Наредба за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри към БФСТ

Раздел I

Общи положения

Чл.1 С тази наредба се определят:

1. Изискванията за професионална правоспособност и квалификация на спортно педагогическите кадри, които осъществяват учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност и предоставят услуги в сферата на танцовите стилове в WDSF и спортните танци на територията на Република България.

2. Длъжностите на спортно-педагогическите кадри, минималните изисквания за тяхното заемане и основните функции на длъжностите в системата на БФСТ.

3. Права и задължения на спортно-педагогическите кадри в системата на БФСТ.

4. Редът за водене на регистъра на спортно-педагогическите в системата на БФСТ.

5.Категоризация на спортно-педагогическите кадри на БФСТ.

 

Чл.2  Наредбата не се прилага за преподаватели по спортни танци и танцовите стилове на WDSF във Висшите училища и учителите по физическо възпитание и спортни танци в системата на народната просвета.

 

Раздел II

Длъжности на спортно-педагогическите кадри, минималните изисквания за тяхното заемане и основни функции на длъжностите в системата на БФСТ.

 

Чл.3 Спорно-педагогическите в системата на БФСТ, включват лицата,заемащи следните длъжности:

1.Инструктор;

2.Помощник-треньор;

3. Треньор;

4. Старши треньор;

5.Главен треньор.

 

Чл.4 (1) Минималното изискване за заемане на длъжността ” инструктор” по танцовите стилове в WDSF и спортни танци е да има образователно-квалификационна степен, която да отговаря на следните условия:

1.Завършено средно образование.

2.Придобита професионална квалификация по танцовите стилове в WDSF и спортни танци съгласно Закона за професионалното образование и обучение 

(2) Инструкторът извършва учебно-тренировъчна спортно-състезателна дейност по танцовите стилове в WDSF и спортните танци.

1. Организира и провежда обучение и спортни занимания в групите за „хоби данс” и сеньори;

2.  Провежда тренировъчни занимания с групи за начално обучение в спортни клубове, редовни членове на БФСТ.

 

Чл. 5. (1) Минималните изисквания за заемане на длъжността "помощник-треньор" са: 

1. образователно-квалификационната степен да отговаря на едно от следните условия: 

а) семестриално завършено висше училище със специалност спортни танци;  

б) завършено средно образование и придобита професионална квалификация по спортни танци съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. 

2. професионален опит: 

а) при семестриално завършено висше училище за спортни специалисти не е необходим професионален опит; 

б) при завършено средно образование и придобита професионална квалификация по танци и спортни танци се изисква 2 години професионален опит като инструктор. 

(2) Помощник-треньорът извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност по танцовите стилове в WDSF и спортните танци, като: 

1. извършва селекция и начално обучение на деца; 

2. изготвя планове и провежда тренировъчни занимания с групи за начално обучение в спортни клубове, редовни членове на БФСТ.

 

Чл. 6. (1) Минималното изискване за заемане на длъжността "треньор" е да има образователно-квалификационната степен, която да отговаря на едно от следните условия: 

1. завършено висше образование със степен "бакалавър" - "треньор по спортни танци" ; 

2. завършено висше образование и със степен „бакалавър” и придобита професионална  квалификация по специалността съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

 (2) Треньорът извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в системата на танците и спортните танци, като: 

1. изготвя планове и провежда тренировъчни занимания с групи за начално обучение в спортен клуб; 

2. изготвя планове и провежда тренировъчни занимания със спортисти до 21 годишна възраст; 

3. осигурява участието в състезания на спортистите от спортните клубове.

 

Чл. 7. (1) Минималните изисквания за заемане на длъжността "старши треньор" са: 

1. образователно-квалификационната степен да отговаря на едно от следните условия: 

а) завършено висше образование със степен "бакалавър" - "треньор по спортни танци" ; 

б)  завършено висше образование и със степен „бакалавър” и придобита професионална  квалификация по специалността съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

2. професионален опит, отговарящ на едно от следните условия: 

а) 2 години стаж като помощник-треньор и/или треньор; 

б) 5 години професионален стаж като треньор в сферата на спортните танци.

(2) Старши треньорът извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност по танцовите стилове в WDSF  и спортни танци като:

1. наблюдава и анализира нивото на физическите качества и умения на спортистите,изготвя дългосрочни програми и годишни планове за тяхното развитие.

2. провежда тренировъчни занимания със спортистите в спортните клубове.

3. сформира отборите(танцовите двойки) и прави анализ на резултатите им при участие в състезания по спортни танци и танцовите стилове в WDSF.

4. изготвя годишните планове и провежда тренировъчни занимания със спортните двойки от НО на БФСТ.

 

Чл. 8. (1) Минималните изисквания за заемане на длъжността "главен треньор" са: 

1. образователно-квалификационната степен да отговаря на едно от следните условия: 

а) завършено висше образование със степен "магистър" - "треньор по спортни танци" ; 

б)  завършено висше образование и със степен „магистър” и придобита професионална  квалификация по специалността съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

2. професионален опит, отговарящ на едно от следните условия: 

а) 5 години стаж като треньор и/или старши треньор; 

б) 10 години професионален стаж като треньор в сферата на спортните танци и танцовите стилове в WDSF  .

(2)Длъжността”главен треньор” се определя от УС на БФСТ

(3) Главният треньорът извършва учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност по танцовите стилове в WDSF  и спортни танци като:

1. създава система за наблюдение, програмиране, анализ, оценка и контрол на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния и състезателен процес на НО.

2. Изготвя дългосрочни програми и годишни планове за тяхното развитие, наблюдава и анализира тяхното изпълнение.

2. провежда тренировъчни занимания със спортистите в спортните клубове.

3. изготвя система за анализ и оценка на резултатите им при участие в състезания по спортни танци и танцовите стилове в WDSF.

 

Чл.9  Ред за назначаване и освобождаване от длъжност

(1)1. Назначаването и освобождаването от длъжност става въз основа на договори за работа в КСТ, които могат да бъдат сключвани по взаимно съгласие и в съответствие с приетите длъжностни наименования в системата на БФСТ..
2.  За треньорските длъжности в КСТ може да се използва конкурсното начало с условия, определени от УС на съответния клуб.
3.  Клаузите на договорите не трябва да противоречат на законодателството на Република България и на нормативните документи на БФСТ и международните организации по спортни танци.
4. При изменение на трудово-правните отношения със съгласието на двете страни задължително се сключва допълнително споразумение (анекс).
5. Никакви други устни или писменни уговорки не се вземат под внимание от съответните органи на БФСТ при възможни протести или апелации, повдигнати от двете страни.
(2) Установяването на вече сключен договор(и) с други КСТ без разрешение от клуба, към който треньорът е картотекиран води до автоматично прекратяване на лиценза му за срок от една година.
(3) 1.  Прекратяването на действащи договори между треньор и КСТ се извършва само от Арбитражната комисия на БФСТ.
2. Прекратяването на договора по вина на една от страните, дори и при отсъствието на съответните клаузи, винаги е придружено със съответните последствия за виновната страна.
3. Арбитражната комисия на БФСТ се произнася по изпълнението на финансовите условия ла договора.
(4) След сключването, изтичане или прекратяване на договора, треньорът е длъжен да уведоми  БФСТ в седем дневен срок.

 

 

Раздел III.

Права и задължения на спортно-педагогическите кадри

 

Чл.10 Спортно-педагогическите кадри имат следните права: 

1. да заемат посочените в чл. 3 длъжности в зависимост от тяхната правоспособност и категория; 

2. да предлагат за утвърждаване от управителните органи на БФСТ и КСТ  годишни планове и отчети за подготовка на спортистите и състави на отборите за участие в състезания по спортни танци и програми за танци за всички; 

3. да им бъдат осигурявани условия за професионално развитие, повишаване на образованието и квалификацията; 

4. да бъдат удостоявани с почетни звания и награждавани с медали и отличия за постигнати високи резултати в областта на танците и спортните танци съгласно действащите нормативни актове. 

 

Чл.11. Спортно-педагогическите кадри имат право на социална защита.Треньорите могат да членуват в свой професионален съюз и да получават синдикална и професионална защита.

Чл. 12. Спортно-педагогическите кадри имат следните задължения: 

1. задълженията за длъжността "инструктор" са: 

а) да наблюдават и оценяват способностите и физическото състояние на гражданите и да препоръчват подходящи за тях танцови програми и комбинации; 

б) да организират и провеждат  занимания по танци и спортни танци и прояви за активен отдих; 

в) да изпълняват програми за начално обучение по танци и спортни танци; 

г) да осигуряват безопасността на спортистите при практикуване на танци и спортни танци, на занимаващите се с дейности в областта на танците за всички и танците в свободното време, както и при провеждане на спортни занимания и прояви по танци; 

д) да ползват спортни обекти и съоръжения с осигурени безопасни условия за здравето на спортистите при провеждане на спортни занимания по танци и прояви в областта на танците за всички и спорта в свободното време; 

е) да осъществяват превантивен контрол върху употребата на медикаменти и други средства за възстановяване, увреждащи здравето на спортуващите танцьори; 

ж) да поддържат и повишават своята професионална квалификация чрез самоподготовка и участие в курсове, семинари и други форми на обучение, да изучават и внедряват в практиката научните достижения в областта на спортните танци и танцовите стилове в WDSF  ; 

2. задълженията за длъжностите „помощник-треньор”,"треньор" , "старши треньор" и «главен треньор» са: 

а) да участват в ръководството и провеждането на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност по танци и спортни танци с необходимата професионална компетентност, организираност, инициативност и дисциплина; 

б) да осигуряват своевременното преминаване на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, да следят и носят отговорност за спазване на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с ПМС № 105 от 2011 г. (ДВ, бр. 35 от 2011 г.); 

в) да прилагат научно обосновани методики за проследяване на динамиката в развитието на физическите качества на младите спортисти по спортни танци и да анализират състоянието на специфичните показатели за спортните танци в различните периоди на учебно-тренировъчния процес; 

г) да планират, провеждат, контролират и отчитат подготовката на спортистите по спортни танци във взаимодействие със специалистите от медицинските и научно-приложни звена;

 д) да изготвят състезателни стратегии и тактики, да подготвят и мотивират спортистите по спортни танци за участие в състезания, да анализират и оценяват тяхното представяне;

 е) да осигуряват безопасността на спортистите при практикуване на  спортни танци и танцовите стилове в WDSF. 

 ж) да ползват спортни обекти и съоръжения с осигурени безопасни условия за здравето на спортистите; 

з) да поддържат и повишават своята професионална квалификация чрез самоподготовка и участие в курсове, семинари и други форми на обучение, да изучават и внедряват в практиката научните достижения в областта на танците и спортните танци;

 и) да проявяват етичност, справедливост, уважение към спортистите и своите колеги и непримиримост към неспортсменски постъпки и прояви; 

к) да изпълняват и други функции, свързани с длъжността или поставени от УС на БФСТ и КСТ задачи. 

Л)спортно-педагогическите кадри са длъжни да спазват действащите нормативни актове в областта на физическото възпитание и спорта, БФСТ и WDSF.

 

Чл 13 При неизпълнение на задълженията към КСТ и БФСТ, както и при дисциплинарни и други нарушения, БФСТ чрез своите органи налага на треньора измежду следните наказания:
а) предупреждение;
б) парична глоба;
в) отнемане на лиценза за срок от една до три години;
г) пожизнена забрана да практикува треньорската професия.

 

Раздел IV.

Регистър на спортно-педагогическите кадри

Чл. 14. БФСТ води регистър на спортно-педагогическите кадри, заемащи длъжностите по чл. 3, във федерациите и/или в спортните клубове - техни членове.

 

Чл. 15. Физическите лица, които извършват спортни услуги в областта на спортните танци и танцовите стилове в WDSF , се вписват в регистъра на БФСТ.

 

Чл. 16. Първоначалната регистрация и категоризация се извършва от ТС на БФСТ след подаване на следните документи:
1. Заявление по образец(Приложение 1).
2. Автобиография.
3. Диплома по специалността-копие. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се признават съгласно условията на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.).

4. Бланка по образец (Приложение 2-спортни услуги от физически лица и Приложение3-спортно-педагогически кадри в СК) 


Чл 17. БФСТ издава треньорска книжка, удостоверяваща правоспособността на спортно-педагогическите кадри , които организират и провеждат спортно-тренировъчна и състезателна дейност по спортни танци и танцовите стилове в WDSF. 


Чл.18. Треньори по спортни танци-чуждестранни граждани, които желаят да работят в КСТ, членове на БФСТ, следва да изпълнят изискванията по чл.16. Необходимо е БФСТ и съответната друга национална организация, от която е кандидатът, да имат сключено споразумение.

 

Чл. 19. Спортно-педагогически кадри, които не са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, воден от Министерството на физическото възпитание и спорта, нямат право да извършват учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност и да заемат длъжностите, посочени в чл. 3.

 

Чл. 20. Физическите лица, които предлагат спортни услуги в областта на спортните танци и танцовите стилове в WDSF и/или са членове на професионална организация(извън профи-лигата на БФСТ) могат да работят по договор с КСТ,  но не могат да бъдат: членове в КСТ, делегати  в ОС, участници в изборни органи. 

 

Раздел V.

Категоризация на спортно-педагогическите кадри

Чл.21 Въз основа на правоспособността и допълнителни критерии в БФСТ е утвърдена следната категоризация: 

(1). Категория “стажант-инструктор”

1.Минимална възраст- 16 години.

2.Квалификация-сертификат за завършено обучение в системата на БФСТ и с на състезатели по спортни танци и танцовите стилове в WDSF.

3. Състезателна дейност-  покрити нормативи минимум за клас „С”. 

4. След завършване на обучението те могат да извършват трудова дейност в КСТ, към който са картотекирани само в треньорски екип и нямат право да заемат длъжностите по раздел II.  

(2). Категория „D”

1. Минимална възраст- 18 години

2.Състезателна дейност- покрити нормативи минимум за клас „В”. Спортно-педагогическите кадри от тази категория могат да заемат длъжност „помощник-инструктор” 

3. Могат да извършват трудова дейност в КСТ, към който са картотекирани само в треньорски екип.

(3). Категория „С”

1. . Минимална възраст- 18 години

2. Покрити нормативи минимум за клас „В”. 

3. Стаж като „помощник-инструктор” или „стажант инструктор” в КСТ- две години.

4.Спортно-педагогическите кадри от тази категория могат да заемат длъжността „инструктор”.

(4). Категория „В”

1. . Минимална възраст- 21 години

2. Покрити нормативи минимум за клас „В”. 

3. Да са подготвили състезатели за участие в състезания от ДСК. 

4.Стаж в КСТ-две години

5.Треньорите от тази категория могат да заемат длъжността „помощник-треньор”. 

(5). Категория „А”.

1. Минимална възраст- 28 години.

2. Покрити нормативи минимум за клас „В”. 

3. Да са подготвили състезатели за участие в състезания от ДСК. 

4. Стаж като „помощник-треньор”  в КСТ- две години.

5.Треньорите от тази категория могат да заемат длъжността „треньор”.

(6). Категория „АN”

1. Минимална възраст- 28 години.

2. Покрити нормативи минимум за клас „В”. 

3. Да са подготвили национални състезатели и/или състезатели от клас „Международен”.

4. Стаж като „треньор”  в КСТ- десет години.

5.Треньорите от тази категория могат да заемат длъжността „старши треньор” и „главен треньор”.

 

Чл.22 БФСТ ежегодно картотекира спортно-педагогическите кадри от 1 до 20  декември.

 

Чл.23 Треньори, които не са картотекирани в БФСТ в продължение на три последователни години, загубват категорията си. Те имат право да кандидатстват отново, съгласно условията на тази Наредба за придобиване на нов лиценз. 

 

Чл.24 БФСТ извършва атестация на спортно-педагогическите кадри на всеки две години.

 

Заключителни разпоредби

§ 4. Тази Наредба отменя «Статут на треньора».

 

§ 4. В 1-месечен срок след влизането в сила на тази наредба  спортно-педагогическите кадри подават данните, подлежащи на вписване в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, воден от Министерството на физическото възпитание и спорта. (Приложение 2 и 3)  

 

§ 5. Спортно-педагогическите кадри, които към влизане в сила на тази наредба заемат длъжности, за които не отговарят на минималните изисквания, предвидени в раздел II, са длъжни да приведат професионалната си правоспособност и квалификация в съответствие с изискванията на заеманата от тях длъжност до 22 ноември 2012г. 

 

§ 6. Към влизане в сила на тази наредба спортно-педагогическите кадри, навършили 45-годишна възраст, запазват длъжностите, които заемат.