ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФСТ

Съгласно Протокол №2 от 17.02.2017 г., и на основание чл.41, т.17 от Устава, Управителният съвет на БФСТ свиква редовно годишно Общо събрание на 07.04.2017 г. от 11:30 ч. в град Стара Загора ул. ”Никола Икономов” № 80 – конферентна зала на хотел-ресторант „Зеления хълм“, при следния дневен ред: 

 

 1. Утвърждаване на приетите от УС нови КСТ за членове на БФСТ.
 2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ на Годишния доклад за дейността на БФСТ през 2016 година.
  (Персонален отчет на членовете на УС през 2016 г. и предходният Председател на БФСТ Силвия Живова, предоставяне на  информация и обяснения за проваленото Световно първенство по спортни танци от БФСТ, неплатените такси към WDSF за организирани МТ, информация за МТ в Албена, и други)
 3. Финансов отчет на БФСТ за 2016 година – включително подробен финансов отчет (приходи, разходи Албена 2016)
 4. Отчет на Контролния съвет на БФСТ за 2016 г. 
 5. Утвърждаване на предложените от УС санкции на основание чл.25 ал.1 и чл.26 ал.1 от Устава на БФСТ.
 6. Обсъждане и приемане на бюджета на БФСТ за 2017 г.                    
 7. Определяне размера на годишния членски внос на БФСТ за 2018 г.
 8. Освобождаване на членове на Управителния съвет на БФСТ от Общото събрание по реда на чл.47, точка 3 и  точка 4 от Устава на БФСТ.
 9. Избор на нови членове на УС на мястото на освободените.

 

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час.  

 

УС на БФСТ предлага на членовете на СК и ТК да насрочат и проведат в същият ден и място своите заседания в следните часове:  

 • От 10:00 часа – годишно отчетно събрание на ТК за 2017 г. 
 • От 11:00 часа – годишно отчетно събрание на СК за 2017 г.