Наредба №8 от 18 март 2005г. за провеждане на задължителни, периодични и предсъстезателни медицински прегледи

Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г.

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.

 

Чл.2. Задължителните медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт, в зависимост от обема на прегледа се извършват в лечебни заведения, определени от Министерския съвет.

 

Чл.3. Задължителните медицински прегледи са:

1. начални;

2. периодични;

3. предсъстезателни.

Чл.4. Лица, упражняващи физическо възпитание и спорт, на които не са извършени предвидените в наредбата задължителни медицински прегледи, не се допускат до спортни състезания.

Чл.5. (1) Началният медицински преглед се извършва за установяване на здравословното състояние на лица, които желаят да упражняват физическо възпитание и спорт, и за да се изключат заболявания, които са противопоказани за спортна дейност (или за съответния вид спорт).

(2) Началният медицински преглед се извършва в обем от клинични прегледи и изследвания, указани в приложение № 1.

(3) Извършеният преглед се вписва в медицинската документация, издавана от лечебното заведение. На лицето се издава медицинско удостоверение по образец съгласно приложение № 2, което се предава за съхранение при организаторите на спортната дейност.

 

Чл.6. (1) На периодични медицински прегледи два пъти в годината подлежат лицата, упражняващи физическо възпитание и спорт от следните видове: биатлон, всички видове бойни спортове, бокс, вдигане на тежести, гребане, кану-каяк, колоездене, кънки, маратон, мотоциклетизъм, ръгби, ски, ски бягане, спортно ходене, триатлон и хокей на лед.

(2) На периодични медицински прегледи един път в годината подлежат лицата, упражняващи физическо възпитание и спорт от всички останали видове извън тези по ал. 1.

(3) На периодичен медицински преглед един път в годината подлежат спортни съдии по баскетбол, бокс, всички бойни спортове, ръгби, футбол, хандбал, хокей на лед и хокей на трева.

(4) На периодичен медицински преглед един път в годината подлежат членове на Планинската контролно-спасителна служба, които дават наряд.

 

Чл.7. (1) Периодичният медицински преглед се извършва в обем съгласно приложение № 3.

(2) Ръководителите на спортните федерации, клубове и групи, треньорите или лекарите на отбори в определения за прегледа ден представят състезателите в лечебното заведение по чл. 2 с документ за самоличност и спортно-състезателен картон.

(3) Всички състезатели от националните и олимпийските отбори на Република България задължително трябва да имат спортно-състезателен картон.

(4) Извършеният периодичен преглед се вписва в медицинската документация, издавана от лечебното заведение, и на лицата по чл. 6 се издава медицинско удостоверение по образец съгласно приложение № 4 със заключение "допуска се" или "не се допуска" до участие в спортно-състезателна дейност, което служи за картотекиране в съответния клуб и се предава в администрацията на клуба.

(5) На състезател без спортно-състезателен картон заверката за периодичен медицински преглед се извършва в "списък на състезателите, подложени на периодичен преглед" (приложение № 5) на съответната спортна организация с подпис и печат на същата.

(6) Медицинското удостоверение се издава в два екземпляра, като вторият екземпляр се съхранява в лечебното заведение за срок 8 години.

(7) Медицинското удостоверение по ал. 4 е валидно за срок 6 месеца за лицата, упражняващи физическо възпитание и спорт от видовете по чл. 6, ал. 1, и съответно една година за лица от всички останали видове спорт, както и за спортни съдии по чл. 6, ал. 3.

 

Чл.8. (1) На предсъстезателни медицински прегледи подлежат лицата, упражняващи физическо възпитание и спорт, при тяхното участие в състезания от всички видове спорт.

(2) Предсъстезателният медицински преглед е клиничен и след извършването му се разрешава или забранява участие в състезанието.

(3) Състезателите се явяват на предсъстезателен медицински преглед в лечебното заведение, в което са извършени периодичните медицински прегледи. По изключение при продължителен лагер-сбор или състезание в друго населено място извън постоянното местоживеене предсъстезателният медицински преглед може да бъде извършен в друго лечебно заведение след представяне на спортно-състезателен картон или "списък на състезателите, подложени на периодичен медицински преглед" със заверен периодичен медицински преглед.

(4) Ръководителите на отборите в рамките на три дни преди деня на състезанието осигуряват провеждането на предсъстезателните медицински прегледи.

(5) Лекарят, извършил предсъстезателния медицински преглед, вписва в Списък на състезателите, подложени на предсъстезателен медицински преглед (приложение № 5), имената на спортистите, които допуска за участие в състезанието, вписва датата, мястото на прегледа, името и фамилията си, състезанието, за което е извършен прегледът, броя на допуснатите състезатели с цифри и с думи и го подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение. Списъкът се представя на отговорника или треньора на отбора за явяване на състезанието.

(6) Списъкът на състезателите, подложени на предсъстезателен медицински преглед, се издава в два екземпляра, като вторият екземпляр се съхранява в лечебното заведение за срок 5 години.

 

Чл.9. Допълнителни медицински прегледи се извършват при налични показания по преценка на лекаря, заверил периодичните медицински прегледи, и при изисквания на спортните федерации.

 

Чл.10. Дежурните медицински лица нямат право да извършват предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт, в деня на провеждане на състезанието.

 

Чл.11. Преминаването в по-горна възрастова група на лица, ненавършили съответната възраст и упражняващи физическо възпитание и спорт, се допуска след медицинско освидетелстване в лечебните заведения, определени от Министерски съвет, съгласно изискванията на спортните федерации, съюзи и организации.

 

Чл.12. За нарушение или неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица се наказват по реда на чл. 65 и 66 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тази наредба "лица, упражняващи физическо възпитание и спорт" са лицата, които системно участват в тренировъчна и спортносъстезателна дейност, провеждат занимания с физически упражнения и спорт в училищата при организирането на извънкласна и извънучилищна спортна дейност, спортни състезания и спортно-туристически прояви.

Преходни и Заключителни разпоредби

§2. Наредбата се издава на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № 30 от 1996 г. за провеждане на профилактични медицински прегледи на лица, включени в спортни занимания и активно спортуващи (ДВ, бр. 3 от 1997 г.).

§3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

 

Обем на начален медицински преглед

1. Клиничен преглед от лекар с призната специалност по вътрешни болести и/или спортна медицина.

2. Антропометрия

3. ЕКГ в покой

4. Функционален тест за изследване на сърдечно-съдовата система в зависимост от възрастта и вида упражняван спорт:

- велоергометрия с ЕКГ контрол за лица над 10-годишна възраст;

- тест на Мартине или Руфие - за лица под 10-годишна възраст.

5. Заключение от специалист по спортна медицина.