Наредба за устройство и функции на Националния Отбор по Спортни Танци за 2016 г.

Раздел I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 

   Чл.1. Националният отбор (НО) на БФСТ е представителна гарнитура от най-добрите двойки на Република България, чиято функция и отговорност е достигането на високи спортни постижения за името РБългария. Селекцията е на база постижения от Държавни Първенства, Ранг-листа на БФСТ, международни състезания и др. спортни прояви и форуми.

   Чл.2. Правата и задълженията на състезателите, включени в основния състав на НО се уреждат в договор с БФСТ, в строго съответствие с договора на БФСТ с ММС.

   Чл.3. Правата и задълженията на треньорите, консултантите и техническите лица, ангажирани за работата на НО се уреждат в договор с БФСТ в строго съответствие с договора на БФСТ с ММС.

   Чл.4. Всички национални състеатели, треньори и технически лица, участващи непосредствено в подготовката на отбора са материално стимулирани в строго съответствие с договора на БФСТ с ММС.

   Чл.5. Съставът на НО, ръководството и техническите лица се утвърждават от УС на БФСТ.

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

   Чл.6. (1). Цели: 

1. Целта е прилагане на селективен подход при определяне на спортистите, оптимизиране условията за спортното им развитие и стимулиране на младите таланти, което да 

   2. НО задава стандарти за качество и методология на подготовката по спортни танци с цел достигане на високи спортни постижения.

    (2). Задачи:

  1. Създаване на предпоставки и условия за усъвършенстване системата за управление на тренировъчния процес на танцовите двойки от юношеска възраст.
  2. Осигуряване на необходимите условия за пълноценен тренировъчен и състезателен процес на двойките от НО.
  3. Създаване на условия и възможности за успешно представяне на танцовите двойки в състезанията от международния спортен календар.
  4. Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати. 
  5. Качествен подбор на талантливи юношески двойки и създаване на условия за дългогодишно спортно развитие за реализиране на високи спортни резултати.
  6. Повишаване личната мотивация на спортистите и треньорите, спазване на антидопинговите правила, Феър плей, превръщането им в еталон за културно поведение и морал.
  7. Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за подбор на танцовите двойки в различните възрастови групи.

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА НО

      Чл. 7. Състезателните категории, включени в Първенствата на WDSF са:

1.Adult (Мъже и жени) - ЛА, СТ, комбинация-10 танца, шоу СТ, шоу ЛА 

2. Youth I (Младежи-16-19 год.) - ЛА, СТ, комбинация-10 танца

3. Youth II (Младежи-16-21 год.) - ЛА, СТ, комбинация-10 танца

4. Junior II (Юноши 13-15год.)- ЛА, СТ

5.Senior (Сеньори-над 35 год)- ЛА, СТ

    Чл.8. (1) НО се сформира с решение на УС на БФСТ за комплектоване на Основен състав, Разширен състав и Представителен отбор. 

              (2) Основен състав – Мъже и жени:

1. I- III-то място на ДП по възраст в дисциплините Стандартни танци и Латиноамерикански танци

2. I- III-то място на ДП по възраст  в дисциплината- комбинация-10 танца.

3. I-во- III-то място на ДП по възраст в дисциплината Шоу-Стандартни танци и Шоу- Латиноамерикански танци

              (3) Разширен състав – Юноши II, Младежи I, Младежи II, Сеньори, формации. 

1. I-III-то място на ДП по възраст в дисциплините Стандартни танци и Латиноамерикански танци

2. I- III-то място на ДП по възраст  в дисциплината- комбинация-10 танца.

             (4) Представителен отбор (ПО) . В състава му влизат танцови двойки от всяка категория, личен треньор, старши треньор на НО, технически и официални лица. Всички те са делегирани представители на РБългария в първенствата на WDSF .

1. Двойки, делегирани представители в Световно първенство по Стандартни танци и Латиноамерикански танци са класиралите се на I-во и II-ро място на ДП по възраст  в дисциплините Стандартни танци и Латиноамерикански танци.

2. Двойка, делегирани представители в Световно първенство и Световна купа за комбинация са класиралите се на I-во място на ДП по възраст  в дисциплината комбинация- 10 танца. 

3. Двойки, делегирани представители в Европейско първенство по Стандартни танци и Латиноамерикански танци са класиралите се на I-во и III-то място на ДП по възраст  в дисциплините Стандартни танци и Латиноамерикански танци.

4. Двойка, делегирани представители в Европейско първенство и Европейска купа за комбинация са класиралите се на I-во място на ДП по възраст  в дисциплината комбинация- 10 танца. 

 5. Двойки, делегирани представители в Световни купи, Европейски купи и Субконтинентални купи по Стандартни танци и Латиноамерикански танци са класиралите се на I-во място на ДП по възраст  в дисциплините Стандартни танци и Латиноамерикански танци и I-во място от текущата ранглиста на БФСТ.

  (5) Възможно е допълване на Състава на ПО се допълва с танцови двойки, които имат призови места в ДП, текущата Ранг-листа и престижни международни състезания, след съгласуване и утвърждаване от ТС и УС на БФСТ.

   (6) При възникване на спорни положения поради причини, незасегнати в настоящия регламент, последната дума е на УС на БФСТ.

   Чл 9. (1) Дейността на НО се управлява от Спортно-техническо ръководство, утвърдено от УС на БФСТ.

   (2) Спортно-техническото ръководство се състои от: Представител на УС на БФСТ, Представител на ТС и Главен треньор.

    (3) Спортно-техническото ръководство:

 1. Изготвя административни документи за дейността на НО-списъци, графици и др..

2. Контролира информационното осигуряване, кореспонденция и контакти с НО.

3. Организационно осигуряване на централизираната подготовка. В централизираната подготовка се включва основния и разширен състав на НО и ПО, в съответствие с утвърдените от ММС и УС на БФСТ бюджети.

4. Изготвя план за провеждане на лагер-сборове, курсове и семинари.

5. Изготвя план за материално-техническо осигуряване на НО.

6. Учебно-тренировъчните планове за индивидуалната подготовка се изготвят за състезателите от Основния състав на НО от личните треньори и се представят не по-късно от 1 месец след подписване на договорите със състезатели и треньори.

 7. Учебно-тренировъчните планове за централизираната подготовка се изготвят за целия състав на НО от главния треньор и се представт не по-късно от 1 месец след определяне на състава.

               (4). Пакетът от документи по т. 3-7 се одобрява от Треньорския съвет и се  утвърждава  УС на БФСТ. ТС следи и контролира изпълнението на програмите.

               (5). На база предоставения пакет от документи УС на БФСТ изготвя и регистрира програма и проект за финансиране в ММС.

 

Раздел IV. ТРЕНЬОРИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА

   Чл. 10. (1) Минималните изисквания за заемане на длъжността "главен треньор" са: 

   1.  образователно-квалификационната  степен  да  отговаря  на  едно  от  следните 

условия: 

   а) завършено висше образование със степен "магистър" - "треньор по спорт"; 

   б)  завършено  висше  образование  със  степен  "магистър"  -  "учител  по  физическо 

възпитание  и  спорт"  и  придобита  професионална  квалификация  по  вид  спорт  съгласно 

изискванията на Закона за професионалното образование и обучение; 

   2. професионален опит, отговарящ на едно от следните условия: 

   а) 3 години стаж като треньор и/или старши треньор по спортни танци; 

   б) 10 години професионален стаж в сферата на физическото възпитание и спорта. 

   в) Състезателен стаж- клас „Международен”

 

  (2)  Длъжността  "главен  треньор"  е  избираема  от УС на БФСТ, на основание обявяване на публична процедура (конкурс) за кандидатстване. При провеждане на избор за длъжността "главен треньор" изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 1 могат да не се прилагат, в случай че лицето има завършено висше образование със степен "бакалавър" – "треньор по спорт", и  завоювани медали  като  спортист  или  треньор  от  Олимпийски  игри,  световни  или  европейски първенства.

  (3) При отсъствие или неодобряване на постъпили кандидатури  УС делегира на ТС и членовете на Треньорското ръководство правото и задължението за осъществяването и контрола на спортно-техническата подготовка на състезателите от НО.

  (4)  Главният  треньор  извършва  учебно-тренировъчна  и  спортно-състезателна 

дейност в системата на БФСТ, като: 

 

  1.  създава  система  за  наблюдение,  програмиране, анализ, оценка и контрол на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния и състезателен процес на спортистите в националния отбор или в КСТ; 

   2. изготвя дългосрочни програми и годишни планове за подготовка на спортистите в ОС на НО , наблюдава и анализира тяхното изпълнение; 

   3.  изготвя  система  за  анализ  и  оценка  на двойките от НО за  постигнатите  резултати  и класирания при участия в първенствата на БФСТ и WDSF. 

 

Чл. 11. Личният треньор на танцовата двойка (не повече от един за една танцова двойка) се заявява от състезателите в декларация до ТС на БФСТ в срок от 10 дни след утвърждаването на състава на НО.

 Чл. 12. Консултанти –треньори и преподаватели от световна величина, с чиято работа и „ноу-хау“ се разчита състезателите от НО да разгърнат и реализират максимално своя потенциал и възможности.

Чл.13. (1). Технически лица в НО са кондиционен треньор, психолог, лекар, масажист и др.

     (2) Техническите лица участват в подготовката на НО при условия, определени от ръководството на НО, с решение на УС на БФСТ.

 Чл.14. (1). Треньорите в НО имат право:  

  1. да предлагат за утвърждаване от УС на БФСТ и КСТ годишни планове и отчети за подготовка на двойките и състав на ПО за участие в първенствата от МСК; 

   2.  да  им  бъдат  осигурявани  условия  за  професионално  развитие,  повишаване  на 

образованието и квалификацията; 

 

  3.  да  бъдат  удостоявани  с  почетни  звания  и  награждавани  с  медали  и  отличия  за 

постигнати  високи  резултати  в  областта  на  физическото  възпитание  и  спорта  съгласно 

действащите нормативни актове. 

 

4. да учатват в мероприятията на НО съгласно настоящите правила;

     - да получават възнаграждения за показани резултати;

     - да придружават състезателите си на състезания в страната и чужбина;

     - да бъдат членове на ръководството на НО;

 

  (2) Треньорите на НО са длъжни:

     

  1.  да  участват  в  ръководството  и  провеждането  на  учебно-тренировъчната  и спортно-състезателната  дейност  с  необходимата  професионална  компетентност, организираност, инициативност и дисциплина; 

 

  2.  да  осигуряват  своевременното  преминаване  на  състезателите през  периодични и 

предсъстезателни  медицински  прегледи,  да  следят  и  носят  отговорност  за  спазване  на 

Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с ПМС № 105 от 2011 г. (ДВ, бр. 35 от 2011 г.); 

 

  3. да  прилагат  научно  обосновани  методики  за  проследяване  на  динамиката  в развитието на физическите качества на младите спортисти и да анализират състоянието на специфичните показатели  за  спортните танци  в  различните  периоди  на  учебно-тренировъчния процес; 

 

 4. да планират, провеждат, контролират и отчитат подготовката на спортистите във взаимодействие със специалистите от медицинските и научно-приложни звена; 

 

5.  да  изготвят  състезателни  стратегии  и  тактики,  да  подготвят  и  мотивират спортистите за участие в състезания, да анализират и оценяват тяхното представяне; 

 

6.  да  осигуряват  безопасността  на  спортистите  при  практикуване  на  съответния спорт; 

 

7. да  ползват  спортни  обекти  и  съоръжения  с  осигурени  безопасни  условия  за здравето на спортистите; 

 

 8. да  поддържат  и  повишават  своята  професионална  квалификация  чрез самоподготовка и участие в курсове, семинари и други форми на обучение, да изучават и внедряват в практиката научните достижения в областта на спорта; 

 

9. да проявяват етичност, справедливост, уважение към спортистите и своите колеги и непримиримост към неспортсменски постъпки и прояви; 

 

10. да  изпълняват  и  други  функции,  свързани  с  длъжността  или  задачи, поставени  от КСТ, ТС и УС на БФСТ. 

 - да изпълняват нормативните актове и документи на БФСТ

 - да изпълняват договорните си задължения относно подготовката и участието в състезания на състезателите от НО

 - да провеждат подготовката съгласно учебно-тренировъчните планове

  - да участват в експертните обсъждания на подготовката на своите състезатели

 

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

  Чл.15. Финансовите условия на главния треньор и личните треньори на състезателите от Основния състав на НО се определят с договор, който се сключва с УС на БФСТ за една година с опция за продължение при отсъствие на промяна на обстоятелствата по договора.

     Чл.16. Консултантите и техническите лица на НО се наемат за работа от УС на БФСТ с договор и по препоръка на ръководството на НО и ТС.

     Чл.17. Разходите за осъществяване на дейността на НО се осигуряват в строго съответствие с договора на БФСТ с ММС за съответната година.

     Чл.18. Всеки състезател от основния състав на НО и личният му треньор са длъжни да подпишат договор в строго съответствие с договора на БФСТ с ММС за съответната година.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

. Чл.19. (1)Участието в обявените тренировъчни лагери на НО е задължително за състезателите и личните им треньори.

      (2) Участието в Международни турнири и Държавни първенства по възраст и по клас, организирани от БФСТ са задължителни за НО. 

     (3) Участието в две Държавни първенства за Ранг-листата на БФСТ, са задължителни за НО и ПО. 

    Чл.20.При неспазване и нарушения на разпоредбите на Спортно-техническото и Треньорското ръководство на НО и настоящите правила, се прилагат следните наказания:

   1. предупреждение на спортно-техническото ръководство за отстраняване от НО 

   2. глоба, определена от спортно-техническото ръководство на НО и утвърдена от УС на БФСТ;

   3. отстраняване от НО по предложение на ТС, утвърдено от УС на БФСТ;

    Чл.21. За неуредените въпроси по настоящия Правилник се прилагат разпоредбите на Устава на БФСТ, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателствона Република България.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Промени и допълнения по настоящата Наредба могат да се правят единствено с решение на ТС на БФСТ, утвърдени от УС на БФСТ.

§ 2. Жалби и възражения по настоящата Наредба се разглеждат от ТС и при необходимост от УС на БФСТ.

§ 3. Настоящата Наредба е изготвена и приета от ТС  на БФСТ в Протокол No 4 от 04.08.2016г.и влиза в сила от момента на утвърждаването и от УС на БФСТ.
§ 4. Настоящата Наредба утвърдена от УС на БФСТ в Протокол No 3 от 25.08.2016г.