Устав на БФСТ

 

І. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

 

Чл.1. Наименованието на юридическото лице е Българска федерация по спортни танци. За краткост в настоящия устав ще се нарича „БФСТ”. Наименованието се изписва на български език, но може да бъде допълнително изписано и на чужд език.

 

Чл.2. Седалището на БФСТ е в град София. Адресът на управление се определя от Управителния съвет.

 

Чл.3. БФСТ се учредява за неопределен срок.

 

ІІ. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

 

Чл.4. ал.1. БФСТ е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се неполитическо сдружение.

ал.2. БФСТ е българско юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА по смисъла на ЗЮЛНЦ.

ал.3. БФСТ обединява юридически лица, които признават настоящия Устав.

ал.4. БФСТ е лицензирана спортна организация и член на Световната федерация по спортни танци (WDSF). Уставите и разпоредбите на WDSF  са задължителни за нея, освен ако не противоречат на законодателството в РБългария.

ал.5. БФСТ членува в Българския олимпийски комитет (БОК) и по решение на

Общото събрание (ОС) и в други национални спортни организации.Чл.5. Целите на БФСТ са:

1. Развитие и популяризиране на спортните танци, състезателните танцови стилове на WDSF и други състезателни танцови стилове.

2. Пълна реализация на социалните функции на спортните танци за укрепване на здравето, дееспособността и духовното развитие на гражданите в Република България.

 

Чл.6. Основни принципи в дейността на БФСТ са:

1. Равенство и взаимно уважение между членовете й.

2. Право на глас, участие в управлението на БФСТ и право на информация за дейността за всеки от членовете й.

3. Отчетност.

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.7. ал.1. БФСТ е единствената организация, легитимно призната от Международната федерация по спортни танци (WDSF), която представлява спортните танци и състезателните танцови стилове на WDSF в страната и чужбина.

ал.2. Спортните танци са:

- Стандартни танци: бавен валс, танго, виенски валс, бавен фокстрот и куикстеп;

- Латиноамерикански танци: самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле и джайв;

- Състезателни танцови стилове, признати за спорт от WDSF.

ал.3. БФСТ притежава единствена изключителните права да регламентира,

организира и провежда държавните първенства и турнири по спортни танци в РБългария.

 

 

Чл.8. За постигане на своите цели БФСТ осъществява следните дейности:

1. Организира курсове и школи за социално танцуване, тренировъчна и спортно-състезателна дейност.

2. Регламентира, администрира и провежда Държавен спортен календар (ДСК) и Международен спортен календар (МСК) в страната с аматьорско и професионално участие.

3. Администрира на отношенията между членовете й.

4. Създава и развива център за подготовка на кадри според Закона за професионалното обучение и образование  - инструктори, треньори и съдии по спортни танци и други състезателни танцови стилове.

5. Излъчва шампионите в съответните възрастови групи. Удостоява със звания спортисти, треньори и деятели.

6. Осъществява спортни, методически и делови контакти. Издава и разпространява методически помагала и специализирана литература в областта на спортните танци, организира и подпомага научно-изследователската дейност.

7. Селекционира и организира подготовката на националните отбори на Република България и представлява Република България на международни спортни състезания и форуми.

8. Укрепва и развива международната дейност.

9. Осъществява тясно сътрудничество със Световната федерация по спортни танци (WDSF).

10. Популяризира хуманните принципи на спорта; недопуска употребата на допинг и насилие преди, по време, и след провеждане на спортни мероприятия; възпитава в дух на уважение и спазване на законите, правилата и спортната етика.

11. Поддържа публичен регистър на клубове по спортни танци, треньори, съдии и състезатели и администрира правата и задълженията им.

12. Взаимодейства и партнира с компетентни държавни институции и местни органи на властта.

13. Развива публично-частно партньорство в страната и чужбина, с цел включване в програми за дейност и финансиране.

14. Подготвя специализирани технически и административни кадри.

15. Подпомага финансово, организационно и методически КСТ.

16. Приема правила и осъществява спортно правосъдие и спортно-технически арбитраж.

 

Чл.9. За осъществяване на своите цели и задачи БФСТ извършва и стопанска дейност.

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.10. БФСТ набира средствата си от:

1. Членски внос и имуществени вноски от КСТ (лицензи, картотека и др.).

2. Приходи от организиране на спортни състезания.

3. Приходи от предоставени спортни услуги на граждани.

4. Приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение, приходи от права върху националния отбор.

5. Дарения и спонсорства.

6. Предоставени средства от Държавата, Общината и други организации.

7. Трансфери на състезателни права,  лихви.

8. Средства по програми, проекти и договори с МФВС и отчисления от БСТ.

 

Чл.11. ал.1. БФСТ има пълна самостоятелност при разпореждането със собствените и предоставените й средства.

ал.2. БФСТ има собствени разплащателни сметки в българска и чуждестранна валута.

 

V. ЧЛЕНСТВО

 

Чл.12. Членовете на БФСТ са редовни, асоциирани и почетни.

 

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ

 

Чл.13. Редовни членове на БФСТ могат да бъдат юридически  лица (клубове по спортни танци), регистрирани по ЗЮЛНЦ, или Професионални спортни клубове, регистрирани като акционерни дружества по реда на Търговския закон, отговарящи на следните изисквания:

1. Да развиват своята дейност в областта на спортните танци в съответствие с правилата на БФСТ и WDSF.

2. Да не членуват в други организации със сходна/дублираща дейност.

3. Да спазват Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)  и настоящия Устав.

4. Уставите на членовете не могат да противоречат на настоящия Устав.

 

Чл.14. Всеки редовен член на БФСТ има право:

1. Да участва в управлението на БФСТ.

2. Да ползва имуществото на БФСТ по реда, установен от Устава и Закона.

3. Да бъде заявен от БФСТ за вписване в Националния регистър на спортните организации.

4. Да бъде представляван от БФСТ пред Държавата и всички национални и международни спортни организации.

5. Да извършва всички дейности, които не противоречат на настоящия Устав и на законите на Република България.

6. Да получава морални и материални награди, звания и помощи за активно участие и принос в постигане целите на БФСТ.

7. Да бъде информиран за дейността на БФСТ.

8. Да изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на БФСТ.

9. Да внася писмени предложения, препоръки и жалби, на които УС е длъжен да отговори в срок от 45 работни дни.

 

Чл.15. Всеки редовен член на БФСТ е длъжен:

1. Да участва в дейността на БФСТ и да заплаща годишен членски внос и други вноски в размер и срокове, определени от ОС и УС.

2. Да спазва Устава на БФСТ, решенията на ОС и УС.

3. Дейността му да е в съответствие с българското законодателство.

4. Своевременно да картотекира състезателите си в БФСТ.

5. Да развива дейността спортни танци.

6. Да спазва правилниците и наредбите на БФСТ и на WDSF.

7. Да участва в състезания от ДСК и други спортни дейности, организирани от БФСТ.

8. Своевременно да уведомява БФСТ за всички настъпили изменения относно устройствените си актове и лицата, които го представляват.

9. Членовете на БФСТ не носят отговорност за нейните задължения.

 

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

 

Чл.16. Асоциираните членове на БФСТ имат право:

1. Да участват в Общото събрание на БФСТ с право на съвещателен глас.

2. Да правят предложения до органите на БФСТ по въпроси, отнасящи се до дейността на БФСТ.

3. Да бъдат информирани за дейността на БФСТ.

 

Чл.17. Асоциираните членове на БФСТ са длъжни:

1. Да спазват Устава на БФСТ, решенията на нейните ръководни и помощни органи и законите на Р България.

2. Да не членуват в организации с подобна/дублираща дейност.

3. Да съдействат за постигане целите на БФСТ, както и за финансовото и организационното й укрепване.

4. Да заплащат годишен членски внос и други имуществени вноски, определени от Общото събрание.

5. Да не използват членството си в БФСТ за цели и по начин, противоречащи на статута и Устава на БФСТ.

6. Да изпълняват в срок възложените им от БФСТ задачи, да участват в дейността на БФСТ.

 

Чл.18. Общото събрание може да създава допълнителни права и задължения за асоциираните членове.

 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 

Чл.19. ал1. Почетните членове са лица със значим принос към БФСТ.

ал.2. Почетните членове се ползват с правата на асоциираните членове.Чл.20. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица. Това не се отнася до имуществените права.

 

Чл.21. Приемането за член на БФСТ се осъществява от УС въз основа на писмена молба, към която се прилагат:

1. Копие от Устав на Клуба.

2. Копие от съдебно решение за регистрация.

3. Копие от документ с решението за кандидатстване в БФСТ.

4. Декларация от кандидата, че е запознат с Устава на БФСТ и го приема.

5. Списък на действащите в клуба спортно-педагогически кадри.

 

Чл.22. ал.1. Управителният съвет на БФСТ има право да откаже приемането на кандидат-член. Решението се взема с явно гласуване най-късно на второто заседание на УС след подаване на молбата за приемане. След неговото приемане, новият член се утвърждава от ОС на първото негово събрание.

ал. 2. След приемането от УС, новоприетият член е длъжен да внесе по банков път членски внос за текущата година.

ал.3. БФСТ води публичен регистър за своите членове.

 

Чл.23. Отказът за приемане подлежи на обжалване пред ОС. Решението на ОС е окончателно.

 

Чл.24. Членството в БФСТ се прекратява с:

1. Писмена молба до Управителния съвет с тридесетдневно предизвестие, при условие, че съответният член на БФСТ няма финансови задължения към нея.

2. Прекратяването на БФСТ.

3. Прекратяване на юридическото лице – член на БФСТ.

4. При изключване.

5. При отпадане.

 

Чл.25. ал.1.  УС изключва член на БФСТ при:

1. Системни груби нарушения на задълженията, произтичащи от Устава и нормативните разпоредби.

2. Извършване на неморални действия с цел затрудняване и възпрепятстване работата на ОС и ръководните, контролните и помощни органи, щатните и нещатни служители на БФСТ.

3. Участие в дейността на други организации със сродна/дублираща дейност.

ал. 2. При установяване на изброените в ал.1 нарушения, членовете на БФСТ подлежат на санкции в следния порядък:

1. Писмено порицание.

2. Парична санкция в размер, определен от УС.

3. Изключване от БФСТ.

 

Чл.26. ал.1. УС изключва член на БФСТ с мотивирано решение, взето с мнозинство от 2/3 от всички свои членове, като изисква от засегнатата страна писмени обяснения  в срок до 15 работни дни след възникване на нарушението.

ал.2.  УС взима решение на първото си заседание след представяне на писмените обяснения и влиза в сила от момента на неговото постановяване.

 

Чл.27. ал.1. Решението на УС за изключване подлежи на обжалване в срок от 30 работни дни от узнаването му от засегнатата страна, но не по- късно от 1 година от вземане на решението.

ал.2. УС представя на ОС мотивите за изключване.

ал.3. ОС може да възстанови членствените права на изключения член с решение взето с 2/3 от присъстващите на ОС.

ал.4. Решението на ОС за отмяна на решението на УС има обратна сила. Възстановеният член се счита за неизключван.

 

Чл.28. Отпадане на член на БФСТ възниква при:

1. Невнасяне на годишен членски внос до шест месеца след определения срок.

2. Прекратяването на членството води до загубване на правата, предоставени от този Устав.

3. Възстановяване на членството може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове, след изтичане на една календарна година от датата на изключването или отпадането.

 

Чл.29. Статутът на редовен член се променя в статут на асоцииран член на БФСТ, ако в рамките на една календарна година същият не е взел участие в ДСК.

 

VІ. ОРГАНИ, ПРАВОМОЩИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.30. Органи на БФСТ са:

1. Общо събрание

2. Управителен съвет

3. Контролен съвет

4. Специализирани органи

 

Чл.31.  ал.1. Общото събрание е върховен орган на БФСТ.

ал.2. ОС се състои от по един представител на всеки редовен член ЮЛ.

ал.3. Всеки редовен член има право на един глас в ОС.

ал.4. Асоциираните членове участват в ОС с право на съвещателен глас.

 

Чл.32. ал.1. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на БФСТ. В последния случай, ако УС в срок от eдин месец не отправи писмена покана до членовете на БФСТ за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалище на БФСТ по писмено искане на членовете му или на натоварено от тях лице.

ал.2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква.

ал.3. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, където е адресът на управление, публикува се в официалния сайт на БФСТ и се изпраща по електронен път до всички членове най-късно до един месец преди деня на събранието.

ал.4. Членовете се представляват от техния официален представител или от упълномощено лице.

ал.5. В срок до десет дни преди провеждането на ОС, всеки член заявява своя делегат в офиса на БФСТ.

ал.6. В деня на провеждане на ОС всеки делегат е длъжен да представи пред комисията по пълномощия лична карта, удостоверение за актуално състояние и пълномощно, ако такова е необходимо. Всеки делегат удостоверява присъствието си с личен подпис върху регистъра на участниците в ОС и получава своята делегатска карта.

ал.7.  Предложения за промени в Устава, предложения за Председател, членове на УС и Контролен съвет се представят в офиса на БФСТ в писмена форма в срок не по-късно от пет работни дни преди датата на отчетно-изборното ОС.

ал.8. Редовно Общо събрание се провежда задължително веднъж годишно.

 

Чл.33. Общото събрание е законно, ако на него са представени повече от половината от редовните му членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при предварително обявения дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

Чл.34. Член на ОС няма право на гласуване при решаването на въпроси, отнасящи  се до:

1. него, неговия съпруг(a) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.

 

Чл.35. Общото събрание има следните правомощия:

1. Приема, изменя и допълва Устава.

2. Избира и освобождава Председателя и Управителния съвет.

3. Избира и освобождава Контролния съвет.

4. Взема решение за откриване и закриване на филиали.

5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на БФСТ.

6. Приема основните насоки и програма за дейността на БФСТ.

7. Приема отчета на Управителния съвет и го освобождава от отговорност.

8. Приема отчета на Контролния съвет.

9. Приема бюджета на БФСТ.

10. Отменя решенията на Управителния съвет и другите помощни органи на БФСТ, ако те са незаконосъобразни или противоречат на Устава.

11. Гласува размера на годишния членски внос.

12. Връчва званието „Почетен член на БФСТ”.

 

Чл.36. ал.1. Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство.

ал.2. Решения, за които е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи са:

1. Приемане, изменение и допълване на устава.

2. Откриване и закриване на клонове.

3. Преобразуване или прекратяване на БФСТ.

 

Чл.37. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако ОС не вземе решение гласуването да бъде тайно.

 

Чл.38. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

Чл.39. Решенията на ОС подлежат на обжалване пред съда, където е седалището на БФСТ в едномесечен срок от официалното им разгласяване.

 

VІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.40. ал.1. Управителният съвет (УС) осъществява оперативното ръководство на БФСТ въз основа на решенията на ОС.

ал.2. УС се състои най-малко от 7 души (председател, заместник-председател и членове) и се избира от ОС за срок от 3 години.

ал.3. Всеки член на УС може да бъде избиран до два последователни мандата, освен ако ОС не реши друго.

 

Чл.41. УС  има следните функции:

1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

2. Подготвя и внася на ОС бюджета на БФСТ.

3. Отчита дейността на БФСТ.

4. Взема решения за приемане на членове на БФСТ.

5. Взема решения за изключване на членове на БФСТ.

6. Определя реда и правилата и организира цялостната дейност на БФСТ, включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това.

7. Взема решения за назначаване на външни лица за осъществяване дейността на БФСТ. Определя срока, възнаграждението и дейността, които следва да извършат и контролира тяхната дейност.

8. Отчита дейността си пред ОС.

9. Разпорежда се с имуществото на БФСТ, без недвижимото.

10. Определя адреса на управление на БФСТ.

11. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

12. Утвърждава вътрешни актове, правилници, наредби, инструкции и други, регламентиращи дейността на БФСТ.

13. Определя реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство.

14. Изготвя доклад за дейността на БФСТ.

15. Утвърждава проекти и взема решения за финансирането им.

16. Осъществява всички дейности, предоставени му с настоящия Устав, решенията на Общото събрание и Закона.

17. Свиква Общо събрание на БФСТ.

18. Избира заместник-председател.

19. Създава помощни комисии.

20. Снема доверието от Председателя при констатирани имуществени нарушения, нарушения на Устава, правилници и наредби на БФСТ, нарушения на законите на Р България.Чл.42. ал.1. Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя най-малко веднъж на два месеца.

ал.2. Председателят е длъжен да свика извънредно заседание на УС при  писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика извънредно заседание в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от заместник-председателя или от определен от УС негов член.

 

Чл.43. УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се установява с подпис в протокола от председателстващия заседанието.

 

Чл.44. Член на УС няма право на глас съгласно обстоятелствата, описани в чл.34 т.1 и 2 от настоящия Устав.

 

Чл.45. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация на БФСТ и за разходване имуществото на БФСТ с мнозинство от всички гласове.

 

Чл.46. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове в едномесечен срок от вземането му.

 

Чл.47. Управителният съвет или негов член може да бъде освободен от ОС:

1. При обективна невъзможност да изпълнява задълженията си.

2. При възникване на законови пречки за изпълнение на неговите задължения.

3. С дейността си уронва престижа и доброто име на БФСТ, или извършва дейности, несъвместими с целите и задачите на същата.

4. По негово искане, отправено до ОС.

 

VІІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.48.ал.1.  БФСТ се представлява от Председател. Той се избира от ОС за срок от 3 години до два последователни мандата, освен с изрично решение на ОС.

ал.2. За председател може да бъде избрано лице, предложено от редовен член на БФСТ до 5 работни дни преди датата на провеждането на ОС.

ал.3. Кандидатурата за Председател трябва да бъде аргументирана с програмна декларация за развитието на БФСТ по време на предстоящия му мандат.

 

Чл.49. Председателят на БФСТ има следните правомощия и отговорности:

1. Ръководи цялостната дейност на БФСТ съгласно решенията на ОС и УС.

2. Свиква и ръководи заседанията на УС.

3. Председателства заседанията на ОС.

4. Разпределя задачите между членовете на УС и контролира тяхното изпълнение.

5. Представлява БФСТ пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина.

6. Сключва всички сделки за управление и разпореждане с имуществото на БФСТ и носи финансова отговорност за това.

7. Упълномощава ръководството, членовете и служителите на БФСТ за разпореждане с определени средства от бюджета.

8. Сключва, изменя и прекратява договори с щатния персонал на БФСТ.

9. При невъзможност за изпълнение на задълженията функциите му се поемат от заместник-председателя с решение на УС.

10. Председателят удостоверява и гарантира достоверността на решенията и актовете на ОС и УС, информира членовете и отговаря за автентичността на документацията.ІХ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.50. ал.1. Контролният съвет (КС) е орган за вътрешен контрол на БФСТ.

ал.2. КС следи за спазване на Закона, Устава и решенията на ОС и УС.

ал.3. КС се състои от трима члена, един от които председател, избрани от ОС за срок от 3 години. Член на КС не може да заема длъжности в УС или други  специализирани органи на БФСТ.

ал.4. КС може да прави мотивирани препоръки до УС и другите органи на БФСТ.

ал.5. КС има право на достъп до всяка информация за дейността на БФСТ, на УС и нейните помощни органи.Х. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ НА БФСТ

 

ТРЕНЬОРСКА КОЛЕГИЯ И ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ

 

Чл.51. ал.1. Треньорската колегия осъществява треньорска дейност и представлява треньорите пред другите органи на БФСТ.

ал.2. В състава на Треньорската колегия влизат всички спортно-педагогически кадри, осъществяващи треньорска дейност в клубовете - членове на БФСТ.

ал.3. Треньорската колегия приема свой правилник, който се утвърждава  от УС.

ал.4. Общото събрание на Треньорската колегия се свиква поне веднъж годишно на редовно заседание след края на Държавния спортен календар.

 

Чл.52. ал.1. Треньорската колегия се представлява от Треньорския съвет (ТС). ТС има следните правомощия:

1. Извършва категоризация и регистрация на спортно-педагогическите кадри в системата на БФСТ и физическите лицаq предлагащи треньорски услуги.

2. Подготвя ДСК на БФСТ за съответната спортно-състезателна година, следи за неговото изпълнение и го предоставя на УС за утвърждаване.

3. Анализира основните въпроси, свързани с обучението по спортни танци и техническото развитие, чрез организиране и провеждането на семинари и конференции под егидата на БФСТ.

4. Дава експертни становища на УС при съставянето на вътрешни актове на сдружението.

5. Организира, осъществява и координира дейността по развитието на детско-юношеския спорт в страната.

6. Съставя програми за квалификация и подготовка на треньорски кадри, административен и технически персонал.

7. Участва в подбора на национални състезатели от всички възрастови групи и изготвя годишни регламенти за подготовка и участия в състезания от международния спортен календар, както и контролира точното им изпълнение.

ал.2. Броят и съставът на ТС се избират от Треньорската колегия.

ал.3. Мандатът на ТС съвпада с мандата на УС.

ал.4. Председателят на ТС по право е член на УС.СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ И СЪДИЙСКИ СЪВЕТ

 

Чл.53. ал.1. Съдийската колегия е независим колективен специализиран орган на БФСТ, който осъществява съдийска дейност и представлява съдиите пред другите органи на БФСТ.

ал.2. Членове на Съдийската колегия са лицензираните съдии към БФСТ.

ал.3. Съдийската колегия приема свой правилник, който се утвърждава от УС.

ал.4. Общото събрание на Съдийската колегия се свиква поне веднъж годишно на редовно заседание след края на Държавния спортен календар.

 

Чл.54. ал.1. Съдийската колегия се представлява от Съдийски съвет (СС). Той разработва и предлага на УС за утвърждаване правилници, статути, програми и наредби, свързани с цялостната дейност на Съдийската колегия.

ал.2. Броят и съставът на СС се избират от Съдийската колегия.

ал.3. Мандатът на СС съвпада с мандата на УС.

ал.4. СС разработва и предлага на УС за утвърждаване правилници, статути, програми и наредби, свързани с цялостната дейност на съдийската колегия.

ал.5. Определя и предлага на УС за утвърждаване съдийските наряди за състезанията от ДСК.

ал.6. Председателят на СС по право е член на УС.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

 

Чл.55. Професионалната лига по спортни танци е специализиран орган, който подпомага Управителния съвет при управлението и контрола на състезанията между спортисти-професионалисти в областта на спортните танци. Статутът, организацията и дейността на Професионалната лига по спортни танци се уреждат с правилник, утвърден от Управителния съвет.ХІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

 

Чл.56. БФСТ е длъжна да води книга за протоколите на колективните си органи. Ръководещият събранията, лицето изготвило протокола и членовете на УС следва да удостоверят с подписите си верността на съдържанието.

 

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.57. БФСТ се прекратява:

1. По решение на ОС.

2. Обявена в несъстоятелност.

 

ХІІІ. ЛИКВИДАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.58. При прекратяване на БФСТ се извършва ликвидация. Същата се извършва от Управителния съвет, а когато прекратяването става по съдебен ред – от ликвидатор, назначен от съда.

 

Чл.59. Имуществото след ликвидацията се предоставя по решение на съда на друго юридическо лице с близка, или същата такава нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на БФСТ.

 

ХІV. СИМВОЛИ, ЗНАЦИ И РИТУАЛИ

 

Чл.60. ал.1. БФСТ има свое знаме, емблема, печат и бланка.

ал.2. Почетен знак, значки и медали, с които отличава свои членове, деятели и треньори за заслуги.

ал.3. Правата върху символиката на БФСТ са изключителна нейна собственост. Използването им от трети лица е възможно само на договорна основа.

 

Чл.61. По решение на ОС могат да бъдат учредявани и други награди и звания, които да насърчават инициативата във връзка с постигане на целите и задачите на БФСТ.

 

ХV. СЪСТЕЗАНИЯ

 

Чл.62. В Република България състезания по спортни танци могат да бъдат организирани и администрирани само от БФСТ. Организацията и провеждането им се регламентират от правилници и наредби, които се изработват от специализираните органи и се утвърждават от УС на БФСТ.

 

Чл.63. Всеки редовен член на БФСТ е длъжен да участва в състезанията, организирани от БФСТ.

 

ХVI. СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ

 

Чл.64. ал.1. БФСТ чрез своя Устав и актове създава нормативна основа за решаване на

спорове, възникнали в структурите и между членовете й. Споровете между БФСТ и нейните членове и споровете между членовете й се решават от комисиите на БФСТ.

ал.2. Решенията на комисиите подлежат на обжалване пред Арбитражната комисия на

БФСТ. Решенията на Арбитражната комисия могат да се обжалват пред УС на БФСТ

само в случай на спиране на състезателни права за повече от една година.

ал.3. Съгласно чл.25 ал.5 на ЗЮЛНЦ, решенията на органите на БФСТ, които противоречат

на законите, настоящия Устав или предходни решения на ОС, могат да бъдат

оспорвани пред ОС от заинтересувани членове или органи на БФСТ.

ал.4. Отнасянето към Граждански съд, преди изчерпване на процедурите на спортното

правосъдие се счита за поведение на незачитане на настоящия Устав.

 

ХVІI. ПРАВА НА ТЕЛЕВИЗИОННО И РАДИОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ,

РЕКЛАМНИ И СПОНСОРСКИ ПРАВА

 

Чл.65. ал.1. БФСТ притежава изключителни права върху телевизионното, радио и интернет  разпространение, както и рекламните и спонсорските права, свързани с проявите и състезанията, организирани и администрирани от нея.

ал.2. БФСТ притежава изключителни права върху всички публични изяви на състезателите от Националния отбор.

ал.3. Правилата за упражняване правата на телевизионно и радио разпространение, рекламните и спонсорските права, както правата върху изявите на Националния отбор се определят с вътрешен акт от Управителния съвет на БФСТ.

 

ХVІІI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ УСЛУГИ

 

Чл.66. БФСТ организира система за оказване на спортни услуги. На територията на Република България обучението, тренировките и предоставянето на  услуги в областта на спортните танци се извършва само от лица, притежаващи професионална правоспособност и квалификация.

 

XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.67. При възникване на спорове между членове на БФСТ и трети лица се прилагат разпоредбите на действащото Законодателство.

 

XX. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на БФСТ на 10 март 2013г. и е съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ, обнародван в ДВ бр.81/06.10.2000г.

 

§ 2. Клубовете по спортни танци, които са членове на БФСТ към 10.03.2013г., се ползват със статут на редовни членове след влизане в сила на новоприетия Устав.

 

§ 3. Всички заварени актове, приети от ОС  и УС на БФСТ до 10.03.2013г., се прилагат доколкото не противоречат на настоящия Устав.

 

§ 4. Всички помощни и специализирани органи на БФСТ са длъжни в срок до три месеца след вписването на настоящия Устав да приведат в съответствие своята дейност и регламентиращите я документи, и да ги представят за утвърждаване от УС.

 

Настоящият Устав се изготви в два еднообразни екземпляра - един за СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД и един за архива на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ.