Административно-устройствен правилник на БФСТ

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 1. Настоящият правилник определя структурата, дейността и организацията  на работа в БФСТ.
 2. Правилникът се приема УС на БФСТ и има и задължителен характер за всички членове на БФСТ.
 3. Промени в Правилника могат да се правят единствено от ОС на БФСТ.

 

ІІ.КЛУБОВЕ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ.

 1. Изготвят свой финансов и административен правилник, в който регламентират:
 • Състезателни права на спортистите.
 • Селекция на танцовите двойки.
 • Състезателна дейност.
 • Тренировъчна дейност.
 • Спортни услуги.
 • Екипировка.
 • Създаване и поддържане на материалната база.
 • Картотекиране на спортните кадри-треньори , съдии и секретариат.
 • Организиране на състезания.
 • Организиране и участие в квалификационни курсове, семинари и тренировъчни лагери.
 1. Изготвят годишен план за спортна подготовка и развитие.
 2. Отчитат дейността си съгласно Инструкцията на Агенцията за младежта и спорта и Наредбата на БФСТ за ДСК.
 3. Стриктно спазват сроковете определени от Агенцията за младежта и спорта и БФСТ: картотекиране, заявки за състезания, членски внос и други такси, лицензии, отчетна документация, програми за развитие и др.
 4. Всички официални документи трябва да са заверени от КСТ(подпис, печат, Протоколи от УС или ОС).
 5. КСТ изискват указания, консултантска и методическа помощ, сътрудничество и съдействие за оформяне на документи, за административната и финансовата дейност от отговорника на съответното направление.
 6. КСТ, треньори, съдии, състезатели и спортни деятели отправят всички свои молби, жалби и въпроси писменно в офиса на БФСТ и получават отговор, в съответствие със сроковете, упоменати в Устава и правилниците на БФСТ.

 

ІІІ.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

 1. Разработва формирането и реализирането на националната политика в областта на спортните танци съвместно с КСТ.
 2. Приема Програма за развитие, координира дейностите по изпълнението и и я отчита пред Агенцията за младежта и спорта и ОС на БФСТ.
 3. Взаимодейства и подпомага спортните клубове.
 4. Организира централизираната подготовка на Националния отбор.
 5. Организационно и финансово подпомагане участието в Световни и Европейски първенства.
 6. Утърждава Държавния спортен календар и всички предложения и документи на помощните комисии.
 7. Подпомага и координира научно-изследователската и приложна дейност и квалификацията на кадрите по спортни танци.
 8. Разпределя субсидиите от БСТ на база нормативните изисквания на БФСТ и Агенцията за младежта и спорта за отчитане дейността и финансиране на спортните клубове.
 9. Протоколът от заседанието на УС се подписва задължително от всички присъстващи веднага след приключване на заседанието. За всички решения, взети по телефона, секретаря изготвя протокол, към който се прилагат писмените съгласия (несъгласия) на членовете на УС в едноседмичен срок чрез писмо с обратна разписка.
 10. При три отсъствия на член от УС от редовни заседания проблемът се поставя пред ОС.
 11. Решения на УС, взети през текущата календарна година, се преразглеждат при поискване на поне трима от членовете.
 12. Всички решения се изпращат в едноседмичен срок до членовете на БФСТ.
 13. Взетите решения по писменни молби, въпроси и жалби се разпращат в срок от три дни до съответното физическо или юридическо лице, което участва в дейността на .

 

ІV.ПРЕДСЕДАТЕЛ на БФСТ:

 1. Изпълнява функциите, които са определени от устава на БФСТ.
 2. При осъществяване на своите функции се подпомага от Заместник Председателя.
 3. Свиква заседанията на УС,  като оповестява 10 дни предварително дневния ред и лицата, които трябва да докладват по точките от дневния ред.
 4. При необходимост свиква разширени заседания на УС, в които докладчици са назначените комисии.
 5. Контролира изпълнението на задачите, поставени от предходното заседание.
 6. Води заседанията на УС, които се с продължителност не повече от 8 часа на ден.
 7. При решаване на нетърпящи отлагане въпроси взема становището на членовете на УС по телефона.Същите са длъжни да му представят изразеното становище в писмена форма, което в последствие секретаря оформя в протокол, който се представя за подписване на следващото заседание на УС.
 8. Представлява БФСТ пред Агенцията за младежта и спорта, като периодично инициира работни срещи с цел консултантска, методическа и финансова подкрепа. 
 9. Назначава комисия за изготвяне на  едногодишен проект за спортно развитие на база Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България и Наредбите на Агенцията за младежта и спорта.
 10. Назначава комисия за изготвяне на програма за развитие на детско-юношеския спорт по спортни танци.
 11. Назначава ръководството  на Националния отбор.
 12. Назначава консултант за изготвяне проекти за финансово подпомагане на БФСТ по програмите на Агенцията за младежта и спорта и други НПО.
 13. Назначава комисии за изготвяне на нормативната база за категоризация на спортни клубове, съдии, треньори, секретариат и състезатели.
 14. Назначава комисия за изготвяне на Единна програма за спортна подготовка по спортни танци.
 15. Присъства на Държавните първенства по спортни танци.  

 

V.ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на БФСТ.

 1. Изпълнява функциите, които са определени от Устава на БФСТ.
 2. Периодично контролира воденето на финансовите документи на БФСТ.
 3. При отсъствието на Председателя води заседанията на УС.
 4. Контролира изпълнението на задачите от длъжностните лица на БФСТ.
 5. Контролира завежданите документи-срокове, изряден вид, достоверност и т.н.
 6. Резюлира и дава разпореждания относно документите за входяща информация.
 7. Оформя и дава разпореждания относно документите за изходяща информация.
 8. Отговаря за поддържане на e-mail и web-страница на БФСТ в Internet.
 9. Контролира редовността на документите и издава становище и предложение за лицензиране на спортните клубове на база Наредбата на Агенцията за младежта и спорта .
 10. Присъства на Държавните първенства по спортни танци.

 

VІ. СЪДИЙСКИЯ СЪВЕТ.

 1. Изпълнява функциите, които са определени от Устава на БФСТ.
 2. Заседава не повече от веднъж месечно и най-малко веднъж на тримесечие, при предварително оповестен дневен ред.
 3. Изисква и преглежда доклада на Председателя на Съдийската комисия от проведеното състезание.
 4. Насрочва  дата за теглене чрез компютърна програма на съдийските комисии за състезанията от Държавния спортен календар и оформя писменно  съдийските  наряди за всички състезания, съгласно Съдийския правилник.
 5. Отговаря за поканите до съдиите за състезанията от Държавния спортен календар.
 6. Отговаря за изготвянето на Наредба за заплащане на съдиите за всяка календарна година.
 7. Отговаря за актуализирането на Съдийския правилник.
 8. Изготвя и оповестява писменно становището на Съдийския съвет при постъпили възражения и жалби, касаещи работата на съдии и секретариат по време на състезания.
 9. Предлага на УС за утвърждаване на всички приети документи и решения.
 10. Предоставя на Секретаря на БФСТ протоколите от заседанията  на Съдийския съвет.
 11. Отговаря за изготвянето на методика и изисквания за подготовка  на съдиите по спортни танци.
 12. Отговаря за изготвянето на методика за лицензиране на съдиите по спортни танци.
 13. Предлага за удостояване със звания и награди на съдии по спортни танци.
 14. Изготвя картотеката на съдиите по спортни танци.

 

VІІ.  ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ.

 1. Изпълнява функциите, които са определени от Устава на БФСТ.
 2. Заседава не повече от веднъж месечно и най-малко веднъж на тримесечие, при предварително оповестен дневен ред.
 3. Отговаря за излъчване и оповестяване шампионите за всички възрастови групи.
 4. Контролира и отчита  движението на двойките по възраст и състезателен клас.
 5. Предлага за удостояване със звания и награди спортисти, треньори и спортни деятели.
 6. Отговаря за изготвянето на методика и изисквания за подготовка  на спортно-педагогическите кадри по спортни танци.
 7. Отговаря за изготвянето на методика за лицензиране на спортно-педагогическите кадри по спортни танци.
 8. Изготвя картотеката на спортно-педагогическите кадри.
 9. Възлага изготвяне  и актуализиране Статута на треньора по спортни танци.
 10. Възлага изготвяне  и актуализиране Статут на националния отбор по спортни танци.
 11. Изготвя Наредба за Държавен спортен календар за всяка спортно-състезателна година.
 12. Възлага изготвяне на Програма за развитие на Националния отбор по спортни танци.
 13. Предлага състав и ръководство на Националния отбор.
 14. Следи спортът за високи постижения да се развива при зачитане на спортната етика, както и при защита на здравето, моралната и физическата неприкосновеност на спортиста.

 

VІІІ.ОТГОВОРНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

 1. Контролира завеждането на офертите и договорите за организиране на състезания.
 2. Изготвя типов договор за организиране на състезания по спортни танци. 
 3. Дава становище пред УС по постъпилите оферти за организиране на състезанията по спортни танци, съгласно Състезателния правилник и Наредбата за състезанията от Държавния спортен календар.
 4. Упражнява контрол върху спазване срокове за: заявки за участие в състезанията от Държавния спортен календар; оферти за организиране на състезания и др.
 5. Присъства и контролира условията за организиране и провеждане на състезанията от Държавния спортен календар, съгласно Състезателния правилник и Наредбата за състезанията от Държавния спортен календар.
 6. Изготвя картотеката на секретариата по спортни танци.
 7. Отговаря за изготвянето на методика и изисквания за подготовка  на секретариат по спортни танци.
 8. Отговаря за изготвянето на методика за лицензиране на секретариат по спортни танци.
 9. Отговаря за изготвянето на Наредба за мерки срещу проявите на насилие и лошо поведение  преди, по време и след провеждане на спортни прояви, употребата на допинг и всички форми на социална дискриминация.
 10. Отговаря за редовността на състезателите при участие в състезания от ДСК.

 

 

ІХ.ОТГОВОРНИК ЗА РЕКЛАМАТА, ВРЪЗКИ С КЛУБОВЕТЕ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 1. Контролира заплащането на членски внос и всички такси  .
 2. Следи за навременното изпращане на информация до КСТ.
 3. Изготвя финансови проекти за спортно-състезателната дейност на БФСТ и договаря финансирането и с фирмата, с която БФСТ има  договор за рекламни права. 
 4. Ежегодно отговаря за актуализиране на списъка с координатите (адреси и телефони)  на КСТ.
 5. Изготвя документи, с които се определят условията и реда за рекламни права, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания. 
 6. Отговаря за изготвянето, актуализирането и прилагането на Правилник за мерките по ЗПМП.

 

Х.ОТГОВОРНИК ЗА РЕГИСТРИТЕ НА БФСТ. ТРАНСФЕРИ. КАРТОТЕКИ.

 1. Упражнява текущ контрол върху картотеката на състезателите.
 2. Обработва документите за трансфери и ги представя за утвърждаване от УС.
 3. Упражнява текущ контрол върху регистъра на КСТ и следи процеса на лицензиране и прелицензиране.
 4. Следи за изпълнението на финансовите задължения на КСТ – членски внос, такси за лицензии и др.

 

ХІ.КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

 1. Надзор за спазване Закона за спорта и Наредбите на  Агенцията за младежта и спорта. При констатирани нарушения изисква проверка от Инспектората на Агенцията за младежта и спорта.
 2. Надзор за спазване нормативните документи на БФСТ, които са задължителни за всички членове.
 3. Председателят на КС задължително участва в заседанията на УС без право на глас.
 4. При невъзможност да присъства на някое от заседанията уведомява членовете на КС, които изпращат представител.
 5. Решенията на КС се оформят в Протокол и се предоставят за сведение и изпълнение на заседание на УС.
 6. Решения по въпроси, които не са залегнали в нормативните документи на БФСТ, Агенцията за младежта и спорта и законите на Република България се вземат от всички членове на КС.
 7. КС получава годишния финансов отчет от финансовото лице в двадесет дневен срок преди провеждането на годишното отчетно събрание. Извършва проверка на финансовите документи и изнася констатацията пред ОС, с право да предложи за решение на ОС освобождаването на УС от отговорност за съответната финансова година.
 8. При необходимост може да наема оторизирани лица за извършване на проверката ( за сметка на БФСТ).

 

ХІІ.АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ.

 1. Регламентира и осъществява спортно правосъдие и спортно-технически арбитраж на базата на изготвен Правилник, приет от ОС на БФСТ.

 

 

ХІІІ.ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР.

 1. Секретар-административна длъжност, която се оформя чрез договор между съответното лице-кандидат и Председателя на БФСТ, след утвърждаване на кандидатурата от УС.
 2. Изпълнява административните решения на УС и разпорежданията на Председателя и Заместник Председателя.
 3. Присъства и води протоколите от заседанията на УС.
 4. Изпраща дневния ред и всички документи, свързани със заседанието на УС в десетдневен срок преди провеждането му.
 5. Води входяща и изходяща кореспонденция и съхранява документите на БФСТ.
 6. Разпраща кореспонденцията на БФСТ със спортните клубове и други организации.
 7. Събира членския внос, лицензионните и други такси и извършва прости финансови операции, прилежащи на касиер на БФСТ.
 8. Оповестява в срок съдийските комисии на състезанията от ДСК.

 

ХІV.ФИНАНСОВО ЛИЦЕ.

 1. Счетоводител- финансово счетоводна длъжност по договор между съответното лице-кандидат и Председателя на БФСТ, след утвърждаване на кандидатурата от УС.
 2. Води ежемесечно цялата финансова дейност на БФСТ и отговаря за достоверността и законността и.
 3. Отговаря за надлежно водена отчетност на приходите и разходите, според изискванията на Закона за счетоводството.
 4. Поднася информация за направените разходи на месечното заседание на УС и изисква утвърждаването им.
 5. На всяко тримесечие прави справка за финансовото състояние на БФСТ.
 6. Приключва финансовата година, изготвя данъчните декларации  и предава документите на Контролния съвет за проверка.
 7. Своевременно уведомява писменно председателя и УС за възникнали нередности по финансови въпроси.
 8. Изготвя финансовия план на проектите, с които БФСТ кандидатства за предоставяне на средства от Агенцията за младежта и спорта.
 9. Следи за изразходване на средствата по предназначение и пера за всеки етап от одобрен и финансиран проект.
 10. Начинът на изразходване на средствата по проект  отчита в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
 11. Работи съобразно Финансовия правилник на БФСТ и действащото законодателство.

 

ХV.ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА:

 1. Членският внос се внася в срок определен от УС, или от Устава. При просрочване се налага глоба.
 2. Всички такси се внасят в срок определен от УС , или от нормативен документ. При просрочване се налага глоба.
 3. Сумите за трансфер на състезателни права се внасят в срок определен от УС, или с нормативен документ. При просрочване се налага глоба.
 4. Всички глоби се внасят в срок , определен от УС или Арбитражната комисия. При просрочване се начислява лихва, определена от основния лихвен процент за страната.
 5. Всички плащания се извършват касово или по банков път.
 6. Разходи, които не са предвидени в бюджета могат да се правят само след неговата актуализация от УС.
 7. Всички финансови документи се оформят от финансовото лице и се утвърждават с подпис от Председателя.

8. (1). Документирането на изплащането на възнаграждения по граждански договори се извършва със следните документи:

1. Решение на Управителния съвет

2. Граждански договор

3. Техническо задание за работа

4. Приемано-предавателен протокол извършената работа/Времеви очет

5. Сметка за изплатени суми по образец на МФ

6. Разходен касов ордер – при плащане в брой

7. Платежно нареждане – при плащане по банков път

8. Платежно нареждане за дължимите вноски за осигуровки и данъци

 

8. (2). Документирането на изплащането на възнаграждения по трудови договори се извършва със следните документи:

1. Решение на Управителния съвет

2. Трудов договор

3. Длъжностна характеристика

4. Присъствена карта

5. Ведомост за начислени заплати

6. Разходен касов ордер – при плащане в брой

7. Платежно нареждане – при плащане по банков път

8. Платежно нареждане за дължимите вноски за осигуровки и данъци

 

 

9.(1). Документирането на пътни разходи с личен автомобил се извършва със следните документи:

1. Заповед за командировка – Приложение No. 1 или Протокол за участие в събитие – Приложение No. 2

2. Пътен лист – Приложение No. 3

3. Фактура с касова бележка за гориво – Приложение No. 4

4. Разходен касов ордер за получени суми – Приложение No. 5

5. Доклад за извършена работа във формат по Приложение No. 6

 

9.(2). Документирането на пътни разходи с автобус/влак се извършва със следните документи:

1. Заповед за командировка – Приложение No. 1 или Протокол за участие в събитие – Приложение No. 2

 2. Билет с името на пътуващия 

3. Разходен касов ордер – Приложение No. 5

 

9.(3). Документирането на пътни разходи със самолет се извършва със следните документи:

1. Заповед за командировка – Приложение No. 1 или Протокол за участие в събитие – Приложение No. 2

2. Билет с името на пътуващия + бордни карти за отвиване и връщане

3. Разходен касов ордер – Приложение No. 5

 

10.(1). Документирането на разходи за услуги се извършва със следните документи:

1. Решение на Управителния съвет

2. Договор за услуги – Приложение No. 6

3. Техническо задание – Приложение No. 6-1

4. Приемно-предавателен протокол за приемане на работата

5. Фактура на името на БФСТ, издадена от изпълнителя по договора

6. Касова бележка – при плащане в брой

7. Банково нареждане – при плащане по банков път

 

10.(2). Документирането на разходи за закупуване на оборудване, екипировка и консумативи се извършва със следните документи:

1. Решение на Управителния съвет

2. Договор  – Приложение No. 7

3. Техническа спецификация – Приложение No. 7-1

4. Приемно-предавателен протокол за приемане на работата

5. Фактура на името на БФСТ, издадена от доставчика по договора

6. Касова бележка – при плащане в брой

7. Банково нареждане – при плащане по банков път

 

10.(3). Документирането на разходи за наем се извършва със следните документи:

1. Решение на Управителния съвет

2. Договор за наем– Приложение No. 8

3. Приемно-предавателен протокол 

4. Фактура на името на БФСТ, издадена от изпълнителя по договора

5. Касова бележка – при плащане в брой

6. Банково нареждане – при плащане по банков път

 

11. (1). Първичните счетоводни документи   задължително съдържат следните реквизити:

1. наименование и номер на документа, дата на съставяне и място;

2. наименование, адрес, БУЛСТАТ  и данъчен номер по ЗДДС на предприятието, което издава документа;

3. наименование, адрес, БУЛСТАТ  и данъчен номер по ЗДДС на предприятието, което получава документа; 

4. наименование, адрес и ЕГН, когато получателят на документа е физическо лице;

5. основание, предмет, натурално (при необходимост) и стойностно изражение на операцията;

6. име и фамилия на съставител;

11. (2). Първични счетоводни документи, които засягат само дейността на Водещата организация или само на партньорите (вътрешни документи), следва да съдържат:

1. наименование и номер на документа, място и дата на съставянето му;

2. наименование и адрес на нестопанската организация;

3. основание, предмет, натурално (при необходимост) и стойностно изражение на стопанската операция;

4. подписи на лицата, отговорни за осъществяването и оформянето на стопанската операция.

 

11. (3). При съставянето на разходен касов ордер са необходими следните подписи:

1. Съставил – лицето, което подговило ордера

2. Ръководител - при съставянето на разходен касов ордер се поставя печат върху подписа на ръководителя, само след като той го е подписал

3. Броил сумата – подотчетното лице, което фактически е изплатило сумата на получателя

4. Получател – лицето, което е описано в ордера като фактически получател на сумата

11.(4) Документи, които не съдържат посочените по-горе реквизити, не отговорят на законовите изисквания и със същите не се обосновават разходи по проекта. 

 

12. (1) .Документирането на приходи се извършва със следните документи:

1. Договор с клиента

2. Фактура

3. Извлечение от банкова сметка

3.1. Парите могат да бъдат приети в брой, като се съставя приходен касов ордер

3.2. При издадени фактури – парите се внасят по банкова сметка с вносна бележка, като се посочва дата и номера на фактурата, по която е получено плащането.

 

12. (2). Документирането на разходи се извършва със следните документи:

1. Фактура

2. При плащане в брой - фискален касов бон (касова бележа)

3. При плащане по банков път – платежно нареждане или вносна бележка

 

12.(3).  Наличността на пари в брой в касата на федерацията се описва хрологично в касовата книга на организацията (книгата има само вътрешно информационно значение), като:

1. При внасянето на пари в касата се съставя приходен касов ордер, като следва месечна номерация

2. При получаването на пари от каса се съставя разходен касов ордер, като следва месечна номерация

 

14 . Междинните финансови отчети за изразходваното финансиране се изготвят от председателя на КСТ и се предава на БФСТ заедно с искането за изплащане на съответния транш от финансирането във формат съгласно приложение 1.

15. Финалният финансов отчет за изразходваното финансира се изготвя от председателя на КСТ и се предава на БФСТ не по-късно от 20 февруари 2008г. съгласно приложение 1.

 

16. Оригиналните финансови документи се предават чрез авансов отчет от подотчетното лице на отговорника за финансовия отчет до 25 число на всеки месец

 

17. Всяко копие от финансов документ се заверява с подписа на ръководителя на проекта и печати „Вярно с оригинала” и  печат на организацията „Бенефициент”.

 

ХVІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. За неспазване на административния правилник се прилагат санкции, предвидени в Дисциплинарния правилник на БФСТ.

 

 

§ 2. Настоящият Правилник е приет от УС на БФСТ на 15.12. 2007г.  на основание Чл.39. от Устава на БФСТ и влиза в сила от датата на приемане.