Правилник на Републиканска съдийска колегия на БФСТ


Общи положения

 

Чл.1. Настоящият правилник регламентира дейността на Съдийската колегия(СК), Републиканския Съдийския съвет(РСС), Съдийските комисии (СКм) и съдиите по Спортни Танци(СТ) към Българска федерация по спортни танци (БФСТ). 

 

Чл.2. Целта на Правилника е: 

2.1. Да определи състава и дейността на Съдийската колегия. 

2.2. Да определи състава и дейността на Републиканския Съдийския съвет.

2.3. Да определи състава, функциите и дейността на Съдийските комисии в състезания по СТ в Република България.

2.4.Да определи статута, правата и задълженията на съдиите по СТ.

 

Съдийска колегия

 

Чл.3. Съдийската колегия е независим, колективен, помощен орган на БФСТ, който осъществява саморегулацията на съдийската дейност.

3.1. Всички съдии, картотекирани от БФСТ, членуват в съдийската колегия.

 

Чл.4. Членство в СК се прекратява: 

/1/ по собствено желание , чрез подаване на писмена заявление до Председателя на Републиканския съдийски съвет (РСС ); 

/2/ при неплащане на съдийски членски внос; 

/3/ при липса на предложение за картотекиране от КСТ; 

/4/ в случай на дисциплинарно изключване от РСС.

/5/  при липса на декларация за свързаност

 

Чл.5. Общото събрание на Съдийската колегия се свиква поне веднъж годишно на редовно заседания след края на Държавния спортен календар за предходната година и преди началото на Държавния спортен календар за следващата година. Редовните заседания на Общото събрание на Съдийската колегия се обезпечават финансово за сметка на бюджета на БФСТ.

5.1. Общото събрание се състои от всички редовни членове на СК.

/1/ Всеки редовен член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно.

/2/ Всеки редовен член няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове.

/4/ Общото събрание се свиква от Председателя на РСС на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/5/ Общото събрание се свиква с покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание. Поканата се оповестява един месец преди датата на ОС.

/6/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/7/ Комисията по пълномощията регистрира редовните членове, които удостоверяват участието си с личен подпис върху регистъра на участниците в общото събрание.

5.2. Общото събрание има следните правомощия:

/1/ Приема годишния отчет на РСС.

/2/ Приема програмни документи за дейността.

/3/ Избира РСС.

5.3. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/1/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения. Предложения за допълнения в дневния ред се внасят в офиса на БФСТ една седмица преди датата на ОС.

/2/ Решенията на Общото събрание подлежат на контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

5.4. Съдиите по спортни танци, членове на СК имат следните права: 

/1/ да бъдат избирани в ръководството на СК на БФСТ 

/2/ да имат свободен достъп до всички състезания по СТ в страната 

/3/ да участват в съдийски комисии в страната и чужбина съобразно своята категория 

/4/ да получават възнаграждения за участие в изпитни комисии 

/5/ да получават възнаграждения за участие в провеждане на консултации, лекции и семинари организирани от БФСТ 

/6/ да участват във всички курсове, семинари и др. мероприятия организирани от БФСТ 

/7/ да бъдат предлагани за морални и материални награди по решение на УС на БФСТ за проявени високи професионални и морални качества, при навършване на кръгла годишнина, при прекратяване на активна съдийска дейност и др. подобни. 

5.5. Съдията по спортни танци има следните задължения: 

/1/ да плаща в срок съдийски членски внос;

/2/ да спазва стриктно нормативните разпоредби на БФСТ;

/3/ да повишава знанията и квалификацията си като съдия по спортни танци; 

/4/ да участва в семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФСТ за потвърждаване на съдийската си категория;

Съдии с лиценз WDSF имат право да участват през година в задължителните семинари на БФСТ

/5/ да не нарушава етичните норми на обществено поведение; 

/6/ да спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение; 

/7/ да участва в превенцията и контрола на употребата на допинг; 

/8/ да спазва съдийската етика и да опазва престижа на съдията.

/9/ да не членува и да не участва в дейността на други организации с подобен род дейност.

 

 Републикански съдийски съвет (РСС)

 

Чл.6. Ръководен орган на СК е Републиканския съдийския съвет (РСС). Броят и членовете на РСС се определят и избират от Общото събрание на СК на БФСТ

6.1. РСС има следните пълномощия: 

/1/Членовете на РСС трябва да са редовни членове на СК и да са от най-високата съдийска категория AN, с минимален съдийски стаж  5 (пет ) години

/2/ Изработва актове (правилници, наредби и т.н.) съобразени с международните изисквания и законодателството в България.

/3/ Анализира и оценява дейността на съдийската комисия за всяко състезание. 

/4/ Определя реда за получаване на квалификация на съдия по спортни танци. 

/5/ Регламентира реда за категоризация и прекатегоризация на съдийския състав. 

/6/ Разпределя съдийските наряди в състезанията по спортни танци в страната.

/7/ Утвърждава участието на български съдии в международни състезания.  

/8/ Следи за спазване на професионалната етика и морал на съдийския състав. 

/9/ Изготвя и актуализира картотеката на съдиите и съдийската листа за всяка спортно-състезателна година.

/10/ Отговаря за воденето на досиетата на всеки съдия, в които вписват: повишаване на категоризация, участия в курсове и семинари, поощрения, наказания и др. 

/11/ След приключване на всяка спортно - състезателна година РСС изготвя доклад, в който прави анализ на работата на съдийските комисии и набелязва мерки за подобряване дейността на СК.

6.2. Броят и членовете на РСС се и определя и избират от Общото събрание (ОС) на СК към БФСТ. 

/1/ Председателя се избира от РСС.

6.3. Мандата на РСС съвпада с този на УС на БФСТ. 

6.4.Председателят на РСС е член на УС 

 

Чл.7. РСС се отчита пред  ОС на СК  за своята дейност. 

 

Чл.8. РСС трябва да провежда заседания не по–рядко от три месеца 

8.1. Заседанията се свикват от Председателя на РСС, като известяването на членовете на РСС се извършва писмено и/или устно от техническият секретар на БФСТ най — малко една седмица преди датата на провеждането на заседанието с указване на място, ден, час и дневен ред. 

8.2. Председателят на РСС ръководи заседанието. 

8.3. Заседание не може да има продължителност повече от 8 часа на ден. 

8.4. Редовно е заседанието, на което са присъствали 50%+1 от състава на РСС. 

8.5. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на РСС се удостоверява в протокола( чрез подпис) от председателстващият заседанието, както и другите участници в него. 

8.6. При необходимост и при изключителни случаи РСС може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на РСС. 

8.7. При необходимост Председателят на РСС може да свика няколко заседания за вземане на решение по даден въпрос. 

8.8. РСС има право да ползва при необходимост и външни компетентни органи и специалисти. 

8.9. Решенията на РСС се взимат с явно гласуване, с обикновено мнозинство. Председателят има право на глас при гласувания. 

8.10. Протокол от решенията на РСС се изготвя в минимум два екземпляра/копия/- за документацията на БФСТ и за РСС. 

8.11. Всички молби, жалби и други документи се подават в офиса на БФСТ. Същите се внасят в едноседмичен срок за разглеждане до РСС.  

8.12. РСС разглежда документите и отговаря писмено в едномесечен срок от датата на получаването им. 

8.13.Решенията на РСС могат да бъдат оспорвани пред Общото Събрание на СК.

 

Състав на съдийските комисии 

 

Чл.9. Членове на съдийските комисии (СКм) за състезания, организирани от БФСТ могат да бъдат:

/1/ съдии по СТ, притежаващи съответстваща съдийска категория и включени в съдийската листа на БФСТ. 

/2/ на ОТ по покана на територията на България могат да участват всички съдии от актуалната съдийска листа на БФСТ, съдии представляващи друга държава само с WDSF лиценз.

9.1. Съдийските комисии за различните видове състезания се състоят от 7 до 13 члена, главен съдия, резервен съдия и съдия по ограниченията. Главният съдия, резервният съдия и съдията по ограниченията не влизат в състава на съдийската комисия. 

9.2. Главният съдия и съдията по ограниченият трябва да притежават най-високата съдийска категория с минимум 5 годишен стаж в същата категория 

9.3. Резервният съдия трябва да има категория равна на най-високата категория, притежавана от член на съответната съдийска комисия 

9.4. Съдия не може да бъде член на СКм на състезание по спортни танци, в което участва негов роднина по права или съребрена линия или съдружник и лице посочено в декларация за свързаност

9.5.      

В една и съща СКм е забранено да участват и двамата съпрузи, роднини по права или съребрена линия или съдружници.

 

Чл.10. Състав на съдийските комисии за открити (състезания) турнири

10.1. За всички ОТ Главен съдия и съдия по ограниченията се назначават от РСС.

10.2. Съставът на СК се предлага от организатора в 14-дневен срок преди датата на състезанието и се утвърждава в едноседмичен срок от РСС.

10.3. Съдийските комисии следва да имат следния състав: 

10.3.1. За състезание от клас E, D и C: 

- при 7 - членен състав - категории AN-A-B-В-С-D - D

- при 9 - членен състав – категории AN-AN-A-B-B-C-C-D-D 

- при 11 – членен състав – категории AN-AN—A-A-B-В-C-С -С-D-D

10.3.2 За състезание от клас В: 

- при 7 - членен състав - категории AN-AN-A-A-B-C-C 

- при 9 - членен състав – категории AN-AN-AN-A-A-B-В-C-С

- при 11 - членен състав - категории AN-AN-AN-A-A-B-B-В-C-С-C

10.3.3. За състезание от клас А: 

- при 7 - членен състав - категории AN-AN-AN-A-A-B-В

- при 9 - членен състав – категории AN-AN-AN-A-A-A-B-В

- при 11 - членен състав - категории AN-AN-AN-AN-A-A-A-A-В-B-B

10.4. За всички състезания от клас М членовете на СКм трябва да притежават най-малко категория "А".

10.5.По желание на организатора на открит турнир, съдийският панел може да бъде само от съдии категория „А” или „АN”.

10.6. При отсъствие на съдия на ОТ , ГС назначава съдия от по-висока категория.

 

Чл.11. Състав на съдийските комисии за състезания от Държавен спортен календар и Международен спортен календар

11.1. За Зоновите първенства Главният съдия и Съдията по ограниченията се назначават от РСС, а съдиите се определят по жребий, при спазване на следните изисквания за състав на СК:

- при 7 - членен състав - категории AN-AN-A-A-В-С-D 

- при 9 - членен състав – категории AN-AN-AN-A-A-A-B-С-D 

- при 11 – членен състав – категории AN-AN-AN-A-A-A-В-B-С-C-D

11.2. За турнирите от веригата Купа „България” членовете на СКм трябва да притежават най-малко  категория "А".  СКм се определя по покана на организатора за минимум 9 съдии (5 AN и 4 А).  По желание на организатора на КБ, съдийската комисия може да бъде само от съдии категория AN при спазване на условията на Съдийския правилник.

11.3. За Държавното първенство съдиите се назначават от УС по предложение на РСС.

11.4. За международни състезания, провеждани в Република България, съставът на СК се предлага от организаторите и се утвърждава от РСС. 

11.5. За състезания за световната ранг-листа, провеждани в Република България, съставът на СК се предлага от организаторите и се утвърждава от УС на БФСТ, след утвърждаване от Спортния директор на WDSF. 

11.5. При състезание за формации всички съдии трябва да притежават категория "АN" и "АF" се определят от РСС.

11.6. Процедурата за назначение  на съдии се определя от  СС, съгласно Приложение 2.

11.7. Съдии с първоначален съд.лиценз Не могат да участват в жребий за Зоново първенство!

 

Чл.12. Права и задължения на Главния съдия

12.1.Главният съдия има следните права: 

/1/ да прекрати състезание при грубо неспазване на задълженията от страна на организаторите; 

/2/ да прекрати състезание при извънредни ситуации застрашаващи сигурността и достойнството на участниците (състезатели, съдии, треньори, техн. лица и др.) 

/3/ да не допуска до участие в съдийска комисия съдия , който не представи редовна съдийска Книжка и не е включен в годишната съдийска листа. 

/4/ да предлага пред РСС дисциплинарно наказание на съдия, който не спазва правата и задълженията си, изисквани от Статута на съдията. 

/5/ да дисквалифицира състезатели за неспазване на Състезателния правилник.

/6/ временно да спре състезанието, ако са констатирани нарушения на Състезателния правилник до отстраняването им. 

/7/ да взема решения по всички спорни случаи, които могат да възникват между организатори, треньори, съдии и състезатели. 

/8/ да получава възнаграждения по Наредба на БФСТ. 

/9/ Главният съдия няма право да отменя съдийски решения 

12.2. Главният съдия има следните задължения: 

/1/ Преди началото на състезанието да провери присъствието и състава на членовете на съдийската и секретарска комисия, да се запознае с всички необходими документи и да решава всички въпроси относно редовността на участниците в състезанието; 

/2/ Да се яви в залата минимум 1 час преди началото на състезанието 

/3/ Да контролира състава на съдийската комисия и при необходимост включва резервния съдия или замества член на съдийската комисия; 

/4/ Да контролира дейността на съдийската комисия по отношение на: 

спазване правата и задълженията, произтичащи от Статута на съдията;  своевременно заемане на съдийско място; допуснати грешки в съдийските решения (технически или умишлени) 

/5/ Когато оперативен съдия, определен за дадено състезание не може да изпълнява задълженията си, Главния съдия го замества с резервния съдия. Ако резервен съдия няма, то тогава Главния съдия изпълнява задълженията и на оперативен съдия. В определени случаи, при липсващ резервен съдия, съдията по ограниченията на фигурния материал може да изпълнява и задълженията на оперативен съдия. В случай, че не се явят всички определени за състезанието съдии, то тогава Главния съдия редуцира броя на оперативните съдии, напр. от 11 на 9 броя, от 9 на 7 броя или допълва състава от присъстващи съдии.

/6/ Да следи за спазването на стандартизираното времетраене на музикалния съпровод, музикално темпо и размери. 

/7/ Да контролира дейността на секретарската комисия 

/8/ Да контролира водещия за спазване програмата за провеждане на състезанието 

/9/ Да контролира броя на двойките във всяка серия и спазване на предварително обявения състав на сериите 

/10/ Да контролира заедно със съдията по ограниченията спазването на изискванията по отношение състезателните програми и костюми, при което ако нарушението не се отстрани след забележка, да дисквалифицира двойката от състезанието по спортни танци 

/11/ Да прегледа състезателните списъци и да изисква при нужда документи, касаещи редовността на състезателите. 

/12/ Да изпрати доклад по образец в офиса на БФСТ още на същия ден, заедно с останалите документи на Секретариата 

/13/ В случай , че главния съдия не се яви или не може да изпълнява задълженията си, съдийската комисия с обикновено мнозинство избира председател (член на комисията.

 

Чл.13. Права и задължения на съдията по ограниченията 

13.1. Съдията по ограниченията има право да изисква отстраняване танцова двойка от състезанието за неспазване на ограниченията във фигурния материал за клас „Е”, "Д" и "С" и  изискванията за състезателни костюми съгласно Състезателния правилник.

13.2. Съдията по ограниченията има право да получава възнаграждение по Наредбата на БФСТ. 

13.3. Съдията по ограниченията има следните задължения: 

/1/ да следи за спазване изискванията на Състезателния правилник по отношение на ограниченията на фигурния материал за клас „Е”, "Д" и"С" 

/2/ да следи за спазване на изискванията на Състезателния правилник по отношение на костюмите на състезателите. Да прегледа костюмите на състезателите преди началото на състезанието и да отстрани тези с несъответствия с изискванията на Състезателния правилник. 

/3/ своевременно да информира главния съдия и да предлага мерки по регистрирани нарушения.

 

Чл.14. Права и задължения на съдиите, включени в СК 

14.1.Съдиите, включени в СК имат следните права:

/1/ да получават възнаграждения от участия в съдийски комисии, съгласно Наредбата за заплащане на съдиите по спортни танци за всяка календарна година на състезанията на БФСТ

/2/ да откажат участие в състезание, когато е застрашена тяхната сигурност и достойнство без заплахата да получат дисциплинарни наказания от БФСТ 

/3/ да предлагат на Председателят на съответната съдийска комисия спиране на състезание по спортни танци при констатиране на груби нарушения на нормативните документи на БФСТ

14.2. Съдиите, включени в СК имат следните задължения:

/1/ да носят и представят съдийската си книжка на Главния съдия и Председателя на секретарската комисия на състезанието, в което са членове на съдийска комисия 

/2/ на всяко състезание по спортни танци да има официално облекло.

/3/ да не обсъжда преди края на състезанието с треньори, съдии, състезатели, организатори , публика и др. своите оценки за състезателната програма състезателите 

/4/ преди и по време на състезанието, на което съдийства да не употребява алкохол и наркотични вещества 

/5/ при съдийстване да проявява принципност, обективност и безпристрастност 

/6/ да спазва принципите, установени в Европеската харта на спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение 

/7/ да участва в превенцията и контрола на употребата на допинг 

/8/ да спазва съдийската етика и да опазва престижа на съдията

 

Чл.15. Дисциплинарни нарушения и наказания на съдиите

15.1. В случай, когато главен съдия в дадено състезание не се справи със задълженията си (удостоверено с писмен документ – жалба, сигнал и др. подобни), съгласно изискванията на този Правилник, РСС трябва на първото свое заседание да разгледа случая и да изрази отношение по него. 

15.2.При нарушаване изискванията на документите, регламентиращи дейността на БФСТ и уронване престижа на съдията, РСС на БФСТ налага следните дисциплинарни наказания на съдии по СТ: 

/1/. Забележка

/2/ Отстраняване от съдийство за срок от едно до пет състезания. 

/3/.Отстраняване от съдийство за срок от шест месеца.

/4/ Отстраняване от съдийство за срок от една година. 

/5/ Отстраняване от съдийство за период по-голям от една година. 

15.3. Дисциплинарните наказания се определят в зависимост от нарушенията и тяхната значимост и се налагат, след като се разгледат писменни обяснения на нарушителите.

15.4.   

Правото на писмени възражения до УС на БФСТ по решението на РСС е в срок от 15 дни от изготвяне на решението на РСС.

 

Статут на съдиите по спортни танци в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Чл.16. Контролът и ръководството на съдийската практика, определянето на статутът на съдиите по спортни танци, тяхната правоспособност, условията и реда за картотекиране, категоризацията на съдиите по спортни танци се извършва от РСС.

 

Чл.17. Правоспособност за съдия по Спортни Танци (СТ) могат да придобият всички граждани на РБ и всички лица, придобили българско гражданство. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

/1/ Да са навършили 25 години 

/2/ Да са най-малко със средно образование 

/3/Да имат придобит състезателен клас ”М” (или „А“ , но може да достигне най-много  до съдийски лиценз „В“)

/4/Да притежава съответната квалификация ( диплома за завършено образувание спортни танци или диплома за призната квалификация за треньор от WDSF) получена и одобрена от РСС на БФСТ.

/5/ Да имат минимум 2 (две) години треньорски стаж и документ за треньорска правоспособност 

/6/ Да са завършили спортно-състезателната си кариера, като аматьори. 

/7/ Да са издържали  изпит, организиран от БФСТ. 

/8/ Да са неосъждани за умишлени престъпления 

/9/ Да имат медицинско свидетелство за физическа и психическа годност 

/10/ Да са предложени от редовен член на БФСТ 

                    

 

Чл.18. Първоначалното картотекиране и издаване на съдийска книжка от БФСТ се извършва от РСС, след подаване на следните документи в БФСТ: 

/1/ заявление 

/2/ автобиография 

/3/ документи, доказващи правоспособност по чл.17 

/4/ платен съдийски членски внос 

/5/ декларация за свързаност

18.1. На основание на горепосочените данни РСС създава регистър на съдиите, който съдържа копие от всички документи и личен картон на съдията.

18.2. Номерът на личния картон съвпада с номера на съдийската книжка.

18.3.   

Картотекирането има срок за една спортно – състезателна година. 

 

Чл.19. В началото на всяка спортно - състезателна година РСС изготвя съдийската листа с включени всички категории съдии 

19.1. Включване в съдийската листа за всяка спортно - състезателна година се извършва на основание на следните документи: 

/1/ наличие на документи по чл.17 и чл.18

/2/ платена съдийска такса за съответната спортно - състезателна  година 

/3/ участие в семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФСТ за потвърждаване на съдийска категория 

/4/ предложение от регистриран КСТ, редовен член на БФСТ 

/5/ попълнена декларация за взаимна свързаност.

19.2. Всеки съдия може да бъде предложен само от един КСТ за включване в съдийската листа за спортно – състезателна година. 

19.3. Съдия по спортни танци не се включва в съдийската листа за спортно - състезателната година при наличие на наложени от БФСТ наказания в предходната година ,които не са изтекли.

19.4.Когато изтече срокът на наказанието, след подаване на молба до РСС, съответния съдия се включва отново в съдийската листа.

 

Категоризация на съдиите по спортни танци 

 

Чл.20. РСС осигурява цялостната организация по провеждане на процедурата по получаване на статут на съдия по спортни танци, както и спазване на реда за осъществяване на контрол по изпълнението на условията за категоризация и прекатегоризация на съдиите по спортни танци

 

Чл.21. Съдийските категории са:

/1/ арбитри от национално равнище – категория”АN” . Арбитри на национално равнище – категория”АN”. може да съдийстват на всички състезания от Държавен спортен календар, състезания - открити турнири, провеждани от страни - членки на WDSF, както и турнири за формации.

/2/ категория “А”. Съдия категория “А” може да съдийства състезания от Държавен спортен календар за всички възрасти и класове без Държавните първенства.

/3/ категория”В”. Съдия категория “В” може да съдийства състезания – открити турнири по спортни танци и зонови първенства за всички възрасти, в които участвуват състезатели от класовете “А”, “В”, “С”,“Д” и „Е”.  

/4/ категория “С”. Съдия категория “С” може да съдийства състезания – открити турнири по спортни танци и зонови първенства за всички възрасти, в които участвуват състезатели от класовете “В”, “С”, “Д” и „Е” 

/5/ категория”Д” . Съдия категория “Д” може да съдийства състезания – открити турнири по спортни танци за всички възрасти, в които участвуват състезатели от класовете “С”, “Д” и “Е”. 

/6/ Съдиите от Международна категория WDSF могат да съдийстват на състезания от всякакъв ранг, провеждани от WDSF и страните-членки, вкл. Световни и континентални шампионати. 

/7/ категория “AF”-могат да съдийстват формации.

21.1.Първоначалната съдийска категория е “Д”. По възходящ ред следващите категории са: “С”, “В”, “А”, „АN” съдии - арбитри на национално равнище. 

21.2. Категория “WDSF”  получават съдии по правилата на WDSF на основание на предложение на  РСС и утвърждаване от УС. Предложените съдии трябва да са от категория A или AN  с минимум 3 годишен стаж в същата категория. 

21.3.Категория “АF” получават съдии по правилата на WDSF на основание на предложение на РСС и утвърждаване от УС. Предложените съдии трябва да са от  категория АN или  А с минимален съдийски стаж 3 години  в същата категория. 

 

Чл.22. РСС отговаря за условията и реда за категоризация и прекатегоризация на съдиите по спортни танци. РСС одобрява, повишава и предлага за одобрение от УС съдийските категории на основание на следните изисквания: 

 

22.1. Категория “Д” може да получи треньор по спортни танци, който отговаря и на следните изисквания: 

/1/ да изпълнява условията на чл.17.

/2/ да е подготвил танцова двойка в клас “С”тренирайки я от клас “Д” 

/3/ да има две препоръки от съдия категория “AN” 

/4/ да е подал молба до БФСТ, заедно с потвърждаващи документи 

/5/ да е участвал в квалификационни семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФСТ за потвърждаване на категория 

22.2.Категория “С” може да получи треньор по спортни танци, който отговаря и на следните изисквания: 

/1/ да изпълнява условията на чл.17.

/2/ да е работил постоянно като треньор в КСТ, член на БФСТ, не по-малко от 4 години 

/3/да е подготвил танцова двойка в клас “В”, тренирайки я постоянно от клас “Д”, която да е участвала в Държавен спортен календар 

/4/ да е съдийствал в категория “Д” не по-малко от 2 години в минимум 8 състезателни комплекса

/5/ да има две препоръки от съдия категория “AN” 

/6/ да е подал молба до БФСТ, заедно с потвърждаващи документи 

/7/ да е участвал в квалификационни семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФСТ за потвърждаване на категория 

22.3.Категория “В” може да получи треньор или съдия по спортни танци, който отговаря и на следните изисквания: 

/1/ да изпълнява условията на чл.17.

/2/ да е работил постоянно като треньор в КСТ, член на БФСТ, не по-малко от 6 години 

/3/ да е подготвил танцова двойка в клас “А”, тренирайки я постоянно от клас “С”, която да е участвала в Държавни първенства.

/4/ да е съдийствал в категория “С” не по-малко от 2 години в минимум 10 състезателни комплекса 

/5/ да има две препоръки от съдия категория “AN” 

/6/ да е подал молба до БФСТ заедно с потвърждаващи документи 

/6/ да е участвал в квалификационни семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФСТ за потвърждаване на категория 

 

22.4.Категория “А” може да получи треньор или съдия по спортни танци, който отговаря и на следните изисквания: 

/1/ да изпълнява условията на чл.17.

/2/ да е работил постоянно като треньор в КСТ, член на БФСТ, не по-малко от 8 години 

/3/ да е подготвил танцова двойка клас “М" (минимум двама състезатели в клас “М”, тренирайки ги постоянно от клас “В”, която да е участвала ежегодно в Държавни първенства.

/4/ да е съдийствал в категория “В” не по-малко от 3 години в минимум 12  състезателни комплекса 

/5/ да има две препоръки от съдия  категория “AN

/6/ да е подал молба до БФСТ заедно с потвърждаващи документи 

/7/да е участвал в квалификационни семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФСТ за потвърждаване на категория 

 

22.5.Съдия – арбитър на национално равнище – категория ”АN” може да получи треньор или съдия по спортни танци, който отговаря и на следните изисквания: 

/1/ да изпълнява условията на чл.17.

/2/ да е работил постоянно като треньор в КСТ, член на БФСТ не по-малко от 10 години 

/3/ да е подготвил минимум 4 състезатели в клас “М”, тренирайки ги постоянно от клас “В”, които да са участвали ежегодно в Държавни първенства,

/4/да е съдийствал в категория “А” не по-малко от 3 години в минимум 12 състезателни комплекса 

/5/ да е подал молба до БФСТ заедно с потвърждаващи документи 

/6/ да е участвал в квалификационни семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФСТ за потвърждаване на категория 

 

Чл.23. Промяната на категорията се вписва в съдийската книжка и съответният съдийски картон 

 

Критерии за съдийстване

 

Чл.24. Общи и основни критерии за оценка:

24.1. Музика

/1/ Такт

/2/ Ритъм

/3/ Музикалност

24.2. Баланс

/1/ Статичен баланс

/2/ Динамичен баланс

/3/ Водене и следване

24.3. Протичане на движението

/1/ Протичане на движението в пространството

/2/ Протичане на движението чрез вътрешните сили и енергия

/3/ Протичане на движението във всеки елемент

24.4. Характеристика

/1/ Представяне формата на различните танци

/2/ Промяна на характеристиката по време на състезанието, от танц в танц

/3/ Лична интерпретация и изразни средства

 

Чл.25. Области на съдийстване:

25.1. За Деца 1, Деца 2, ЮМВ и Е и D клас на останалите възрасти :

/1/ Ритмическо съответствие и основен ритъм

/2/ Линии на тялото

/3/ Техника

25. 2. За ЮМВ , ЮСВ, Младежи и Аматьори клас „С”:

/1/ Ритмическо съответствие и основен ритъм

/2/ Линии на тялото

/3/ Движение

/4/ Техника

25.3. За ЮСБ, Младежи и Аматьори клас „В”, ,Д” и „М”:

/1/ Ритмическо съответствие и основен ритъм

/2/ Линии на тялото

/3/ Движение

/4/ Ритмическа интерпретация

/5/ Техника

 

Чл.26. Основни правила:

 

26.1. Съдийстването на танцовата двойка започва от този момент, когато тя заема танцова позиция и завършва при завършване на музиката, т.е. съдията е длъжен да проверява своите оценки в течение на целия танц и да ги коригира, ако е необходимо.

26.2. Ако танцовата двойка е прекратила да танцува, то тя трябва да бъде поставена на последно място в този танц. Ако това се случи на финал, то танцовата двойка следва да бъде дисквалифицирана.

26.3. Танцовата двойка да бъде оценявана изключително за изпълнението на дадения танц. Влиянието на каквито и да са титли, предшестващи даденото танцуване или резултати получени във други серии са недопустими.

26.4. Съдията не е задължен да обяснява своето съдийстване. По време на състезанието, в почивките между сериите или състезанията, съдията не трябва да обсъжда състезателите и техните изпълнения.

 

Чл.27. Разяснения по области за съдийстването:

27.1.Ритмическо съответствие и основен ритъм:

 

                    

Съдията е длъжен да определи дали танцовата двойка танцува в ритъм и да обърне внимание на основния ритъм. Да се танцува „в ритъм" означава, че крачката се прави нито преди, нито след музикалния удар, а точно на муз. удат (заедно с него).

                    

 

                    

Термина  „да се танцува в основен ритъм"  предполага, че изпълнението на крачките правилно се разпределят по (върху) основния ритъм (например, бавни или бързи крачки), и се съблюдава правилното ритмическо съотношение на крачките.

                    

 

                    

Нарушението на ритмическото съотношение и на основния ритъм следва да доведе получаването от дадената танцова двойка на най-ниска оценка в този танц. Тази грешки не могат да бъдат компенсирани за сметка на доброто (хубаво) изпълнение в съответствие с изискванията на области съдийстване с номера от №2 до №5 вкл.

                    

 

                    

Ако няколко танцови двойки не танцуват в ритъм или без основен ритъм, области съдийстване с номера №2 до №5 вкл. Могат да бъдат използвани за разпределение на местата между тези танцови двойки. Танцовите двойки танцуващи без ритмически грешки следва винаги да се оценяват по-високо от цитираните по-горе.

27.2. Линии на тялото

                    

Този термин има отношение към танцовата двойка като цяло както по време на движение, така и по време на изпълнение на пози. Съдийството е длъжно да включва:

/1/ линии на ръцете

/2/ линии на гърба

/3/ линии на раменете

/4/ линии на бедрата

/5/ линии на краката

/6/ линии на шията и главата

/7/ дясна и лява страна на тялото.

27.3.Движение

 

                    

Съдията е длъжен да определи, съответства ли движението на характера на танца, да оцени повишенията и пониженията (на тялото) ,суинга и баланса в танцовата двойка (1.Статичен; 2. Динамичен; 3. Воден ; 4. Следван).

                    

 

                    

Хубавото (доброто) суингово движение трябва да довежда до по-висока оценка, само ако движението се контролира от танцовата двойка и е балансирано (има баланс в танцовата двойка).

                    

 

                    

В латиноамериканските танци трябва да бъде оценено движението на бедрата, точно за всеки танц.

27.4. Ритмическа интерпретация

                    

Съдията е длъжен да оцени ритмическата интерпретация на танца. Това означава способността към артистична хореография и музикалност на танцовата двойка в танца (по време на танца).

                    

 

                    

Изменението на ритъма води след себе си вероятност от музикални грешки, които следва да бъдат оценявани в съответствие с областта на оценяване „Ритмическо съответствие и основен ритъм".

27.5. Техника

                    

Съдията е длъжен да оценява правилно използване на възглавничките на стъпалата; движението с пръсти или пета; положението, движението и постановката на стъпалата, а така също и изразителността и контрола над движението на краката, ръцете и тялото.

 

Чл.28. Съдийската колегия и резервния съдия на Откритите турнири е по покана на организатора, като изборът на съдиите трябва да бъде съобразен с чл.10 .Съдийският панел  се предлага от организатора в 14-дневен срок преди датата на състезанието и се утвърждава в едноседмичен срок от РСС с копие до офиса на БФСТ.

/1/ Главният съдия, Съдията по ограниченията на фигурния материал се назначават от РСС

/2/ По желание организаторът на открития турнир може да използва правилото по чл. 10.5.

 

VIII. Заключителни Разпоредби

 

§ 1. Съдийски правилник се приема на основание на чл. 39, ал.2, т.13 От Устав на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ 

§ 3. Съдийски Съвет на БФСТ осъществява контрол за спазването на изискванията на Съдийски правилник.

§ 4. Случаи, непредвидени в Съдийски правилник се разглеждат от Съдийски съвет и Дисциплинарната комисия на БФСТ, съобразно Устава и другите нормативни документи на БФСТ. 

§ 5. Съдийски правилник влиза в сила от 01.01.2008г.

§ 6. Утвърден с Протокол №2 на СС от 06.04.2013г.

 

 

 

 

Приложение 2

 

1. Определяне на състава на съдийските комисии се осъществява на ротационен принцип.

1.1. Съдиите,  редовно картотекирани за текущата спортно – състезателна година се включват в съдийски комисии съгласно  условията на Съдийския правилник. 

2. Съдия възпрепятстван по обективни или субективни причини да участва в дадено състезание, за което е определен и известен, задължително информира устно и писмено Председателя на РСС на БФСТ и организатора на състезанието  най-късно до три дни преди провеждане на състезанието. 

2.1. Независимо от причините и това, че в срок е уведомил за невъзможност да участва в дадено състезание,  Председателят на РСС отчита избора на съответния съдия.