Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФСТ 2016 г.

НАРЕДБА ЗА

ПРИХОДИТЕ ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ НА БФСТ ЗА 2016Г.

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1 (1) С настоящата Нарeдба се уреждат видовете приходи от регламентирана дейност на БФСТ.

(2) БФСТ приема следните приходи от регламентирана дейност:

1. членски внос;

2. такси за упражняване на регламентирана спортна дейност;

3. имуществени санкции;

4. финансирания;

5. дарения без и под условие;

6. завещания;

 

чл. 2 (1) Размерът на членския внос се определя от Общото събрание на БФСТ.

(2) Такси за упражняване на регламентирана спортна дейност по чл. 10, т.1-3 от Устава на БФСТ се определят от Управителния съвет.

 (3) Размерите на имуществените санкции  се определят от Управителния съвет.

(4) Договори за финансиране на БФСТ се сключват от Председателя на БФСТ, след като условията на финансирането бъдат приети от Управителния съвет на БФСТ.

(5) Договорите за дарения без условия се сключват от Председателя на БФСТ.

(6) Договорите за дарения с условия се сключват от Председателя на БФСТ, след като условията бъдат приети с решение на Управителния съвет на БФСТ.

(7) Завещанията в полза на БФСТ се приемат с решение на Управителния съвет на БФСТ.

 

чл. 3.  За невнесените в срок приходи по чл. 1 ал. 2 т. 1- 4 в полза на БФСТ се дължи лихва в размер на 0.5%  на сто за всеки просрочен ден, но не повече от 50% на сто от размера на дължимата сума.

 

чл. 4 Плащанията по приходите от регламентирана дейност се документират и извършват съгласно Инструкцията за документиране на финансовата дейност на БФСТ.

 

II. ТАКСИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНА СПОРТНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 10  Т. 1-3 ОТ УСТАВА НА БФСТ

 

чл. 5. За упражняване на регламентирана спортна дейност на основание чл. 10 т. 1-3 от Устава БФСТ събира такси в размери и срокове, определи съгласно следната Тарифа:

 

Вид плащане

Сума (лв.)

Срок

Членски внос

100 лв.

20.12.2016г.

Картотекиране на състезател

10 лв.

20.12.2016г.

Лиценз на съдия:

Д и С

В и А

 

70 лв.

100 лв.

20.12.2016г.

Международен съдийски лиценз

250 лв.

20.12.2016г.

Картотекиране на треньор

30 лв.

20.12.2016г.

Регистрация на секретар, главен секретар

100 лв.

20.12.2016г.

ID карта

24 лв. на състезател

При внасяне на документите

Регистрация на новосформирана състезателна двойка

 

 

10 лв. на състезател

 

При внасяне на документите

Такса за запазване на дата за организиране на състезание

 

20 лв.

При внасяне на оферта

Право за организиране на състезание /КБ, ЗП, ОТ, МТ/

200лв на ден

Един месец преди провеждане на състезание

Вписване на КСТ в Регистъра на спортните организации

20 лв.

При внасяне на документите

Издаване на състезателна и съдийска книжка

10 лв.

При представяне на състезателна карта

Издаване на удостоверения, служебни бележки и др.лични документи по молба на КСТ

5 лв.

веднага

Обучителен семинар за придобиване на първоначален съдийски лиценз и повишаване на съдийски лиценз

400 лв.

При явяване

Явяване на изпит за съдия, секретар и др.

50 лв.

веднага

Внасяне от КСТ на жалба, възражение и др. документи изискващи срочен отговор

50 лв.

веднага

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба е приета на 12.11.2015г.от УС на БФСТ  на основание чл. 10 от Устава на БФСТ и чл. 41 т. 11 от Устава на БФСТ и влиза в сила от датата на нейното приемане.