ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА БФСТ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

 

Управителният съвет на СНЦ „Българска федерация по спортни танци”, ЕИК 831803072, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 75, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.32 от Устава на БФСТ – по искане на повече от една трета от членовете на БФСТ и решение на УС на БФСТ, свиква извънредно общо събрание на БФСТ на 10 ноември 2019 год.  от 10.00 ч. в гр. Пазарджик, в сградата на Община Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул.България №2,  при следния дневен ред:

 

  1. Утвърждаване на решенията на УС на БФСТ за приемане на членове на БФСТ, ако до ОС бъдат приети нови членове от УС на БФСТ.
  2. Вземане на решение за подновяване на членството на БФСТ в Българския олимпийски комитет и приемане на Устава на БОК.
  3. Приемане и утвърждаване на бюджетите на БФСТ за 2016, 2017 и 2018 год., както и тяхното изпълнение.
  4. Освобождаване на Председателя на УС, на членовете на Управителния съвет и на членовете на Контролния съвет на БФСТ.
  5. Избор на нов Председател на УС, на нови членове на Управителния съвет и на нови  членове на Контролния съвет на БФСТ.
  6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и на Председателя на УС на БФСТ.
  7. Приемане на нов устав на БФСТ, съобразен със Закона за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ бр.86 от 18.10.2018 год., в сила от 19.01.2019 год.), с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и с устава и правилата на Световната федерация по спортни танци.
  8. Приемане на програма за развитие в Република България на спортните танци и състезателните танцови стилове, признати за спорт от Световната федерация по спортни танци, в съответствие с националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност по чл.7, т.2 от ЗФВС.
  9. Разни.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предварително изпратени на електронната поща на всички редовни членове на БФСТ.

 

Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на БФСТ, изпраща се по електронен път до всички членове на БФСТ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФСТ.

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от устава на БФСТ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФСТ: 

Иван Деспотов