Наредба за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри към БФСТ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тази наредба се определят: 

 1. изискванията за изпълнение на длъжности от спортно-педагогическите кадри и функционалните характеристики на тези длъжности в системата на  Българска федерация по спортни танци; 
 2. повишаване на квалификацията на спортно-педагогическите кадри в системата на Българска федерация по спортни танци;
 3. регистрация на лицата по т. 1. в регистъра на БФСТ и в НР на ММС.

 

Чл. 2. (1) Спортно-педагогически кадри на Българска федерация по спортни танци са лицата, които извършват обучение и тренировки в системата на БФСТ, както и лицата, които предоставят спортни услуги, свързани с обучение и тренировки по спортни танци и спортни танцови дисциплини.  

(2) Учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност по спортни танци и спортни танцови дисциплини се осъществява в спортни клубове, редовни членове на БФСТ.

(3) Длъжностите, които могат да изпълняват спортно-педагогическите кадри, са:  

 1. инструктор; 
 2. помощник-треньор; 
 3. треньор; 
 4. старши треньор; 
 5. главен треньор.  

(4) Длъжностите по ал. 3 по спортни танци и спортни танцови дисциплини могат да се изпълняват само от лица, които отговарят на изискванията, определени в глава втора.  

(5) Спортните клубове, членове на БФСТ са длъжни да не допускат лица, които не отговарят на изискванията на глава втора, да изпълняват длъжности по ал. 3. 

 

Раздел II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ОТ СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 

 

Чл. 4. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността "инструктор" са: 

 1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация по професиите "помощник-инструктор" ,  "инструктор" и "инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение в ЦПО към БФСТ; или 
 2. завършено средно образование и придобита професионална квалификация по част от професията "помощник-треньор" по спортни танци, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение в ЦПО към БФСТ, с хорариум не по-малко от 400 присъствени учебни часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични предмети; или 
 3. завършено средно образование и проведено допълнително обучение по спортни танци в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" по специализиран учебен план с хорариум не по-малко от 200 академични часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини.  

 

Чл. 5. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността "помощник-треньор" са: 

 1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация "помощник-треньор по спортни танци" в ЦПО към БФСТ или  "треньор по спортни танци” съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение; или 
 2. завършено средно образование и проведено допълнително обучение по спортни танци в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" по специализиран учебен план с хорариум не по-малко от 500 академични часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини; или 
 3. наличие на образователно и квалификационно ниво по чл. 4, т. 1 и три години професионален опит като инструктор; или 
 4. наличие на образователно и квалификационно ниво по чл. 4, т. 1 или 3 и спечелени медали по спортни танци от световни и европейски първенства (за мъже и жени).  

 

Чл. 6. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността "треньор" са: 

 1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" – "треньор по вид спорт"; или 
 2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и придобита професионална квалификация "треньор по спортни танци" в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт"; или 
 3. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Спорт" или "Педагогика на обучението по физическо възпитание" и придобита професионална квалификация "треньор по спортни танци" съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.  

  

Чл. 7. (1) Минималните изисквания за изпълнение на длъжността "старши треньор" са: 

 1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" – "треньор по спортни танци", и две години професионален опит като помощник-треньор и/или треньор по съответния вид спорт; или 
 2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобита професионална квалификация "треньор по спортни танци" в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" и четири години професионален опит като помощник-треньор и/или треньор по съответния вид спорт. 

(2) За лицата, притежаващи образователна и научна степен "доктор" в професионално направление "Спорт" или спечелили медали по спортни танци от олимпийски, световни и европейски първенства (за мъже и жени), се изисква една година професионален опит като помощник-треньор и/или треньор по съответния вид спорт. 

 

Чл. 8. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността "главен треньор" са: 

 1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Спорт" след придобита професионална квалификация "треньор по спортни танци" в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" и пет години професионален опит като треньор и/или старши треньор по съответния вид спорт; или 
 2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Спорт" или "Педагогика на обучението по физическо възпитание" след придобита професионална квалификация "треньор по спортни танци" в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт", спечелени медали по съответния вид спорт от олимпийски игри, световни и европейски първенства (за мъже и жени) и три години професионален опит като треньор и/или старши треньор по съответния вид спорт. 

 

Раздел III. ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 

 

Чл. 9. Длъжността "инструктор" включва следните основни функции: 

 1. препоръчва спортни дейности и провежда обучение на групи в спортния клуб; 
 2. организира и провежда спортни занимания в областта на спорта за всички; 
 3. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания и при осъществяване на спортни дейности; 
 4. спомага за постигане на среда с минимален риск от разпространение и употреба на допинг сред спортистите и лицата, които спортуват в свободното време; 
 5. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").  

 

Чл. 10. Длъжността "помощник-треньор" включва следните основни функции: 

 1. извършва селекция на деца и ги насочва към занимания по спортни танци; 
 2. планира, организира и провежда обучение на деца и юноши в спортните клубовете по спортни танци под контрола на треньор; 
 3. подпомага подготовката и участието на деца и юноши в състезания от държавния и международния спортен календар на Българска федерация по спортни танци; 
 4. участва при извършване на анализ на подготовката и постигнатите резултати от спортистите; 
 5. организира своевременното преминаване на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 2 от 2015 г.); 
 6. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности; 
 7. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").

 

Чл. 11. Длъжността "треньор" включва следните основни функции: 

 1. планира, организира и провежда тренировъчни занимания в спортните клубове; 
 2. участва в организирането на състезанията на спортистите; 
 3. провежда тренировъчния процес със спортистите от националните отбори под контрола на старши или главен треньор; 
 4. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност; 
 5. участва в извършването на селекцията на спортистите за националните отбори; 
 6. организира своевременното преминаване на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност; 
 7. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности; 
 8. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей"); 
 9. подпомага и насърчава помощник-треньорите и инструкторите за подобряване на техните знания и умения.  

 

Чл. 12. Длъжността "старши треньор" включва следните основни функции: 

 1. планира, провежда, оценява и контролира тренировъчния и състезателния процес със спортисти в спортните клубове и националния отбор; 
 2. участва в извършването на селекцията на спортистите за националните отбори; 
 3. анализира резултатите и класиранията на спортистите; 
 4. подпомага треньора и помощник-треньора при провеждане на тренировъчния и състезателния процес; 
 5. разработва и предлага единна система за спортна подготовка по спортни танци; 
 6. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност; 
 7. организира своевременното преминаване на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност; 
 8. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности; 
 9. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").  

 

Чл. 13. Длъжността "главен треньор" включва следните основни функции: 

 1. управлява тренировъчния и състезателния процес на спортистите от националните отбори и от спортните клубове; 
 2. разработва и контролира изпълнението на програми, планове и модели за подготовка на спортистите от националните отбори и от спортните клубове; 
 3. внедрява иновативни, научноизследователски и методически подходи в подготовката на спортистите; 
 4. разработва и прилага комплексна методика за контрол на резултатите и класиранията, постигнати от спортистите на състезания; 
 5. контролира и оценява работата на треньорите и старши треньорите;
 6. определя спортистите за включване в националните отбори; 
 7. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност; 
 8. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности; 
 9. организира своевременното преминаване на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност; 
 10. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").  

 

Чл. 14. Функционалните характеристики по чл. 9 – 13 се прилагат по отношение на спортно-педагогическите кадри извън системата на БФСТ, само доколкото са съвместими със спецификата на дейността по предлагане на спортни услуги.  

 

Раздел IV. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 

 

Чл. 15. БФСТ полага грижа за квалификацията на кадрите чрез  ЦПО към БФСТ . 

 

Чл. 16. Спортно-педагогическите кадри, изпълняващи длъжността "инструктор", са длъжни да повишават своята професионална квалификация чрез: 

 1. самоподготовка; 
 2. частие в курсове, семинари и други видове обучения в ЦПО към БФСТ  най-малко веднъж на две години.   

 

Чл. 17. Спортно-педагогическите кадри, изпълняващи длъжности по чл. 2, ал. 3, т. 2 – 5, са длъжни да повишават своята професионална квалификация чрез: 

 1. самоподготовка; 
 2. участие в курсове, семинари и други видове обучения най-малко два пъти на четири години, от които веднъж в ЦПО към БФСТ  и  веднъж в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт". 

 

Чл. 18. БФСТ ежегодно организира информационни семинари  за запознаване с  нормативните актове, уреждащи обществените отношения в областта на физическото възпитание и спорта.  

 

Чл. 19. БФСТ ежегодно извършва мониторинг и контрол за спазване на изискванията на чл. 16 и 17 , както и  чрез картотекиране, регистрация и атестация  на спортно-педагогическите кадри.

 

Раздел V.  КАРТОТЕКА  И РЕГИСТЪР НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 

 

Чл. 20. (1) БФСТ ежегодно извършва  картотекиране на спортно-педагогическите кадри при спазване на следните правила:

 1. Спортните клубове, членове на БФСТ картотекират спортно-педагогическите си кадри чрез попълнена и заверена  бланка по образец.(Приложение 1)
 2. Срок за картотекиране- от 1 до 20 декември на предходната година.
 3. Звършено обучение – копие на  съответния документ;
 4. Заплатен годишен членски внос  в Треньорска колегия на БФСТ. 

(2) БФСТ води регистър на спортно-педагогическите кадри по спортни танци и танцови стилове, изпълняващи длъжности по чл.2  ал. 3 в спортните клубове, като първоначалната регистрация се извършва от ТС на БФСТ след подаване на следните документи: 

 1. Заявление по образец(Приложение 2). 
 2. Автобиография. 
 3. Документ  за спортно образование или професионална квалификация в област „Спорт”-копие. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се признават съгласно условията на Наредбата за държавните образователни стандарти  за признаване на придобито образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни училища, 
 4. Бланка за картотекиране по образец (Приложение 1) 

(3) БФСТ вписва в  НР на ММС спортно-педагогическите кадри по спортни танци и танцови стилове,  изпълняващи длъжностите по чл. 2, ал. 3. 

 1. Спортно-педагогическите кадри , работещи в СК се вписват при спазване изискванията на чл.20. (1) и (2)
 2. Физическите лица, които предоставят спортни услуги, се вписват при условията на чл.20,ал.(2)т.1-3 и заплатена административна такса
 3. Данните по ал. 2 се вписват от лице от ТС на БФСТ, изрично определено  от Председателя на БФСТ, въз основа на данните от регистра и картотеката  на БФСТ. Те носят отговорност за достоверността на въвежданата информация.  

(4) В едномесечен срок от възникване или промяна на обстоятелство, подлежащо на вписване, лицата по Чл. 20. (3) т. 3 въвеждат данните в регистъра .  

 

Чл. 21. (1) БФСТ издава треньорска карта на спортно-педагогическите кадри по спортни танци и танцови стилове , вписани в регистъра на БФСТ, в срок един месец от вписването в регистъра. 

(2) Треньорската карта се издава със срок на валидност четири години.  

(3) При заемането на друга длъжност по чл. 2, ал. 3 спортната федерация издава нова треньорска карта, съответстваща на новата длъжност на лицето, в срок един месец от заемането на новата длъжност.  

(4) БФСТ води регистър на издадените треньорски карти.   

 

Чл. 22. Спортно-педагогически кадри, които не са вписани в регистъра на ММС, нямат право да осъществяват дейности по обучение и тренировки и/или да изпълняват длъжностите по чл. 2, ал. 3.  

 

Чл. 23.При установяване на несъответствие с някое от изискванията , лицето се заличава от регистъра със заповед на министъра на младежта и спорта.  

 

Чл. 24. Спортно-педагогическите кадри имат право на социална защита.Треньорите могат да членуват в свой професионален съюз и да получават синдикална и професионална защита.

 

(3) ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Спортно-педагогически кадри, придобили професионална квалификация по спортни танци, могат да изпълняват длъжностите по чл. 2, ал. 3 в сходни видове спорт, за които няма предвидено обучение за придобиване на професионална квалификация в съответните училища.  

§ 2. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се признават съгласно условията на Закона за предучилищното и училищното образование, респ. Закона за висшето образование и нормативните актове по прилагането им. 

§ 3. Чуждестранни граждани, които не отговарят на изискванията на глава втора, могат да изпълняват длъжности по чл. 2, ал. 3 по решение на управителните съвети на лицензираните спортни федерации, ако: 

 1. притежават професионална квалификация по вида спорт, призната за равностойна на изискващата се съгласно глава втора, придобита в чужда държава съобразно изискванията на съответното национално законодателство; или 
 2. притежават спортно-педагогическа квалификация и/или правоспособност в съответствие с изискванията на международна спортна федерация по съответния вид спорт.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от министъра на физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 92 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2014 г.).  

§ 5. Наредбата е приета с решение №1 от Протокол № 9 / 04.06.2017г. на ТС на БФСТ и е утвърдена с решение № 4 oт Протокол № 8 / 15.07.2017г. на УС на БФСТ и влиза в сила един месец от публикуването на страницата на БФСТ.   

§ 6. Член 21 влиза в сила от 01.01.2018 г.   

§ 7. (1) Спортно-педагогическите кадри на БФСТ, които към влизане в сила на наредбата изпълняват длъжности, за които не отговарят на минималните изисквания, определени в глава втора, са длъжни да приведат професионалната си правоспособност и квалификация в съответствие с изискванията към изпълняваната от тях длъжност в срок четири години от влизане в сила на тази наредба.  

(2) Министърът на младежта и спорта заличава от регистъра по чл. 22, ал. 1 спортно-педагогическите кадри на БФСТ, които не изпълнят изискването по ал. 1 в посочения срок.  

(3) Спортно-педагогическите кадри на БФСТ, родени до 31.12.1969 г. включително, запазват длъжностите, които изпълняват към момента на влизане в сила на наредбата.