ПОКАНА за свикване на Извънредно общо събрание на БФСТ

УС на БФСТ свиква ИОС  по  чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ и Протокол №3/ 25.08.2016г. от заседание на УС на БФСТ на 01.10.2016г. в гр. Пловдив от 10:00 часа в зала ДНА, със следния дневен ред:

 1. Финансов отчет на Председателя.
 2. Отчет за дейността на Председателя на УС.
 3. Приемане на оставката и освобождаване от отговорност на Председателя на БФСТ.
 4. Избор на Председател.
 5. Приемане на Програма за развитие на дейността на БФСТ.
 6. Избор на нови членове на УС.
 7. Промени в Устава.
 8. Приемане на нови членове на БФСТ.

Важно напомняне: 

 1. КСТ се представляват от техния официален представител, или от упълномощено от тях лице, като всеки член заявява своя делегат в офиса на БФСТ до 17:00 часа на 20 септември 2016г..  
 2. Предложения за промени в Устава, предложения за Председател и членове на УС се представят в офиса на БФСТ в писмена форма в срок до 17:00 часа на 26 септември  2016г.
 3. Всеки делегат е длъжен да представи пред комисията по пълномощия лична карта, удостоверение за актуално състояние и пълномощно, ако е необходимо.