Етичен кодекс на съдията по спортни танци

СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Преамбюл

2. Конфликт на интереси

3. Правила за съдиите

4. 0бщи правила за поведение на съдиите

5. Основни изисквания към съдиите

б. Жалби с/у съдиите по време на състезание

7. Други жалби с/у съдиите

8. Дисциплинарни мерки с/у съдиите

 

1. Преамбюл

1.1 .Понеже основната цел е- включването на спортните танци в програмата на Олимпийските игри IDSF изисква съдиите да работят в съответствие с нормите на етиката, отразяващи ценностите и принципите заложени в устава на Олимпийските игри.

1.2. Целта за приемане на „ Етичен кодекс на съдията по спортни танци/ по нататък наречен за краткост „кодекс,, / е да се формират норми за поведението на съдиите, които ще дадат възможност на всеки съдия първостепенно да обезпечи - честна, компетентна и ефективна работа на себе си и на цялата съдийска бригада в цялост.

1.3.Правилата и стандартите изложени в дадения „ кодекс,, ще помогнат на съдиите да показват правила на поведение позволяващи им да се чувстват уверено , както м/у колегите си , така и със състезателите , а също така с представителите на други организации имащи отношение към тяхната дейност.

1.4. Трябва да се отбележи , че „ кодекса,, не претендира да обхване и реши всички ситуации , които могат да възникнат по време на дадено събитие.

1.5. „ кодексът,, е съобразен със всички съвременни изисквания на IDSF и е задължителен за спазване както от съдиите лицензирани от IDSF така и от съдиите на българската съдийска колегия.

 

2. Конфликт на интереси

  • Конфликт на интереси в дадения случай се явяват , всички интереси,отношения или действия , които препятстват изпълнението на преките и косвени задължения на съдиите по оценяване на участниците в дадено състезание -по достойнство без предубеждения и принуда. Конфликтът на интереси възниква в частност тогава когато личните интереси на съдията влияят в/у неговата работа или на възможността да работи в унисон с принципите на IDSF, т.е. в интерес на участниците в състезанието.
  • Съдията е длъжен да спазва правилата заложени в този „ кодекс,, и да напусне съдийската комисия в случай на възникване на конфликт на интереси.

 

З. Правила за съдиите

3.1 .Съдията няма право да оценява в дадено състезание и трябва да напусне съдийската комисия ,ако той/тя знае или предполагат че неговото/нейното физическо или умствено състояние не позволяват качествено изпълнение на необходимата работа.

3.2. Съдията няма право да оценява в дадено състезание и трябва да напусне съдийската комисия, ако някой от участниците в състезанието участва негов роднина по права или съребрена линия.

3.3. Съдията няма право да приема извън хонорара пари,възнаграждения,подаръци и други материални ценности , а също обещания за проява на бъдещо внимание и благосклонност от който и да е участник,организатор или трети лица свързани пряко или косвено с даденото състезание.

3.4. Съдията няма право да дава недействителни сведения относно неговата съдийска категория,стаж и акредитация за състезанието.

3.5. Съдията няма право по време на състезанието да тренира, обучава, напътства, рекламира или протежира двойка участваща в същото .

З.б. Съдията е длъжен да се въздържа от публично изказване на неговата позиция относно двойка, която му предстои да оценява или вече е оценявал.

3.7. Съдията няма право да обсъжда с участник качеството на изпълнение на последния до края на състезанието

3.8. Съдията няма право да заплашва или по друг начин да оказва давление в/у другите съдии.

3.9. Съдията няма право да поема задължения, от които един от участниците в състезанието ще получи преимущество пред друг.

3.10. Съдията няма право да търси друг способ да повлияе на резултатите от състезанието освен, чрез честно и компетентно съдийстване .

3.11. Съдия не влизащ в състава на съдийската комисия в дадено състезание няма право да обсъжда с членове на комисията оценяващи това състезание качеството на изпълнение на участниците , а също така и техни предишни резултати от други състезания. 

 

4. Общи правила за поведение на съдиите

  • Съдиите са длъжни да спазват следните правила за поведение за да съхранят най високите стандарти на етика за поведение.

4.1. Поведението на съдията трябва да съответства на спортсменския дух независимо от това дали това става на състезанието или извън него.

4.2. Във своите решения съдията трябва да бъде последователен, обективен и безпристрастен. Съдийстването с пристрастие подкопава основните концепции на състезаването и правилна конкуренция.

4.3. Преди края на състезанието да не обсъжда с треньори, съдии, състезатели, организатори , публика и др. своите оценки за изявата па състезателите .

4.4. В случаите когато кодексът позволява съдията да съдийства двойки които той тренира или е тренирал в миналото , то това обстоятелство по никакъв начин не трябва да влияе върху обективността на оценките му.

4.5. Съдиите трябва да поддържат и развиват съдийските си умения,да се интересуват от последните нововъведения в техниката и танцувалният стил , а също така да следят всички изменения в правилата и политиката на международната федерация отнасящи се до съдийството.

4.6. Преди и по време на състезанието , на което съдийства не трябва да употребява алкохол ,

  • енергетични, стимулиращи и други с наркотично действие вещества.

4.7. Във всичко останало съдията трябва действа така ,че да не урони престижа на танцовия

  • спорт, колегията и федерацията.

 

5. Основни изисквания към съдиите

  • Основни изисквания към съдиите се състоят в това, че всеки съдия който е поел ангажимент да съдийствува на дадено състезание трябва да:

5.1. Да се яви на време в мястото за провеждане на дадено състезание в физическо и умствено състояние което позволява качествено изпълнение на необходимата работа. 

5.2. да се представят на Главния съдия и организатора на състезанието, в което са членове на съдийска комисия

5.3. да си изясни програмата и собственото участие на даденото събитие

5.4. по време на състезанието съдията да заема такава позиция с която да не пречи на колегите си и на другите участници в състезанието и същевременно да има максимална видимост. 

5.5. да съдийства независимо и да не сравнява своите оценки с тези на другите съдии. 

5.6. всички отбелязвания в съдийските фишове и чернови се правят изключително само с мастило или химикал, а поправките се подписват от автора им. 

5.7. да не се опитва да се запознае с имената,номерата,етническата и националната принадлежност на участниците с помощта на официалната програма или други източници на информация до края на турнира.

5.8. да следва инструкциите на главния съдия и да се съсредоточи изключително на съдийството, да не общува с публиката,с колегите съдии или двойките,да не се занимава със странични дейности ,като снимане,говорене по телефон и други от този род. 

 

6. Жалби с/у съдиите по време на състезание

6.1. По време на състезание главния съдия е задължен да следи дали всички съдии, независимо дали съдийстват на това състезание или не , спазват кодекса.

6.2. Всички жалби отнасящи се до работата на съдиите трябва да са в писмен вид и се предават на главния съдия.

6.3. Ако главния съдия има основания да вярва че един или няколко от колегите му са нарушили кодекса, то той/тя трябва:

-да уведоми съответния съдия за постъпилата жалба по негов адрес

-да изясни възникналата ситуация с него

-незабавно да предприеме мерки съответстващи на кодекса за решаване на проблема,даже и с цената на отстраняване на съответния съдия от състезанието

-да документира инцидента и своите предположения и подозрения относно ситуацията с адрес РСС 

 

7. Други жалби с/у съдиите

7.1. След обявяване на резултатите от състезанието всички други жалби за предполагаемо нарушаване на кодекса трябва да се изпращат до РСС 

7.2. Жалбите няма да се разглеждат ако: -не са в писмен вид

-не е подписана от ищеца или негов официален представител -подадена е по късно от 14 дни от датата на събитието

7.3. Ако жалбата отговаря на критериите за разглеждане, то тя ще бъде разгледана на следващо заседание на РСС.

7.4. РСС е длъжен да разгледа съответната жалба, независимо дали смята че ситуацията описана в нея е маловажна или преувеличена, или се основава на слухове или доказателства. 

7.5. Отговорът на жалбата трябва да е в писмен вид. 

 

8. Дисциплинарни мерки с/у съдиите 

8.1.Съдия който:

-явно нарушава кодекса или по друг начин демонстрира грубо нарушение на своите задължения -дава основание да бъде заподозрян в действия не отговарящи на моралния облик на съдията описан в кодекса в съответствие с нормите на етиката , отразяващи ценностите и принципите заложени в устава на Олимпийските игри.

То РСС на БФСТ го взима под внимание и трябва да разгледа случая на следващото си заседание.

Утвърден с Протокол №2 на СС от 06.04.2013г.