Дисциплинарен правилник ПРОЕКТ 2016

Глава Първа

Общи положения

 

Чл. 1 Настоящият правилник се отнася за вътрешните норми на Българска федерация по спортни танци (БФСТ), дисциплинарните нарушения и наказания, както и процедурите за тяхното налагане, реда на обжалване и осигуряването на необходимите гаранции за защита правата на клубовете, треньорите, съдиите, състезателите и длъжностните лица.

 

Чл. 2 Правилникът се прилага за всички дисциплинарни нарушения в системата на БФСТ, с изключение на случаите, съдържащи се в други нормативни актове, даващи основание за различно разглеждане.

 

Чл.3 Дисциплинарни нарушения са: неспортсменско и неетично поведение; нарушение на вътрешните норми на БФСТ преди, по време и след състезания; нарушение на официални документи и решения на БФСТ, Световната федерация по спортни танци (WDSF), както и всички постъпки, които се наказват по дисциплинарен път.

 

Чл. 4 Дисциплинарни са нарушенията, извършени от състезатели, ръководители, длъжностни лица, членове на главно съдийско ръководство, съдии и треньори, които са обявени по реда, определен в настоящия правилник.

 

Чл. 5 Видове наказания са: предупреждение; парична глоба; временно спиране или отнемане на треньорски права; временно спиране или отнемане на съдийски права;отнемане на точки от крайния резултат на състезателната двойка и/или на състезателя.

 

Чл. 6 Клубовете по спортни танци (КСТ), членове на БФСТ са отговорни за поведението на техните състезатели, ръководители, членове, съдии и треньори, както и всяко друго лице, упълномощено от тях официално да ги представя по време на състезания и прояви.

 

Глава Втора

Нарушения и наказания на състезателите по спортни танци и Клубовете по спортни танци (КСТ), членове на БФСТ

Чл. 7 На състезателите и на спортните клубове, членове на БФСТ се налагат следните наказания:

 

ал.1 За неприлично поведение, жест или обида към треньор, съдия, длъжностно лице или състезател преди, по време или след спортна проява – парична глоба за СК в размер на 20 % от минималната работна заплата за страната.

 

ал.2 За неспазване указанията на организаторите за време на спортна проява (регистрация, проба на подиума, програма за състезателния комплекс и т.н.) – парична глоба за СК в размер на 20 % от минималната работна заплата 

 

ал.3 За виновно причиняване на щети в зоната на състезателната или тренировъчни зали – заплащане на щетите. 

 

ал.4 За нарушаване дисциплинарните изисквания на Състезателен и съдийски правилник по време на състезание - наказание съгласно предвиденото в тези правилници.

ал.5 Нарушаване изискванията за организиране и провеждане на състезанията от ДСК: 

 

т.1 За демонстративно напускане на състезател или състезателна двойка по време на състезание – дисквалифициране.

 

т.2 При отказ за участие в официални церемонии (откриване и закриване) – парична глоба за СК в размер на 20 % от минималната работна заплата.

 

т.3 При отказ за участие в официалното награждаване - дисквалифициране.

 

т.4 За неявяване без основателна причина на заявена двойка на състезание, парична глоба за СК в размер на таксата за участие. 

 

т.5 За агресивни прояви, обиди и саморазправа от страна на родители или публика към противникови състезатели и/или състезателни двойки, треньори, съдии и/или други лица обслужващи спортната проява - отнемане на точките от крайния резултат на състезателя или състезателната двойка.

 

Чл.8 Наказанията по чл.7, Глава II от настоящия правилник се налагат както следва:

т.1 За нарушения по чл.7, ал.1,2,3, и ал.5, т.2 и т.4,– от Дисциплинарната комисия към БФСТ след доклад на Главния съдия на състезанието.

т.2 За нарушения по чл.7, ал.4 и ал.5, т.2, т.3, т.5– от Главния съдия на състезанието.

 

Чл.9 Нарушенията и наказанията, на които подлежат членовете на НО, са фиксирани в личните договори на състезателите и Наредба за НО на БФСТ. 

 

Чл.10 Наказанията на състезателите - членове на НО, се предлагат от треньорското ръководство и се налагат с решение на УС на БФСТ. 

 

Глава Трета 

Нарушения и наказания на треньора по спортни танци

 

Чл.11 На треньора по спортни танци се налагат наказания при извършване на следните нарушения:

 

ал.1 За навлизане в зоната на секретариата или съдиите и обезпокояване на секретар, съдия или член на главното съдийско ръководство по време на състезание – отнемане на точките от крайния резултат на състезателя или състезателната двойка. При системни нарушения /повече от два пъти/- лишаване от право да пребивава в състезателната зала за 2 поредни състезания, в които клубът му участва.

 

ал.2 Неприлично поведение, обида и/или саморазправа със съдиите по време на спортната проява – отнемане на точките от крайния резултат на състезателя или състезателната двойка. При системни нарушения /повече от два пъти/- лишаване от право да пребивава в състезателната зала за 2 поредни състезания, в които клубът му участва.

 

ал.3 Обида или саморазправа към колеги или други длъжностни лица или състезателки преди, по време и след състезание – отстраняване от състезателната зала до края на състезанието и парична глоба в размер на една минимална работна заплата.

 

ал.4 Доказано използване на непозволени тренировъчни, педагогически и психологически методи и средства или физическа саморазправа със състезател по време на състезание – глоба в размер на 20 % от минималната работна заплата.

 

ал.5 Доказано упражняване на физически и психически тормоз над състезател по време на тренировъчния и състезателен процес - лишаване от треньорски права за период до 2 години.

 

ал.6 Доказано системно нарушаване /повече от 2 пъти/ на нормите, залегнали в Етичния кодекс на работещите с деца и нарушенията описани по-горе в ал.5 и ал.6 – лишаване от треньорски права завинаги.

 

ал.7 При употреба на забранени медикаменти от състезателите му – съгласно Правилника за употреба на допинг.

 

Чл.12 Наказанията на треньорите описани в Глава III се налагат от:

 

т.1 Главния съдия на състезанието – за нарушения по чл.12, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4.

 

т.2 Дисциплинарната комисия на БФСТ, след Доклад на Главния съдия - за нарушения на чл.11, ал.1; ал.2., т.1; ал.3.т.1; ал.4, ал.5; 

т.3 Дисциплинарната комисия към БФСТ, след подадена писмено жалба от Председател на КСТ, състезател, треньор, законен представител за малолетните и непълнолетни състезатели или други длъжностни лица, участващи в учебно-тренировъчния процес - за нарушения на чл.11, ал.6 и ал.7 от Глава III.

т. 4 УС на БФСТ утвърждава наказанията по чл.11, ал.6 и ал.7 от Глава III след Доклад на Дисциплинарната комисия на БФСТ.

 

Чл.13 При наложени наказания по чл.1, ал.5, ал.6 и ал.7 от Глава III, треньорът се заличава от Националния регистър на спортно—педагогическите кадри към ММС. 

 

Чл.14 Всички наложени наказания се публикуват на сайта на БФСТ. 

 

Глава Четвърта

Нарушения и наказания на съдиите по спортни танци

 

Чл.15 Правата, задълженията и наказанията на съдиите са описани подробно в Правилника на съдийския съвет.

 

Чл.16 Случаи, които не са залегнали в Правилника на съдийския съвет, се докладват на Дисциплинарната комисия на БФСТ. 

 

Чл.17 За нарушения по чл.16 Дисциплинарната комисия на БФСТ може да наложи следните наказания:

 

ал.1 Глоба на съдията и/или СК до една минимална работна заплата.

 

ал.2 Понижаване в категория за определен срок.

 

ал.3 Отнемане на съдийски права за определен срок.

 

ал.4 Отнемане на съдийски права завинаги.

 

Глава пета

Процедура по налагане на наказанията

 

Чл.18 Предложенията за наказания, налагани от Дисциплинарната комисия (ДК) на БФСТ, се внасят в писмен вид до 48 часа след констатираното нарушение. Сигнали, неподадени в определените срокове и без необходимите доказателства, не се разглеждат. Изключение правят наказанията, които според настоящия правилник се прилагат незабавно.

 

 

Чл.19 Необходимите документи и доказателства се представят от заинтересованите страни. 

 

Чл.20 След вземане на решение, ДК отговаря писмено на подателя на сигнала в срок от 1 седмица, като се подписва от председателя и членовете на комисията, участвали в заседанието.

 

Чл.21 Решението на ДК може да бъде променено или отменено само от УС на БФСТ.

 

Чл.22 Решенията на ДК могат да се обжалват в писмен вид пред УС на БФСТ. Жалбата се подава в срок от 7 дни от датата на уведомяване.  След като окомплектова делото, ДК в тридневен срок изпраща цялата преписка до УС на БФСТ за разглеждане. 

 

ал.1 Право за подаване на жалби имат всички засегнати страни.

 

ал.2 В случай на обжалване СК се представлява от представляващите го по съдебно решение или от официално упълномощено лице/лица. Те могат да бъдат подпомагани от юридически съветници. При внасяне на обжалване,  в БФСТ се внася такса в размер на 100 лева.

 

Чл.24 Дисциплинарната комисия взима решенията си с мнозинство от 2/3.

 

Чл.25 Наказанията влизат в сила незабавно или след официално писмено уведомяване за решението на ДК.

 

ал.1 В случай на обжалване решението на ДК, изпълнението на наказанието се спира до разглеждането на жалбата и решението на УС на БФСТ.

 

Чл.26 Решението на УС на БФСТ е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

§1.Настоящият правилник е съобразен с нормите, залегнали в:

Закон за лицата и семейството

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Устав на БФСТ

Правилник на Съдийския съвет

Статут на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателна дейност на БФСТ

Статут на спортистите аматьори и спортистите професионалисти, участващи е тренировъчната и спортно-състезателна дейност на БФСТ

Етичен кодекс на работещите с деца.

Наредба за националния отбор по спортни танци

 

§2 Всички казуси, незасегнати в настоящия Правилник се разглеждат и решават от УС на БФСТ, съобразно действащото Българско законодателство.

 

§3 Настоящият Правилник е утвърден от УС на БФСТ с Решение №..., Протокол №... от .... г.