Правилник на БФСТ за статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти

Глава Първа

Общи правила

 

Чл. 1. Настоящият правилник (Правилника) регламентира условията и реда за трансфер и преотстъпване за временно упражняване в друг клуб на състезателните права на спортистите-аматьори и спортистите-професионалисти по спортни танци. Предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права и статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти по спортни танци, както и условията и реда за картотекиране и регистрацията на състезатели, танцови двойки и танцови формации. 

Чл. 2. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист. 

(2) Картотекирането се състои във вписване на лицето в регистъра на БФСТ. С вписването, лицето придобива статута на спортист аматьор или професионален спортист по спортни танци.  

(3) Картотекиране се извършва само при сключен договор за спортна подготовка и развитие с клуб или федерация по спортни танци – редовни членове на БФСТ, и след изразено писмено желание на лицето, желаещо да бъде картотекирано. 

 

Чл. 3. (1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, както и чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.

(2) Лице, ненавършило 18 годишна възраст, може да бъде картотекирано като състезател по спортни танци при спазване на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството. 

 

Чл. 4. „Спортисти аматьори по спортни танци” са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.

 

Чл. 5. „Професионални спортисти по спортни танци” са лица, за които спортът е основна професия и извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор срещу възнаграждение. 

 

Чл. 6. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.  

(2) Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.

 

Чл. 7. (1) Срокът на картотекирането е една спортно - състезателна година.

(2)Състезателните права на спортистите-аматьори се упражняват за срока на картотекиране, а на спортистите-професионалисти  - за срока на договора. 

(3) Спортист с прекратен договор или с изтекъл срок на картотекиране самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.

 

Чл. 8. (1) Регистрацията на спортистите като членове на състезателна двойка, или на формация по спортни танци е задължителен процес за спортния клуб, който картотекира състезатели. 

(2) На регистрация като състезателна двойка или членове на танцова формация подлежат само картотекирани в БФСТ спортисти-аматьори и професионални спортисти по спортни танци.

(3) Регистрацията се състои във вписване на картотекирани спортисти по спортни танци като членове на танцова двойка или на танцова формация по спортни танци в нарочен регистър за танцови двойки и формации на БФСТ. Спортист, регистриран като член на двойка или формация, е длъжен да се състезава само с партньора в регистрираната двойка, респективно с членовете на регистрираната формация.

 

Глава Втора

Условия и ред за картотекиране на състезатели и регистрация на танцови двойки и танцови формации

 

Чл. 9. (1) Въз основа на настоящия правилник, клубовете по спортни танци и/ или федерациите по спортни танци – редовни членове на БФСТ, сключват с всеки спортист-аматьор или професионален спортист по спортни танци договор за спортна подготовка и развитие, с който уреждат отношенията си във връзка с тренировъчната и състезателната им дейност. 

(2) Договорът се сключват в писмена форма и чрез него спортистът предоставя състезателните си права на клуба.

(3) Когато спортистът е малолетен, от негово име договорът се сключва от негов законен представител-родител или настойник, а ако е непълнолетен – лично от него, със съгласието на родителя или попечителя му, съгласно изискванията на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството.

 

Чл. 10. (1)Спортистите-професионалисти по спортни танци осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.

(2)Договорът между спортиста-професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно:

1. срока на договора;

2. размера на възнаграждението на спортиста;

3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;

4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;

5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.

 

Чл. 11. (1) След сключване на договор за спортна подготовка и развитие със спортист, с негово съгласие съответният клуб изготвя писмено предложение до БФСТ за картотекиране и предоставяне на състезателни права на предложеното лице.

(2) Към предложението за картотекиране клубът представя писмени доказателства за наличието на сключен договор и за желанието и съгласието на спортиста да бъде картотекиран. 

(3) В случай, че предложението на клуба и съпътстващите го документи са  редовни, и не са налице неуредени въпроси във връзка с промяна на клубната принадлежност на спортиста, БФСТ го картотекира чрез вписване в нарочен регистър на картотекираните състезатели по спортни танци.

(4) След картотекиране на състезателя, БФСТ издава лична състезателна карта на спортиста.

(5) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта.

 

Чл. 12. (1) Ежегодно от 1-ви до 20-ти декември на текущата година, клубовете по спортни танци предлагат на БФСТ за картотекиране за следващата календарна спортистите, които запазват клубната си принадлежност.

(2) Първоначално картотекиране на нови състезатели и картотекиране на състезатели, сменили междувременно клубната си принадлежност, се извършва текущо през цялата спортносъстезателна година. При смяна на клубна принадлежност през годината, картотекирането в новия клуб и регистрацията на състезателя се извършва по установения от настоящия правилник ред.

 

Чл. 13 (1) Регистрация като членове на танцова двойка или формация се допуска само по отношение на картотекирани по реда на този правилник състезатели.

(2) Първоначална регистрацията на състезател като член на двойка или формация се извършва в офиса на БФСТ от съответния клуб по спортни танци, притежаващ състезателните му права, въз основа на следните документи:

а) Номер на договор за спортна подготовка и развитие, сключен между клуба и  състезателя;

б)  копие от акт за раждане на състезателя, а за чужди граждани- и документ за дългосрочно пребиваване в Република България;

в) медицинско свидетелство за първоначален медицински преглед.

г) актуална паспортна снимка в електроннен вариант

д) документ за заплатена такса в размер, определен от БФСТ за регистрация на членове на двойки или формации.

 Чл. 14. Състезатели, които запазват клубната си принадлежност и през следващата година, се регистрират като членове на танцова двойка от клуба, притежаващ състезателните им права за съответната спортносъстезателна година, въз основа на следните документи:

а) списък по образец, утвърден от БФСТ, съдържащ данни за трите имена на състезателите, номерата им в регистъра на БФСТ, номерата на договорите между състезателите и клуба за състезателната година, за която са картотекирани, дата на извършен периодичен медицински преглед на състезателите, подписи на състезателите или законните им представители;

б) ) копие на документ за заплатена такса в размер, определен от БФСТ. 

в) декларация за верността на данните предоставени от КСТ на БФСТ за календарната година.

 

Чл. 15. (1) Регистрация на новосформирана двойка, чиито членове са картотекирани от един и същи клуб по спортни танци, се извършва по молба на клуба по реда на чл. 13 и чл. 14 от настоящия правилник.

(2) Състезатели, картотекирани в БФСТ от различни клубове, могат да бъдат регистрирани като танцова двойка по реда на чл. 13 и чл. 14 от правилника въз основа на писмен договор или споразумение между клубовете, което се представя заедно с документите за регистрация на двойката.

(3) При смяна на един от партньорите в танцовата двойка с друг,  новосформираната двойка подлежи на задължителна регистрация по установения в правилника състезатели ред. 

 

Чл. 16. (1) Танцови формации могат да участват в състезания само ако участващите в тях състезатели са картотекирани и регистрирани по реда, предвиден в настоящия правилник.

(2) Регистрацията на формации се извършва от БФСТ по писмена молба от треньора на формацията, която трябва да съдържа наименованието на формацията, трите имена и регистрационните номера на участващите състезатели, клубната им принадлежност, документи, доказващи надлежното предоставяне на състезателни права за определено време (при наличие на състезатели, чиито състезателни права временно са предоставени на друг клуб, или когато формацията включва състезатели от различни клубове).

(3) Молбата следва да бъде подписана от ръководителите и заверена с печатите на съответните клубове, и към нея следва да е приложен документ за заплатена такса в размер, определен от БФСТ.

 

Чл. 17. (1) Когато състезателните права на спортист са преотстъпени от един спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на спортносъстезателната година, действието на договора за спортна подготовка и развитие, сключен между състезателя и първоначалния му клуб,  се преустановява за времето на преотстъпване на правата му.

(2) Клубът, който временно ще ползва правата на състезателя, сключва с него договор за спортна подготовка и развитие за срока на ползването на правата му, и предприема действия за неговото временно картотекиране и регистрация от БФСТ съобразно указания в чл. 9 - чл. 15 от настоящия правилник ред. Към предложението за временно картотекиране се прилага договора или споразумението, сключени между двата клуба за временно преотстъпване правата на спортиста.

(3) Когато предложението на временно ползващия правата клуб и съпътстващите го документи са редовни, и не са налице неуредени въпроси във връзка с временното преотстъпване на правата на спортиста, БФСП го картотекира към ползващия клуб, като в регистъра изрично се отбелязва, че картотекирането е временно и се указва срока му, който не може да надвишава уговорения между клубовете период за временно ползване. Регистрацията на спортиста като член на танцова двойка или формация се извършва по реда на този правилник.

(4) За периода на временното преотстъпване, състезателните права на спортиста се упражняват и контролират от ползващия клуб.

(5) С изтичане срока на временното преотстъпване, ако друго не е предвидено в договора между клубовете, временното картотекиране и регистрация на състезателя към ползващия правата му клуб се заличават служебно от БФСТ, а състезателните му права по право се възстановяват на първоначалния му клуб, за което се прави служебно отбелязване в регистъра на картотекираните състезатели и в регистъра за регистър за танцови двойки и формации на БФСТ, когато спортистът е член на танцова двойка или формация.

 

Чл. 18. (1) БФСТ ежегодно назначава Комисия за картотекиране и регистрация, която проверява редовността на декларациите и документите, представени от клубовете по спортни танци във връзка с картотекиране на състезатели и регистрация на танцови двойки и танцови формации.

(2) Клубовете носят отговорност за редовността, пълнотата и достоверността на декларациите и документите, издадени във връзка с картотекиране на състезатели и регистрация на танцови двойки и танцови формации.

 

Глава Трета

Статут на спортистите-аматьори и професионалните спортисти по спортни танци

 

Чл. 19. (1) Надлежно картотекираните спортисти по спортни танци - аматьори и професионалисти, имат право да участват в учебно-тренировъчния процес, организиран от съответния клуб, включително да практикуват спорт за високи постижения, да участват във всички състезания, организирани от или със съдействието на БФСТ и клубовете, които са редовни нейни членове, международни състезания, европейски, световни първенства и олимпиади, спортни лагери, семинари, лекции и други учебни форми.

(2) Ако бъдат надлежно определени, състезателите - аматьори и състезателите –професионалисти по спортни танци имат право да участват в представителни, национални и олимпийски отбори по спортни танци, както и право да получат допълнително финансиране, включително да участват в разпределението на определените за това наградни фондове и премии по реда на ЗФВС и правилника за прилагането му.

(3) Спортистите-аматьори и спортистите професионалисти могат да получават предметни и парични награди за постигнати високи спортни резултати. Спортистите-аматьори иват право на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност. Спортистите-професионалисти имат право на възнаграждение, застраховане и медицинско осигуряване съобразно правилата на договора, сключен със съответния клуб по спортни танци.

(4) Състезателите-професионалисти имат право да членуват в професионална лига към БФСТ и да участват във вътрешни и международни състезателни форми за професионалисти.

(5) Пълнолетните спортисти-аматьори и спортисти-професионалисти могат да заемат организационни, спортно-технически и ръководни длъжности в клубовете по спортни танци и в БФСТ, а ако са съответно квалифицирани и правоспособността им е призната по надлежния ред - и право да бъдат правоспособни треньори и съдии по спортни танци.

(6) Всички състезатели по спортни танци са длъжни да спазват разпоредбите на ЗФВС и ППЗФВС, устава на БФСТ и приетите от нея правилници, наредби и правила, както и правилата и нормативите на Световната федерация по спортни танци (WDSF).

 

Глава Четвърта

Времетраене, прекратяване и отнемане на състезателните права на спортистите

 

Чл. 20. (1) Състезателните права на спортистите по спортни танци възникват от датата на тяхното картотекиране от БФСТ.

(2) Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, а на спортистите-аматьори за срока на картотекирането.

(3) Между състезателите и спортния клуб, на който са предоставили състезателните си права, се сключва договор за спортна подготовка и развитие за всяка спортносъстезателна година. 

(4) Спортист, чийто договор е прекратен преди изтичане на съответната година, или след изтичане на годината не е сключил нов договор за следващата година, или срокът на картотекирането му е изтекъл, без то да е подновено, придобива качеството на „свободен агент” и самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.

(5) В случаите по ал. 4, състезателят може да се картотекира в избран от него клуб по спортни танци след заплащане на такса в размер, определен от БФСТ, в полза на федерацията.

 

Чл. 21. Клубовете по спортни танци нямат право да задържат състезателните права на състезател или да възпрепятстват тяхното упражняване за срок, надвишаващ една спортносъстезателна година, освен при сключен нов договор за спортна подготовка и развитие със състезателя и изразено от него съгласие за продължаване на картотеката му в същия клуб.

 

Чл. 22. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;

3. с изтичане на срока на картотекиране;

4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;

5. при заличаване регистрацията на спортния клуб, притежаващ състезателните права на лицето;

6. при прекратено членство на спортния клуб в БФСТ.

 

Чл. 23. При груби или системни нарушения на разпоредбите на ЗФВС и ППЗФВС, устава на БФСТ и приетите от нея правилници, наредби и правила, и на правилата и нормативите на Световната федерация по спортни танци (WDSF), както и за поведение, несъвместимо със спортната етика, БФСТ може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно по своя инициатива, или по мотивирано предложение на: 

а) спортния клуб, притежаващ състезателните му права. 

б) изпълнителния директор на Антидопинговия център;

в) международните спортни организации по спортни танци в случаите, предвидени в техните правила.

 

Чл. 24. (1) При прекъсване на състезателната дейност или фактическа невъзможност за упражняване на състезателните права поради травма, продължително отсъствие и други обективни причини, настъпили преди изтичане срока на картотекиране на спортист-аматьор, или срока на договора на спортист – професионалист по спортни танци, състезателните права на спортиста остават в принадлежност на клуба, където е картотекиран, до изтичане срока на картотеката или договора.

(2) Състезателят може да поиска картотеката или договора му да бъдат прекратени и преди изтичането на съответните срокове, на основание чл. 20 т. 1  т. 2 от настоящия правилник. 

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 от настоящия член, отношенията между състезателя и клуба се уреждат съобразно сключения между тях договор.

 

Глава Пета

Трансфер на състезателни права

 

Чл. 25. (1) Трансфер и/или преотстъпване за временно упражняване в друг клуб се допускат само по отношение на състезателните права на спортист, надлежно картотекиран и регистриран към клуб или федерация по спортни танци, които са редовни членове на БФСТ към момента на трансфера или преотстъпването.

(2) Във всички случаи на трансфер и/или преотстъпване за временно упражняване в друг клуб на състезателните права на спортист по спортни танци, като задължително условие за допустимост се изисква изричното писмено съгласие на спортиста за трансфера и/или преотстъпването.

(3) Трансфер или преотстъпване на друга държава на състезателни права на състезател със статут на „високоразряден спортист” по смисъла на §1, т. 33 от ДР на ЗФВС, картотекиран в БФСТ, се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на физическото възпитание и спорта.

Чл. 5. (1) Трето лице, различно от заинтересованите клубове и състезателя, може да посредничи при договаряне за временно преотстъпване или трансфер на състезателни права, ако отговаря на следните изисквания:

1. регистрирано е като търговец;

2. има сключен договор със спортен клуб или с физическо лице, което желае да придобие статут на спортист или да промени клубната си принадлежност;

3. вписано е в регистъра на лицата, които осъществяват посредничество при БФСТ.

(2) БФСТ приема правила за регистъра на лицата по ал. 1.

(3) Освен от лице по ал. 1, спортист може да бъде представляван при договаряне за временно преотстъпване или трансфер на състезателни му права от:

1. адвокат;

2. родител или съпруг.Глава Шеста

Условия и ред за осъществяване на трансфер и преотстъпване на състезателни права

 

Чл. 26. (1) Състезателни права на спортист се прехвърлят от клуба, към който той е картотекиран, на друг клуб, членуващ в БФСТ, чрез възмезден договор за трансфер, в резултат на който спортистът променя своята клубна принадлежност.

(2) Състезателни права на спортист могат да се преотстъпят от клуба, към който спортистът е картотекиран, за временно упражняване на друг клуб, членуващ в БФСТ, чрез възмезден или безвъзмезден договор за преотстъпване, в резултат на който спортистът променя временно своята клубна принадлежност.

(3) БФСТ води регистър за трансферите на състезателни права и за временно преотстъпените на други клубове състезателни права на състезатели–аматьори и състезатели –професионалисти по спортни танци (трансферен регистър), както и отделен регистър на лицата по ал. 5, които имат право да посредничат между клубовете и състезателите по спортни танци при договаряне на трансфер или преотстъпване за временно ползване на състезателни права (регистър на посредниците).

 

Чл. 27. (1) Договор за трансфер на състезателни права на спортист, или за преотстъпването им за временно упражняване в друг клуб се сключва по инициатива на някой от заинтересованите клубове или на спортиста.

(2) Договорите за трансфер и за преотстъпване за временно упражняване в друг клуб на състезателните права на състезателите–аматьори и състезателите –професионалисти по спортни танци се сключват между заинтересованите клубове по спортни танци в писмена форма, а копия от тях се представят на БФСТ за вписване в трансферния регистър.

 

Чл. 28. (1) Преди окончателното сключване на договора за трансфер или временно преотстъпване, клубът, който предстои да придобие състезателните права (придобиващ клуб), респективно клубът, който предстои да получи правото временно да ползва тези права (ползващ клуб), са длъжни да договорят със спортиста личните му условия и да сключат с него писмен предварителен договор за спортна подготовка и развитие, съдържащ основните елементи на отношенията им след трансфера или преотстъпването за временно упражняване.

(2) Когато се договаря трансфер или временно преотстъпване състезателните права на професионален спортист по спортни танци, предварителния договор по ал. 1 следва да съдържа основните параметри на договора по чл. 10 ал. 2 от Правилника за картотекирането, регистрацията и статута на спортистите-аматьори и професионалните спортисти по спортни танци, а именно уговореното възнаграждение, застраховането и медицинското осигуряване на спортиста.

(3) Ако са изпълнени условията на ал.1 и ал. 2 от настоящия член, спортистът, чиито състезателни права са предмет на договора за трансфер или временно преотстъпване, предварително писмено заявява съгласието си за сключване на договора за трансфер или преотстъпване.

(4) Документът, съдържащ писменото съгласие на спортиста, подписан от него, и сключения писмен предварителен договор между спортиста и придобиващия, респективно ползващия клуб, са неразделни приложения от сключения между клубовете договор за трансфер или временно преотстъпване на състезателни права.

 

Чл. 29. (1) Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните.

(2) Цената за преотстъпване на състезателни права за временно упражняване в друг клуб, ако договорът за преотстъпване е възмезден, е предмет на свободно договаряне между страните.

(3) Страните по договора за трансфер или временно преотстъпване на състезателни права могат да договорят заплащането на уговорената цена да се извърши еднократно или на части.

 

Чл. 30. Срокът на договора за преотстъпване на състезателни права за временно упражняване в друг клуб не може да надхвърля една спортносъстезателна година.

 

Чл. 31. Състезатели, включени в основния и разширения състав на националния отбор по спортни танци нямат право да променят клубната си принадлежност, считано от 1 януари на годината, предхождаща техните участия в първенствата от Международния спортен календар (МСК).

 

Чл. 32. Спортист, чийто договор е прекратен преди изтичане на съответната година, или след изтичане на годината не е сключил нов договор за следващата година, или срокът на картотекирането му в съответния клуб е изтекъл, но картотеката му не е подновена, придобива статут на „свободен агент” и самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран, след заплащане на такса в полза на БФСТ в размер, определен от нея.

Глава Седма

Осъществяване на трансфер и преотстъпване на състезателни права. Последици

 

Чл. 33. (1) След приключване на преговорите и окончателното сключване на договор за трансфер на състезателни права или за преотстъпването им за временно упражняване в друг клуб, сключеният между клубовете договор, ведно с предварителния договор по чл. 7 ал.1 или ал. 2, писменото съгласие на състезателя по чл. 7 ал. 3 от правилника и документи, доказващи заплащането на трансферната цена или цената за временно преотстъпване, или на договорената част от тези цени, се внасят в БФСТ от клуба, който придобива или временно ще ползва състезателните права на спортиста.

(2) Книжата по ал. 1 се съпровождат от писмена молба на спортиста  за допускане на промяна на клубната му принадлежност, а при договор за временно преотстъпване на правата - за временна промяна на клубната му принадлежност. Ако спортистът е малолетен или непълнолетен, по отоншение подписването на молбата се прилага разпоредбата на чл. 10 ал. 3 от правилника.

(3) Към документите се прилагат доказателства за заплатена от спортиста в полза на БФСТ такса за промяна на клубната принадлежност в размери, определени от федерацията.

 

Чл. 34. (1) В 3-дневен срок от постъпване на документите по чл. 11, определени от УС на БФСТ длъжностно лице разглежда преписката. То може да изиска от клубовете и от състезателя да представят и други документи, ако преписката е непълна или възниква основателно съмнение за произхода или съдържанието на определени документи.

(2) Когато преписката е редовна и са спазени изискванията на разпоредбите на чл. 35б, 35в и 35г от ЗФВС и на чл. 6 - чл. 9 от настоящия правилник, длъжностното лице по ал. 1 вписва в трансферния регистър на БФСТ договора за трансфер на състезателни права или за преотстъпването им за временно упражняване в друг клуб.

(3) Длъжностното лице писмено отказва вписване на договора в трансферния регистър на БФСТ, когато съдържащите се в преписката документи са непълни, липсващите не са били представени след изричното им изискване в указания от БФСТ срок, или документите не отговарят на изискванията на настоящия правилник, ЗФВС и ППЗФВС.

(4) Независимо от външната редовност на документите, договорът за трансфер на състезателни права или за преотстъпването им за временно упражняване в друг клуб не се вписва в регистъра, ако към момента на разглеждане на искането за вписване се установят висящи спорове относно принадлежността на състезателните права на спортиста, или имуществени претенции към него или към клуба, към който е картотекиран към този момент.

(5) Решението за вписване и отказът за вписване на договора в трансферния регистър на БФСТ се съобщават писмено на спортиста и на клубовете-страни по договора.

 

Чл. 35. (1) В 7-дневен срок от получаване на съобщението, че договорът за трансфер или временно преотстъпване е вписан в трансферния регистър на БФСТ, клубът, придобиващ състезателните права, съответно клубът, на когото правата са преотстъпени за временно упражняване предприема действия за картотекиране на спортиста по реда, указан в Правилника за картотекирането, регистрацията и статута на спортистите-аматьори и професионалните спортисти по спортни танци.

(2) Спортистът се счита състезател на придобилия правата му клуб от датата на картотекирането му в него.

(3) След изтичане на срока на договора за преотстъпване за временно упражняване в друг клуб на състезателните права на спортист по спортни танци, съответното длъжностно лице в БФСТ вписва в трансферния регистър преустановяването на временното упражняване на правата в ползващия клуб.

(4) За вписването по ал. 3 служителят незабавно уведомява длъжностното лице, натоварено с водене на регистъра на картотекираните състезатели, за прекратяване на временната картотека на спортиста в ползващия клуб с оглед изтичане срока на договора.

(5) След прекратяване на временната картотека на спортиста в ползващия клуб, длъжностното лице го картотекира в първоначалния му клуб, който е предоставил правата му на ползващия клуб за временно упражняване, освен ако междувременно не са настъпили други обстоятелства – трансфер, постъпила молба от състезателя за промяна на клубната принадлежност  и др.

(6) Вписването по ал. 3, прекратяването на временната картотека на спортиста в ползващия клуб по ал. 4 и картотекирането му в първоначалния му клуб по ал. 5 се извършват от БФСТ служебно.

 

Глава Осма

Такси за трансфер и преотстъпване на състезателни права

 

Чл. 36. Пробени с протокол №13 на УС от 22.06.2013г. (1) За промяна на клубната принадлежност на спортист по спортни танци поради трансфер на състезателните му права се дължи административна такса в размер на 20лв към БФСТ.

(2) За временна промяна на клубната принадлежност на спортист по спортни танци поради преотстъпване на състезателните му права за временно упражняване в друг клуб се дължи административна такса в размер на 20лв към БФСТ.

 

 

Глава Девета

Допълнителна разпоредба

 

Чл. 37. (1) Редовността на състезателите – членове на танцови двойки и танцови формации, по време на състезания по спортни танци се установява чрез личните им състезателни книжки, издадени от БФСТ и заверени от клуба, към който са картотекирани и от базата данни на сайта на БФСТ.

(2) Когато спрямо конкретен състезател са налице неуредена промяна или спорове във връзка с клубната му принадлежност, се представя договора за спортна подготовка и развитие с КСТ.

(3) Състезателната книжка се представя на Секретариата на БФСТ при регистрация на състезателя за състезанието.

(4) След приключване на състезанието, резултатите от класирането на състезателя се вписват в състезателната книжка.

(5) Състезателната книжка е личен документ на състезателя и той носи отговорност за нейното съхранение и външен вид. При загубване, кражба или унищожаване на състезателната му книжка, състезателят е длъжен незабавно да уведоми ръководството на клуба, към който е картотекиран. В месечен срок от уведомяването, клубът подава в БФСТ писмено заявление за издаване на нова състезателна книжка.

(6) Състезателната книжка е нередовна, ако подлежащите на задължително вписване в нея данни за състезателя, представителните знаци на БФСТ и подписите на длъжностните лица са подправени, както и ако са налице неоторизирани заличавания, зачерквания и липсващи страници. Вписванията в състезателната книжка трябва да са четливи и извършени в черен или син цвят.

 

Глава Десета

Административно наказателни разпоредби

 

Чл. 38. (1) За нарушение или неизпълнение на разпоредбите на този правилник, на състезателите, треньорите, председателите и управителите на клубове по спортни танци се налага глоба в размер от 100 лева до 500 лева, а на състезателите и треньорите – и наказание „Лишаване от състезателни / треньорски права” за срок от 1 месец до 1 година.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в двоен размер

 (3) Лице, което действа като посредник при договаряне за временно преотстъпване или трансфер на състезателни права, без да е вписан като посредник в регистъра на БСФТ, след като е заличен от регистъра  или без сключен договор по чл. 5 ал.1 т. 2 с клуб или спортист, се наказва с глоба или имуществена санкиция в размер от 100 лева до 500 лева.

 

Чл. 39. (1)Длъжностно лице от БФСТ или секретарятна комисия, натоварено да извършва дейност по картотекиране и/или регистрация на състезатели, танцови двойки и танцови формации, което не извърши или попречи да се извърши картотекиране или регистрация, когато са налице всички предпоставки за това, се наказва с глоба в размер от 500 лева до 1000 лева.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

 

Чл. 40. (1) Клуб по спортни танци, който сключи договор със спортист за трасфер или временно преотстъпване на състезателни права в нарушение на разпоредбите на този правилник, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 лева до 1000 лева.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в двоен размер

 

Чл. 41. (1) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени от УС на БСФТ, а наказателните постановления се издават от Председателя на УС на БФСТ или определени от него длъжностни лица..

(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Глава Единадесета

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1.Настоящият правилник е задължителен за всички клубове, членове на БФСТ  и техните състезатели;

§ 2. За неуредените в правилника въпроси субсидиарно се прилагат разпоредбите на ЗФВС, ППЗФВС и подзаконовите нормативни актове, приети от ММС, БФСТ и  WDSF.

§ 3. Правата и задълженията на спортистите, картотекирани до влизането в сила на правилника, се запазват до изтичането на срока на картотеката. След този срок, статутът им се урежда съобразно настоящите правила.

§ 4. Правилникът влиза в сила след утвърждаването му от Министъра на младежта и спорта и следва да се публикува на интернет страниците на Министерството на младежта и спорта и БФСТ. 

 

Приет от УС на 06.04.2013г.