ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

 

Управителният съвет на СНЦ „Българска федерация по спортни танци”, ЕИК 831803072, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 75, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.32 от Устава на БФСТ – по искане на една трета от членовете на БФСТ и решение на УС на БФСТ, свиква общо събрание на 21 април 2019 г. от 9.00 ч., в сградата на хотел „Империал“, гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков“ 1А,  при следния дневен ред:

 

1. Утвърждаване на решенията на УС на БФСТ за приемане на членове на БФСТ.

2. Освобождаване на членовете на Контролния съвет на БФСТ и избор на нови членове на КС на БФСТ.

3. Разглеждане на жалбите на КСТ „Амаранд-М“ – гр. София, КСТ „Ритмика“ – гр. Габрово, КСТ „Тандем тийм“ – гр. Ямбол, КСТ „Тандем“-Тунджа“ – с. Кукорево и КСТ „Тандем“-Ямбол“ – гр. Ямбол“ срещу решението на УС на БФСТ  от 11.03.2018 год.

4. Приемане на отчет за дейността на УС на БФСТ за 2018 год.

5. Приемане на финансов отчет, включително отчет за паричните потоци на БФСТ за 2018 год.

6. Утвърждаване на бюджета на БФСТ за 2018 год. и приемане на бюджет на БФСТ за 2019 год.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и на Председателя на УС на БФСТ.

8. Приемане на основни насоки за дейността на БФСТ за периода 2018-2020 год.

9. Възлагане на правоспособен юрист изработването на нов устав на БФСТ, съобразен с новия Закон за физическото възпитание и спорта и с устава и правилата на WDSF. 

10. Гласуване размера на годишния членски внос за 2020 година.

11. Разни.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предварително разпратени на електронната поща на всички редовни членове на БФСТ.

Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на БФСТ, изпраща се по електронен път до всички членове на БФСТ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФСТ.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от устава на БФСТ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФСТ:
Иван Деспотов