Наредба на БФСТ за определяна на реда за подаване на заявки за организиране на състезание по спортни танци в РБ

 

Глава първа

Общи правила

 

1. Настоящата наредба регламентира реда за подаване на заявки от КСТ, членове на БФСТ за организиране и провеждане на състезания по спортни танци. 

2. Правото да подават заявки за организиране на състезания по спортни танци имат само Клубове редовни членове на БФСТ. 

3. Подаването на заявка е акт с който спортния клуб официално декларира и потвърждава своето желание да организира състезание по спортни танци.

 

Глава втора

Ред и срокове за подаване на заявки

 

1. Категоризиране на състезанията по спортни танци според тяхната важност.

- Държавно първенство първи ранг / провежда се веднъж годишно за всички възрастови групи/.Датата и мястото на провеждане се определя от УС на БФСТ.

- Международни състезания (Международни турнири) – МТ;

- Състезания от веригата Купа България (ДП – ІІ ранг) – КБ ;

- Държавен турнир – ДТ;

- Зонови първенства – ЗП;

- Открити турнири - ОТ;

- Турнири по покана /закрити турнири/

 

2. Изисквания относно съдържанието на заявката:

- Вид и ранг на състезанието

- Дата на провеждане

- Място на провеждане

- Условия в спортната зала/танцова площ,покритие,озвучаване, съблекални и др./

- Обезпечаване на възнаграждение на обслужващия екип на състезанията.

- Описание на награден фонд

 

3. Финансови условия:

1. Заявката до офиса на федерацията задължително се придружава с копие от банково бордеро, удостоверяващо превода на определената такса в което да са посочени датата и часа на банковият превод.

2. Датата на банковото бордеро се счита за дата на подаване на заявката. Датата на заявката не трябва да се отличава от датата на банковият превод. Датата на банковото бордеро не може да бъде по-ранна от датата на подписаната заявка.

3. Заявката се счита за невалидна, ако не е придружена от съответното банково бордеро.

4.При възникване на спор и съвпадение на датата на банковото бордеро, определящ ще бъде часът на транзакцията.

5.Ако организаторът на състезание от ДСК, желае да проведе на същите дати паралелно Открит турнир, той може да го оферира в същата заявка.

4.Срокове:

4.1. Срокът за приемане на заявки за организиране на състезания от ДСК и

евентуално придружаващи ги ОТ е от 01 (първи) февруари до 20 (двадесети)

октомври на предходната година.

4.2. От 20 октомври до 20 декември на същата година се приемат заявки от организатори, които искат да организират само ОТ. Те трябва да съобразят датите на своите заявки с вече оформения проект за спортен календар на състезанията от ДСК и МТ който се публикува на електронната страница на БФСТ.

4.3. Редът за подаване на заявки за ОТ е същия както за състезания от ДСК.

 

Глава трета

Заключителни разпоредби

 

1. Промени по тази наредба могат да се правят само с писмено решение на УС на БФСТ. 

2. Жалби, възражения и предложения по настоящата наредба се разглеждат от УС на БФСТ на първото заседание на УС, но не по-късно от 60 дни от завеждането им в офиса на Федерацията. 

3. Настоящата наредба влиза в сила от датата на нейното приемане от УС на БФСТ и в срок до 3 дни се публикува на електронната страница на БФСТ. Наредбата е приета с Решение на УС на БФСТ прието с Протокол № ….от …2011г.