионалист има право само един път да възстанови статута на състезател-непрофесионалист.

3.2. Задължения на състезателя по спортни танци:
3.2.1. да спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение;
3.2.2. да не употребява допингови средства и прилага допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване спортните си постижения;
3.2.3. да спазва спортната етика и опазва престижа на спортните танци;
3.2.4. да спазва общозадължителните актове на БФСТ и WDSF, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност по спортни танци на всички равнища;
3.2.5. да се явява на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
3.3. Състезателят по спортни танци има право:
3.3.1.на защита здравето, моралната и физическа неприкосновеност;
3.3.2. на защита от експлоатация за политически, комерсиални и финансови интереси, от вредни и унизителни действия;
3.3.3. на награди и специална помощ в тренировъчната и състезателната дейност.
3.3.4. да участва в състезания по спортни танци при спазени изисквания на т.3;
3.3.5. на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност.
3.4. Състезателите, които са постигнали високи спортни резултати по спортни танци се удостояват със следните спортни звания:
3.4.1. “заслужил майстор на спорта”- многократен финалист на официални състезания на WDSF и финалист на Европейски купи, Европейски първенства и Световни първенства. Удостояването с това звание се извършва по решение на БФСТ, което влиза в сила след одобряването му от Министъра на младежта и спорта.
3.4.2. “майстор на спорта”- трикратен шампион на страната при състезателите над 19 години. Удостояването с това звание се извършва по решение на БФСТ. На удостоените лица БФСТ връчва официално удостоверителен знак и възпоменателна награда.
3.5. Не може да бъде удостоявано със спортно звание лице, което:
3.5.1. е осъдено за тежко умишлено престъпление и не е реабилитирано;
3.5.2. е с наложено наказание за употреба на допинг - за срока на наказанието;
3.5.3. е с наложено наказание за уронване престижа на българския спорт или за неспазване на принципите, установени в Европейската харта на спорта и Етичния кодекс на спорта на Съвета на Европа.
3.6. Лице, удостоено със спортно звание, е длъжно:
3.6.1. да издига престижа на българския спорт и да спазва спортната етика;
3.6.2. да съдейства за развитието на спортните танци и да предава своя опит на по-младите;
3.6.3. да спазва и популяризира хуманните принципи на спорта;
3.6.4. да води борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта.
3.7. Лице, удостоено със спортно звание има право:
3.7.1. да ползва присъденото му звание, като го вписва в официални документи пред името си;
3.7.2. да изисква присъденото му звание да бъде съобщавано наред с името му при участия в състезания, награждавания и други официални прояви.

04. Състезателна система по спортни танци

4.1. Първенства по спортни танци - състезания, които се провеждат веднъж на календарна година и резултатите от тях са крайно класиране за съответната възраст и /или клас през годината.
а) международни - световни, континентални, субконтинентални;
б) вътрешни – държавни, зонови.
4.2. Купи:
а) международни – състезания, които се провеждат веднъж на календарна година и резултатите от тях са крайно класиране за състезатели над 19 г. през годината –световни, континентални;
б) вътрешни – Купа “България”-верига от турнири, валидни за Ранг-листата на Република България.
4.3. Открити турнири - система от състезания за повишаване квалификацията на състезателите, популяризиране и масовизиране на спортните танци:
а) международни -система от състезания, валидни за Световната Ранг-листа -WDSF Супер Световна Купа, WDSF Открито Световно, WDSF Открито международно, WDSF Международно.
б) вътрешни - Открит турнир.
4.4. Контролни – състезания по покана, които не носят точки за повишаване на състезателния клас.
4.5. Класификация на вътрешните състезания по спортни танци:
а) ранг – Държавно първенство - I ранг (по възраст), Купа “България”, Държавно първенство- II ранг-( по клас),  Зоново първенство, Открити турнири;
б) състезателна дисциплина – стандартни танци (СТТ), латиноамерикански танци (ЛАТ), комбинация (СТТ+ЛАТ), “свободен стил”, формации;
в) начин на провеждане –отборни и “хоби данс”. БФСТ ежегодно приема Наредба за провеждане на състезанията за развитие на детско-юношеския спорт “хоби данс”;
г) възраст на състезателите (възрастовите граници са в съответствие с изискванията на WDSF и се регламентират ежегодно в Наредба за ДСК на БФСТ)
д) квалификация на състезателите (клас) – Е, Д, С, В, А и М (международен).

05. Права за организиране на състезания

5.1. Състезанията по спортни танци се провеждат под егидата и контрола на БФСТ.
а) Подготовката и организацията на състезанията се осъществява от КСТ – член на БФСТ (организатор-домакин) и/или БФСТ.
б) БФСТ ежегодно приема Наредба за провеждане на състезанията от ДСК.
5.2. Правото за организиране на състезанията по спортни танци се дава от БФСТ при наличие на писмена оферта, внесена такса и по наредба на БФСТ.
а) Състезателните двойки заплащат в касата на организатора такса за участие в размер, определян ежегодно от БФСТ.
б) Разрешава се на състезанията по спортни танци да се връчват купи, грамоти, предметни и парични награди. Паричния награден фонд се съгласува с БФСТ.
5.3. Организаторите на състезания по спортни танци имат следните задължения:
а) да осигурят: съблекални и сервизни помещения за състезателите и съдиите, регламентиран музикален съпровод, номера за състезателите, подходящи условия за работа на съдийската и секретарската комисия, охрана, медицинско лице и др. технически лица;
б) организаторите изпращат информация до всички КСТ, съдържаща данни по т.5.2., предварителна програма и краен срок за заявка и регистрация в срок:
а) за открити състезания – най-малко 7 дни преди датата на провеждане;
б) за състезанията от ДСК и международни състезания –ежегодно определян от БФСТ;
в) Състезателният комплекс може да започва не по-рано от 9:00 часа. Състезателният комплекс за деца трябва да завършва до 20:00 часа.  
г) Състезанията от ДП – Първи ранг се провеждат в спортни зали или в зали с танцов подиум с правоъгълна форма, минимална площ 250 кв.м. и максимален размер на едната страна 12м.
5.4. Състезанията по спортни танци се организират при следните условия:
а) Състезания от ДСК не могат да се провеждат на една и съща дата.
б) Състезания извън ДСК не могат да се провеждат на една и съща дата с такива от ДСК, ако са в различно населено  място;
в) За класовете В, А и М не могат да се провеждат повече от едно състезание на една и съща дата.
д) За всяка група трябва да има пауза най-малко 20 минути между кръговете на  състезанието.
5.5. На Държавното първенство – Първи ранг се изпълнява химна на Република България в чест на победителите.
5.6.Насочени светлини могат да се използват в състезания само по време на соловите танци така, че да осветяват всяка двойка по един и същ начин.

06. Състезателни правила

6.1. Състезанията по спортни танци се провеждат в предварителни и финални кръгове.
6.2. В предварителните кръгове състезателите участват с променящ се състав на двойките.
6.3. От един в следващ кръг броят на двойките се намалява от 2/3 на ½ от общия брой в предишния кръг.Изключенията са в случаите в т.6.8.
6.4. Финален кръг са провежда с 3 до 8 състезателни двойки.
6.5. Двойки, чийто брой е определен предварително и са получили най-много съдийски гласове(“Х”) за всички танци в дадения кръг, преминават в следващия.
6.6. Ако право за участие са получили предварително определения брой двойки плюс една, в следващия кръг участват завишеният с единица брой двойки.
6.7. Ако в предварителен кръг право на участие в следващия, който не е първи финален, получи предварително определения брой двойки плюс две или повече двойки, в следващия кръг отпадат от участие тези с най-малко съдийски гласа(“Х”). Отпадналите двойки получават точки за диапазона на местата, които заемат.
6.8. Ако в полуфинален кръг право на участие в първия финален кръг получи по-голям брой двойки от предварително обявения, възможни са следните случаи:
а) полученият брой е с 1 повече - участват завишеният с единица брой двойки;
б) полученият брой е с 2 и повече - отпадат от участие тези с най-малко съдийски гласа (“Х”). Отпадналите двойки получават точки за диапазона на местата, които заемат.
6.9. Не повече от 10 двойки трябва да танцуват във всяка серия на състезателен кръг до четвърт финала на състезанието. Полуфинала на всяко състезание трябва да се танцува на две серии, ако дансинга е с площ по-малко от 250 квадратни метра.
6.10. Във всички кръгове на състезанието музиката която звучи трябва да е с минимална продължителност от  една минута и половина и максимум  две минути. В Пасо Добле,  музиката се играе минимум до втория туш  и най-много до третия, при условие, че председателят може да удължи максималната продължителност за всеки танц или танци, ако по негова преценка това е необходимо за справедливо съдийско отсъждане на този танц или танци в това състезание.
6.11. Темпо за всеки танц:
         
Валс 28-30 такт/мин.
Танго 31-33 такт/мин.
Виенски валс 58-60 такт/мин.
Бавен Фокстрот 28-30 такт/мин.
Куикстеп 50-52 такт/мин.
Самба  50-52 такт/мин.
Ча-ча-ча 30-32 такт/мин.
Румба 25-27 такт/мин.
Пасо Добле 60-62 такт/мин.
Джайв 42-44 такт/мин.

6.12. Тип музика:
Във всички WDSF състезания музиката трябва да отразява характера на танца,
например в латиноамерикански танци не се допуска диско музика. 

07. Медицински и допинг контрол

7.1. Допингът е строго забранен. Употребата на допинг представлява използването от или разпространяването между състезатели на вещества, противоречащи на правилата на МОК.
7.2. Всеки състезател е длъжен да се подложи на допингконтрол тест, ако това се изисква от упълномощен според законите на Р България контролен орган. Неспазването на това изискване се счита за “положителен” резултат и съответно се наказва.
7.3. Медицинският контрол и допингконтролът се осъществяват съгласно Наредба на БФСТ за медицински и допингконтрол.

08. Състезателни класове. Точкова система

8.1. Състезателна двойка няма право да участва в състезания за клас, по-нисък от нейния.
8.2. При завършване на първото състезание, в което двойка набира точки за преминаване в по-висок клас, тя незабавно преминава в този клас на своята възрастова група.
8.3. При преминаване по възраст в следващата възрастова група, състезателите запазват класа си заедно с придобитите точки.
8.4. При преминаването във възрастовата група сеньори, състезателите губят точките, но запазват класа си завинаги.
8.5. Състезател, който регистрира първо участие на състезание по спортни танци, получава състезателен клас . Във възрастовите групи: Юноши –1,2 Младежи, Състезатели над 19г. и Сеньори треньорът решава от кой клас(Е или Д) състезателя да стартира класификация си.
8.6. Точки за преминаване в следващия по-висок клас се получават:
а) само на утвърдени от БФСТ състезания;
б) при спазване изискванията на правилника;
в) при участие на най-малко 3 двойки за дадената възрастова група и клас;

8.7. За преминаване на двойка от един клас в следващия по-висок клас е необходимо получаването на следния брой точки от участия в състезания:

Преминаване в по-горен клас Брой точки Допълнителни условия
от "E" в "D" 18 +1т. от ЗП, Купа “България” и ДП-І и ІІ ранг
от"D" в "C" 16 +3т. от ЗП, Купа “България” и ДП-І и ІІ ранг
от "C" в "B" 16 +6 т. От ЗП, Купа “България” и ДП-І и ІІ ранг
от "B" в "A" 18 +12 т.от Купа “България” и ДП-І и ІІ ранг
от "А" в "М" 20 +24 т. от Купа “България” и ДП-І и ІІ ранг


8.8. За състезателната дисциплина комбинация – В,А, М в ДП-І ранг се начисляват точки и за двата вида(разделени на 2)
8.9. Допълнително условие за преминаване от един клас в друг е участие в ДСК . Двойките получават 1т. за участие в ЗП, Купа “България” и ДП-І и ІІ ранг ранг.(таблица 8.7.)
8.10. Точките за участие в ДСК се сумитат и се записват в състезателните книжки с  червен цвят.
8.11. Състезанията за класовете Д и С се провеждат в състезателната дисциплина комбинация. Крайното класиране е комплексно от резултатите за двата вида танци -СТТ+ЛАТ.
8.12. От кл. В нагоре двойките се състезават с отделно крайно класиране за двата вида танци и могат да имат различен състезателен клас, т.е. преминаването в кл.А и кл.М става поотделно за двата вида танци.
8.13. Състезанията по клас не могат да се смесват. Само за двойките от класовете В, А и М се допускат предварително обявени като смесени състезания за два съседни класа –В и А, или А и М.
8.14. Смесените състезания за високите класове носят точки само на тези двойки в техния клас, чрез всички двойки от техния клас и тези от по-висок клас, които те явно са изпреварили в класирането.
8.15. Контролните и клубните състезания не носят точки за повишаване на състезателния клас.
8.16. Младежите могат да се състезават в своя или по-висок клас (смесени състезания) със състезатели над 19 г. и да получават точки. Броят на двойките и резултатите от състезанието не се редуцират.
8.17. При смяна на партньора:
а) възможна е промяна на възрастовата група (по-ниска или по-висока).
б) участието на новообразуваната двойка в състезание се смята за първо. Всички придобити до този момент точки с предишни партньори се анулират.
в) ако състезател понижи класа си поради създаване на нова двойка, запазва предишния си по-висок клас.
г) Състезател не може да има клас С в едната дисциплина и клас В, А или М в другата дисциплина.
д) класът на новосформираната двойка се определя както следва:

ПАРТЬОР

КЛАС
Е Е Е Е Е Д Д Д Д Д С С С С С В В В В В
ПАРТНЬОРКА

КЛАС
Д С В А М Е С В А М Е Д В А М Е Д С А М
В ДВОЙКА -

КЛАС
Д Д С В В Д С С В В Д С В В А С С В А А

 

ПАРТЬОР

КЛАС
В В В В В А А А А А М М М М М
ПАРТНЬОРКА

КЛАС
Е Д С А М Е Д С В М Е Д С В А
В ДВОЙКА -

КЛАС
С С В А А В В В А М В В А А М8.18. Двойките получават точки от участие в състезания в съответствие със следната таблица:

  03

04
05

06
07

08
09

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
41

42
43

44
45

46
1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7
2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6
3   1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6
4   1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
5     1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
6       1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
7         1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
8           1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
9             1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
10               1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
11                 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
12                   1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
13                     1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
14                       1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4
15                         1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
16                           1 1 2 2 2 3 3 3 3
17                             1 1 2 2 2 3 3 3
18                               1 1 2 2 2 3 3
19                                 1 1 2 2 2 3
20                                   1 1 2 2 2
21                                     1 1 2 2
22                                       1 1 2
23                                         1 1
24                                           18.19 За всяко трето състезание двойките получават “бонус-точка”.Тя се загражда в кръгче и се прибавя към сумата от сини точки в състезателната книжка .

8.20.Рейтингът на двойките се определя ежегодно от Ранг-листа, регламентирана в Наредба за Ранг-листата на БФСТ.


09. Класация. Декласация

9.1. Състезателите се класират:
а) Във финален кръг от І–во до VІ-то място (изключение т.6.8 и т.6.9.).
б) В предварителни кръгове - в ½ финал, ¼ финал, 1/8 финал и т.н.
в) Прилага се Скейтинг-система за оценка на двойките.
9.2. При състезанията от ДСК с участие на повече от 24 двойки се прилага реданс:
а) Задължително в І кръг  се танцуват петте танца.
б) На финален кръг се танцуват соло-танците, определени за състезателната година- индивидуално по 1 мин. за всяка двойка и 1 мин. общо за всички двойки.
в) За двойки, които заемат едно и също място в І кръг,  важат правилата  6.6. и 6.7. от Състезателния правилник.

До 40 двойки Всички двойки танцуват в І кръг  
     
І кръг 18 Отбелязва се ¼ финал
Реданс 6 Отбелязва се ¼ финал
¼ финал 24 Двойки
¼ финал 12 Отбелязва се  ½ финал
½ финал 12 Двойки
½ финал 6 Отбелязва се финал
финал 6 Двойки

 

От 41 до 60 двойки Първите 6 двойки от ранг-листата танцуват от 1/8 (36) финал  
     
І кръг 24 Отбелязва се 1/8 финал
Реданс 6 Отбелязва се 1/8 финал
  6 Двойки от ранг-листата
1/8 финал 36 Двойки
1/8 финал 24 Отбелязва се ¼ финал
¼ финал 24 Двойки
¼ финал 12 Отбелязва се  ½ финал
½ финал 12 Двойки
½ финал 6 Отбелязва се финал
финал 6 Двойки

 

От 61 до 96 двойки Първите 12 двойки от ранг-листата танцуват от 1/8 (48) финал  
     
І кръг 24 Отбелязва се 1/8 финал
Реданс 12 Отбелязва се 1/8 финал
  12 Двойки от ранг-листата
1/8 финал 48 Двойки
1/8 финал 24 Отбелязва се ¼ финал
¼ финал 24 Двойки
¼ финал 12 Отбелязва се  ½ финал
½ финал 12 Двойки
½ финал 6 Отбелязва се финал
финал 6 Двойки


9.3. Декласиран състезател не получава точки за съответното състезание.
а) В протокола и състезателната книжка се записва, че е декласиран и не се записва място.
б) Ако в състезание има декласирана двойка, не се намалява броя на участвалите двойки.
в) При декласиране на двойка, следващата в класацията до момента на декласиране заема нейното място.

10. Права и задължения на секретарската комисия

10.1. Секретарската комисия (СкК) се състои от един или повече членове, вкл. и Председател.
а) Председателят на СкК трябва да има квалификация “главен секретар” и по изключение при подмяна - “секретар”, а членовете на СкК - “секретар” или “главен секретар”. Тази квалификация трябва да бъде получена чрез изпит, организиран от БФСТ и удостоверявана пред председателя на СдК със секретарска книжка, издадена от БФСТ.
б) Секретарската комисия се утвърждава от БФСТ.
в) Работата на СкК се заплаща съгласно Наредба на БФСТ.
10.2. Задължения на Председателя на СкК:
а) Отговаря за цялостната работа на комисията.
б) Да познава Правилниците и Наредбите на БФСТ.
в) Да раздава състезателни номера срещу редовни състезателни книжки по време на регистрацията на участниците и в частност:

 • Да контролира редовността на състезателните книжки на участниците, резултатите от предишните състезания, преминаванията от клас в клас, преминаване по възраст, смяна на партньор и клубна принадлежност.
 • Да вписва в книжките всички забелязани от него (умишлени или неумишлени) грешки, както и да извършва всички вписвания и изменения, които са му предписани писмено от БФСТ;
 • Първото участие в състезание на двойка, която е променила клубната си принадлежност да записва в протокола на състезанието и в състезателните книжки.

г) Да организира и управлява работата на СкК.
д) Да взема решение съвместно с председателя на СдК и организаторите, при допусната секретарска грешка, когато неправилно двойка не е допусната до следващия кръг и/или неправилно е допусната, докато следващия кръг все още се изпълнява или е завършил, но финален кръг не е започнал.
е) Да отговаря лично за достоверността на резултатите от състезанието, чиято секретарска комисия е председателствал.
ж) Да вписва резултатите от състезанията на комплекса в състезателните книжки на участниците, което удостоверява с подписа си и подпечатва с печата на състезателния комплекс; при възможност подписва и подпечатва командировъчни заповеди на състезатели, ръководители, представители (придружители), секретари, изпълнители на музикалното оформление и др., като в последния случай това става със съгласието на организаторите.
з) Лично да изготвя и подписва протоколите от състезанията на комплекса в 4 екземпляра (за БФСТ, за председателя на СдК, за организатора и за себе си ); в протокола на всяко състезание се вписват за всяка участваща двойка: състезателния номер и по две имена за всеки от състезателите, клуба и селището му, класификацията на състезанието, състава на СдК и председателя, резултатите от състезанията, вкл. преминаванията в следващ клас, преминаванията в следващата възрастова група, промяна на клубна принадлежност, промяна на партньор, нередности в състезателните книжки и др.
и) По време и след завършването на всяко състезание от комплекса да раздава състезателните книжки на двойките или на представителите им (след получаване на състезателния номер) с вписаните, подписани и подпечатани от него резултати; наименование на турнира, селище, дата, клас на двойката, брой двойки; място или максимално достигнат кръг с диапазон на местата в него, точки от състезанието, сумарно точките след състезанието, преминаването в следващ състезателен клас.
й) Да запазва един екземпляр от всички протоколи и един екземпляр от скейтинг-бланките на всички финали за себе си.
к) Да предава на организаторите един екземпляр от всички протоколи, таблиците с хиксовете и всички съдийски фишове (от междинните кръгове и финалите) на съхранение за една година.
л) Да предава един екземпляр от всички протоколи на комплекса в офиса на БФСТ, където се нанасят в базата-данни резултатите от състезанието и всички вписани обстоятелства, касаещи картотеката на БФСТ.
10.3. Секретарската бригада извършва следното:
а) Получава от организаторите по договореност необходимите компютърно оборудване и канцеларски материали
б) Изработва:

 • преди и след всеки нефинален кръг необходимите документите
  - след всеки финален кръг съобщението с резултатите от финала и ги представя на: съкратено за председателя на СкК, водещия комплекса и евентуално на калиграф, представител на телевизията и/или журналисти.

в) Коригира грешки, ако е възможно, открити при обществения контрол на работата й.
10.4. Замяна или отстраняване на член на СкК може да се извърши по всяко време единствено от Председателя на СкК и то в изключителни случаи (заболяване и т.н.). Ако има замяна, новия член на СкК трябва да има квалификация “секретар” или “главен секретар”, която удостоверява със секретарска книжка или писмена декларация.

11. Заключителни разпоредби


11.1. Всички въпроси, които не са регламентирани от този Правилник се уреждат с Наредби и Инструкции на БФСТ, съгласно административно-нормативните документи на БФСТ, W DSF и MMС.
11.2. Възражения се отправят в писмен вид до БФСТ.
а) Всички подадени сигнали и жалби, касаещи Правилника се разглеждат в 30-дневен срок и решенията се оповестяват пред всички членове на БФСТ.
б) Решенията относно извършените нарушения могат да се обжалват в 15-дневен срок с молба до Арбитражната комисия на БФСТ.
11.3. За неизпълнение на настоящия Правилник и съпътстващите го документи се прилагат административни и парични санкции.
а) лишаване от право на участие в състезателната дейност на Федерацията за срок от 1 до 12 месеца;
б) глоба от 1 до 10 минимални работни заплати, ако не подлежи на по-тежко наказание.
11.4. Нарушенията по Правилника се установяват от длъжностни лица на БФСТ и/или при подаване на сигнал или жалба за извършено нарушение.
11.5. Общи забележки по ограниченията:
11.5.1.Контролът по спазване на ограниченията по време на състезанията по възраст и клас се възлага на главния съдия и съдията по ограниченията, които работят заедно. Всички забележки се отправят към треньорите на двойките, допуснали превишения.
11.5.2.Главният съдия отсъжда:
А)Предупреждение-от двойката и треньора се изисква до началото на следващия кръг да се отстрани нарушението.
Б)Дисквалификация- при повторно нарушение или само финален кръг.  
11.5.3.Санкциите се оповестяват по време на състезанието.Вписват се в протокола.
11.5.4.Решението на главния съдия е окончателно.
11.5.5.При констатирани повече от три нарушения на двойки от един и същ КСТ, треньорите са длъжни да завършат опреснителен курс в Школата на БФСТ в срок определен от БФСТ.

Приложение 1 и 2

Waltz

Е клас

 • Closed Change on RF
 • Closed Change on LF
 • Natural Turn
 • Reverse Turn
 • Progressive Chasse to R
 • Whisk
 • Back Whisk
 • Outside Change
 • Basic Weave
 • Chasse from PP
 • Backward Lock
 • Open Natural Turn
 • Hesitation Change
 • Natural Spin Turn

D клас

 • Double Reverse Spin
 • Telemark
 • Telemark to PP
 • Weave from PP
 • Impetus
 • Impetus to PP
 • Drag Hesitation
 • Outside Spin
 • Natural Turning Lock
 • Reverse Turning Lock
 • Wing
 • Wing from PP
 • Cross Hesitation from PP
 • Reverse Pivot
 • Fallaway Natural Turn
 • Running Weave from PP
 • Running Spin Turn
 • Overturned Running Spin Turn
 • Running Cross Chasse
 • Fallaway Reverse and Slip Pivot
 • Hover Corte
 • Figures that are described in other dances but may be used in Waltz
 • Curved Feather
 • Running Finish
 • Outside Swivel
 • Progressive Chasse
 • Bounce Fallaway Weave Ending
 • Quick Open Reverse

Slow Fox 

C клас

 • Feather Step
 • Three Step
 • Feather Finish
 • Feather Ending
 • Hover Feather
 • Natural Turn
 • Reverse Turn
 • Basic Weave
 • Natural Weave
 • Change of Direction
 • Heel Pull Finish
 • Whisk
 • Back Whisk
 • Open Natural Turn
 • Double Reverse Spin
 • Telemark
 • Telemark to PP
 • Hover Telemark
 • Hover Telemark to PP
 • Natural telemark
 • Natural Hover Telemark
 • Impetus
 • Impets to PP
 • Weave from PP
 • Hover Cross
 • Top Spin
 • Outside Swivel
 • Outside Spin
 • Reverse Wave
 • Natural Twist Turn
 • Natural Twist Turn with Natural Weave
 • Natural Twist Turn  with Impetus and feather Finish
 • Natural Twist turn with Impetus to PP
 • Natural Zig Zag from PP
 • Curved Three Step
 • Curved Feather
 • Curved Feather from PP
 • Back Feather
 • Fallaway Reverse and Slip Pivot
 • Bounce Fallaway Weave Ending
 • Running Weave from PP
 • Open Reverse Turn
 • Extended Reverse Wave
 • Reverse Pivot
 • Hover Corte

Figures described in other dances that may be used in Slowfox

 • Progressive Chasse to R

Quickstep

Е клас

 • Natural Turn
 • Reverse Turn
 • Progressive Chasse to R
 • Progressive Chasse to L
 • Cross Chasse
 • Quarter Turn to R
 • Quarter Turn to L
 • Outside Change
 • Natural Pivot
 • Running Finish
 • Backward Lock
 • Forward Lock
 • Open Natural Turn
 • Natural Spin Turn
 • Hesitation Change

D клас

 • Double Reverse Spin
 • Impetus
 • Impetus to PP
 • Telemark
 • Telemark to PP
 • Whisk
 • Back Whisk
 • Open Reverse Turn
 • Tipple Chasse to R – at the corner
 • Tipple Chasse to R along LOD
 • Tipple Chasse to L
 • Four Quick Run
 • Zig Zag
 • V6
 • Outside Spin
 • Reverse pivot
 • Natural Turning Lock
 • Drag Hesitation
 • Cross Swivel
 • Fishtail
 • Running Natural Turn
 • Running Cross Chasse
 • Six Quick Run
 • Tipsy to R
 • Tipsy to L
 • Rumba Cross
 • Hover Corte

Figures described in other dances that may be danced in Quickstep

 • Weave from PP
 • Natural Fallaway Turn
 • Wing
 • Wing from PP

Tango

Е клас

 • Tango Walk
 • Tap – Alternative Entries to PP
 • Progressive Side Step
 • Brush Tap
 • Progressive Link
 • Closed Promenade
 • Open Promenade
 • Back Corte
 • Basic reverse Turn
 • Open Reverse Turn
 • Rock on LF
 • Rock on RF
 • Natural Rock Turn
 • Whisk

D клас

 • Natural Twist Turn from PP
 • Natural Turn from PP
 • Promenade Link turned to R
 • Promenade Link turned to L
 • Back Open Promenade
 • Fallaway Promenade
 • Back Whisk
 • Progressive Side Step Reverse Turn
 • Four Step
 • Fallaway Four Step
 • Outside Swivel – method 1
 • Outside Swivel – method 2
 • Outside Swivel – method 3
 • Four Step Change
 • Five Step
 • Mini Five Step
 • Quick Reverse Turn
 • Fallaway Reverse and Slip Pivot
 • Telemark to PP
 • Open Natural Turn
 • Outside Spin
 • Natural twist Turn
 • Chase
 • Chase Alternative Ending – Chase, Chasse
 • Chase Alternative Ending – method 1
 • Chase Alternative Ending – method 2
 • Chase Alternative Ending – method 3
 • Chase Alternative Ending – method 4
 • Reverse Pivot

Viennese Waltz

D клас

 • Natural Turn
 • Reverse Turn
 • RF Forward Change Step Natural to Reverse
 • LF ForwardChange Step Reverse to Natural
 • LF Backward Change Step Natural to Reverse
 • RF Backward Change Step Reverse to Natural

Cha Cha Cha

E клас

 • Time Step
 • Close Basic Movement
 • Open Basic Movement
 • New York to Right
 • New York to Left
 • Hand to Hand to Right
 • Hand to Hand to Left
 • Spot Turn to Right
 • Spot Turn to Left
 • Underarm Turn Turning Right
 • Underarm Turn Turning Left
 • Three Cha Cha Chas to Right
 • Three Cha Cha Chas to Left
 • Shoulder to Shoulder
 • Aida
 • Fan
 • Open Hip Twist
 • Open Hip Twist to Chasse
 • Close Hip twist
 • Close Hip Twist to Chasse
 • Hockey Stick
 • Hockey Stick to Chasse
 • Alemana
 • Alemana from Open Opposing Position

D клас

 • Natural Top
 • Cross Basic
 • Cross Basic with Turn
 • Cross basic to Open Opposing Position
 • Methods of Changing feet
 • Simple foot change
 • Chasse to Right Side Link
 • Lock to Right Side Link
 • Link to open Opposing position
 • Split Cuban Break to Right
 • Split Cuban Break to Left
 • Cuban Breaks to Right
 • Cuban Breaks to Left
 • Cuban Break Amalgamations
 • Close Hip Twist spiral
 • Open Hip Twist Spiral
 • Turkish Towel
 • Sweetheart
 • Follow my Leader
 • Syncopated Open Hip Twist
 • Curl
 • Rope Spinning
 • Overturned Lock Ending
 • Continuous Overturned Lock
 • Swivel from Overturned Lock
 • Swivel Hip twist
 • Swivels
 • Walks and Whisks
 • Advanced Methods of Changing Feet
 • Link to Fan L Angle
 • Syncopated R side Link

Rumba

Е клас

 • Close Basic Movement
 • Open basic Movement
 • New York to Right
 • New York to Left
 • Hand to Hand to Right
 • Hand to Hand to Left
 • Spot Turn to Right
 • Spot Turn to Left
 • Underarm Turn Turning Right
 • Underarm Turn Turning Left
 • Side Walks and Cucarachas
 • Fan
 • Open Hip Twist
 • Open Hip Twist Finished to Side
 • Hockey Stick
 • Hockey Stick Finished to Side
 • Opening Out
 • Shoulder to Shoulder
 • Alternative Basic Movement
 • Close Hip Twist
 • Close Hip Twist Finished to Side
 • Alemana
 • Alemana Finished to Side
 • Progressive Forward Walks
 • Progressive Forward Walks to Fan

D клас

 • Aida
 • Continuous Hip Twist
 • Cuban Rocks
 • Fencing to Spin
 • Continuous Circular Hip Twist
 • Syncopated Open Hip Twist
 • Natural Top
 • Reverse Top
 • Curl
 • Curl Finished to Side
 • Spiral
 • Spiral Finished to Side
 • Spiral to Fan
 • Three Alemanas
 • Sliding Doors
 • Three Threes
 • Three Threes to Fan
 • Rope Spinning
 • Swivels
 • Overturned Basic

Paso Doble

С клас

 • Basic Movement
 • Sur Place
 • Chasses to R
 • Drag
 • Chasses to L
 • Attack
 • Huit
 • Separation
 • Natural Twist Turn
 • Promenade
 • Closed promenade
 • Promenade Link
 • Sixteen
 • Promenade to Counter Promenade
 • Grand Circle
 • Banderillas
 • Fallaway Reverse
 • Fallaway Whisk
 • Spanish Lines
 • La Passe
 • Syncopated Separation
 • Flamenco Taps
 • Twists
 • Chasse Cape
 • Chasse Cape Ending 1
 • Chasse Cape Ending 2
 • Chasse Cape Ending 3
 • Travelling Spins from PP
 • Travelling Spins from CPP
 • Syncopated Coup de Pique
 • Separation with Lady’s Caping Walks
 • Farol
 • Fregolina
 • Syncopated Chasse
 • Left Foot Variation
 • Coup de Pique ( changing from LF to RF)
 • Coup de Pique ( changing from RF to LF )

Samba

D клас

 • Natural Basic Movement
 • Reverse Basic Movement
 • Progressive Basic Movement
 • Side Basic Movement to L
 • Side Basic Movement To R
 • Outside Basic
 • Samba Whisk to L
 • Samba Whisk to R
 • Stationary Samba Walks
 • Promenade Samba Walks
 • Side Samba Walk
 • Reverse Turn
 • Promenade to Counter Promenade Botafogos
 • Side Samba Chasse
 • Travelling Botafogo Forward
 • Travelling Botafogo Backward to Promenade Position
 • Criss Cross Botafogos
 • Criss Cross Volta to R
 • Criss Cross Volta to L
 • Travelling Volta to R
 • Travelling Volta to L
 • Underarm Turn Turning R
 • Underarm Turn Turning L
 • Solo Spot Volta Turning L
 • Solo Spot Volta Turning R
 • Continuous Solo Spot Volta Turning L
 • Continuous Solo Spot Volta Turning R
 • Maypole - Lady turning R
 • Maypole - Lady Turning L
 • Cruzados Walks
 • Cruzados Locks
 • Continuous Cruzados Lock
 • Dropped Volta
 • Circular Voltas Turning R
 • Circular Voltas Turning L
 • Solo Circular Voltas Turning R
 • Solo Circular Voltas Turning L
 • Same Foot Botafogos
 • Samba Locks Lady on L Side
 • Samba Locks Lady on R Side
 • Natural Roll
 • Reverse Roll
 • Close Rocks
 • Open Rocks
 • Backward Rocks
 • Plait
 • Corta Jaca
 • Same Position Corta Jaca
 • Double Spiral Turn
 • Promenade to Counter Promenade Runs
 • Drag
 • Rolling off the Arm
 • Carioca Runs
 • Argentine Crosses
 • Rhytm Bounce
 • Foot Change Method 1
 • Foot Change Method 2
 • Foot Change Method 3

Jivе

Е клас

 • Basic in Place
 • Basic in Fallaway
 • Change of Place from R to L
 • Change of Place from L to R
 • American spin
 • Change of Place behind the Back
 • Link
 • Whip
 • Promenade Walks – Slow
 • Promenade Walks – Quick
 • Fallaway Throwaway
  Stop and Go
 • Hip Bump
 • Windmill

D клас

 • Change of Place from R to L with Double Spin
 • Overturned Change of Place from L to R
 • Double Cross Whip
 • Throwaway Whip
 • Reverse Whip
 • Curly Whip
 • Overturned Fallaway Throwaway
 • Mooch
 • Spanish Arms
 • Chicken Walks
 • Rolling off the Arm
 • Simple Spin
 • Rock to Simple Spin
 • Flicks into Break
 • Toe Heel Swivels
 • Sugar Push
 • Miami Special
 • Shoulder Spin
 • Chugging
 • Catapult
 • Ball Change
 • Stalking Walks, Flicks into Break

 

Приложение 3
Състезателни облекла

Ограниченията в облеклото се прилагат на състезания,  организирани от Международната федерация по спортни танци (WDSF). Според взетото решение на ежегодното заседание на WDSF те са част от правилника на националните организации. БФСТ не налага допълнителни ограничения в облеклото.

https://www.worlddancesport.org/Rule/Athlete/Competition/Dress_Regulations


Приложение 4
Правила за формации

1. Формейшън състезанията се  провеждат в два стила:
а) в Стандартните танци
б) в латиноамериканските танци
2. Състезателно облекло:
Облекло в стандарните танци: облеклото на мъжете трябва да е черно или тъмно-синьо.
Облекло в латиноамериканските танци: Позволени са  цветове в облеклото на мъжете, но всички мъже в отбора трябва да имат един и същ цвят облекло .Не са разрешени отклонения от правилото.
3. Отборите в категорията стандартни танци, трябва изпълняват в  хореографиите си  валс, танго, виенски валс, фокстрот и куикстеп като всеки от танците е с продължителност до 16 такта, включително латиноамериканските.

4. Отборите в категорията стандартни танци, трябва изпълняват в  хореографиите си самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле и джайв и други латиноамерикански ритъм
като всеки от танците е с продължителност до 16 такта, включително стандартните танци.

5.Соловите изпълнения в категорията на  стандартизиртните танци, са ограничени до 8 такта във всеки от танците и до 24 такта в цялата хореография. Това не се отнася за латиноамериканските танци, в които соловите изпълнения са нормални. Повдигания не са разрешени и в двете категории.

Забележка: Повдигане е всяко движение, по време на което един от танцьорите е едновременно с  двата крака във въздуха в  с помощта или подкрепата на партньора.


6. Във всички шампионати отборите трябва да се  състоят от шест или осем двойки.Състезател не може да танцува в повече от един отбор в едно и също събитие.

7. На всеки етап от шампионата състезател може да бъдат заменен. Позволяват се  до 4 резерви.

8. Никой формейшън отбор не може да танцува хореография повече от 6 минути, включително влизане и излизане. От тези 6 минути, не повече от 4 минути и половина трябва да бъдат оценявани и трябва да бъде ясно отделени началото и края.

Отбори, които не отговарят на тези изисквания, може да бъде дисквалифициран от председателя.

9. Трябва да бъдат избрани съдии с опит в съдийстване на формейшън състезания. Трабва да бъдат осигурени не по-малко от 7 съдии от различни федерации членки на  WDSF.

10. Могат да се използват касети или други аудио системи.

11.Трябва се изготви коректен график за репетиции на отборите, така че те да разполагат с еднакво време за проби на дансинга с музика.

12. Трябва да бъде назначен председател. Той трябва да присъства на репетициите и  да предупреждава всеки отбор при нарушение на правилата. Ако правилата са нарушени по време на състезанието, той има
правото да дисквалифицира отбор(ите) след консултация със съдиите. Хореографията и музиката, които се изпълняват по време на репетицията са единствените разрешени и по време на състезанието. Не е позволена смяна на тоалети по време на състезанието.

13. Състезания за формации
а) В състезание за юношески формации могат да участват и детски.
б) Състезател може да участва в повече от една формация на едно и също състезание, само ако формациите са регистрирани от един и същи клуб.
г) Във всеки етап на състезанието състезателите от формацията могат да бъдат сменяни максимум от 4 резерви.


14. При състезанията за формации:
а) Провежда се втори тур, ако участват повече от пет отбора;
б) Резултатите се изчисляват като за един танц. Прилага се Скейтинг-система.


Приложение 5
Правила за “Свободен стил” (“Free style”)

1. Държавното първенство за „Свободен стил” се провежда в следните дисциплини: латиноамерикански танци и стандартни танци
а) Танци-Минимум три от петте състезателни танци от избраната дисциплина
трябва да бъдат включени в изпълнението, които трябва да се танцуват в 75% от продължителността на изпълнението.Елементи на други танци и танцови форми могат да бъдат включени до максимум 25% от продължителността на изпълнението.
б) Музика-Състезателите трябва да предоставят два дни преди състезанието запис на избрана от тях музика.
в) Времетраене-Продължителността на изпълнението трябва да бъде между 3:30 и 4:00 минути.
г) Формат на състезанието-Състезанието може да се състои максимум от 1-ви кръг и финал.Състезателите трябва да изпълняват една и съща хореография в същия ред, както и да имат един и същ музикален аранжимент във всеки кръг.
2) В „Свободен стил” Латиноамерикански танци са разрешени максимум от три (3) повдигания по време на всяко изпълнение.Всяко повдигане не може да надвишава 15 секунди.
3) Хват.В „Свободен стил” -Стандартни танци са позволени следните алтернативни хватове:
а )Дясната ръка на партньора или лявата ръка на гърба на партньорката
б).Партньорът държи дясната ръка на партньорката в лявата си ръка;
в) Двойката може да използва тези алтернативни хватове за максимална непрекъсната продължителност от 20 секунди, максимум на три (3) пъти по време на изпълнение, с минимум от 20 секунди с нормален хват между алтернативните хватове.
4) 30-секунден период в началото на изпълнението, както и още 30-секунди от  края на изпълнението може да се танцува без хват или в какъвто и да е друг стил хват при условие, че по преценка на председателя, този хват не е опасен, не води до нараняване или е обиден.Повдигания не са разрешени по време на тези периоди.
5)Костюмите трябва да бъдат съобразени с правилата за  танцово облекло на WDSF.
Състезателните тоалети на  двойката трябва да демонстрират и предават темата на хореографията или танца, но трябва да бъдат или в  латиноамерикански, или в стандартен стил.
Състезателния номер, издаден на двойката преди танца, трябва да е ясно видим за съдиите и публиката.
6) Ред на изпълненията на двойките-решава се чрез жребий от председателя или лице, одобрено от председателя, на който всички двойки или техните представители трябва да присъстват.
7) За финала, редът ще бъде определен отново според същото правило.
8) Влизане и напускане на танцовия подиум.Всяка двойка получава максимум от 30 секунди за влизане на дансинга преди изпълнението и 30 секунди за напускане на дансинга след края на изпълнението си.Напускането може да се извърши и под музикален съпровод.
9) Председател и съдия по ограниченията
Съдия по ограниченията и председател се номинират от БФСТ. Всяко изпълнение на всеки кръг, ще бъдат записани, за да се използват за проверка за нарушения на сътезателните правила.
10) Дисквалификация
В случай на дисквалификация подробен доклад, подписан от съдията по ограниченията и председателя, включително видеозапис на изпълнението като доказателство за нарушаване на правилника или друга причина, се изпраща до УС на БФСТ не по-късно от 1 седмица след приключване на състезанието.

Настоящият правилник е приет на редовно заседание на УС на 16 септември 2012 година